Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniques of Data Visualization
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-107-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i przyjmować w nim różne role GF1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, potrafi w prawidłowy, efektywny i przejrzysty sposób przedstawić dane wykorzystywane w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich z zakresu geofizyki i nauk pokrewnych za pomocą dobrze dobranego typu wykresu 2D/3D lub odpowiedniej mapy cyfrowej GF1A_U14 Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi za pomocą prawidłowo dobranego typu wykresu/mapy/przekroju uwidocznić relacje i zależności między danymi, przeprowadzić podstawową analizę danych oraz wyeksponować istotną informację zawartą w danych GF1A_U02, GF1A_U14, GF1A_U15 Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student rozumie potrzebę graficznej prezentacji danych naukowych, pomiarowych i inżynierskich, zna różne techniki wizualizacji danych za pomocą wykresów oraz map i przekrojów. GF1A_W11 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Student zna różne rodzaje wykresów 2D/3D i map cyfrowych, etapy konstruowania map oraz metody gridowania, interpolacji i ekstrapolacji danych. GF1A_W09, GF1A_W10 Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i przyjmować w nim różne role - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, potrafi w prawidłowy, efektywny i przejrzysty sposób przedstawić dane wykorzystywane w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich z zakresu geofizyki i nauk pokrewnych za pomocą dobrze dobranego typu wykresu 2D/3D lub odpowiedniej mapy cyfrowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi za pomocą prawidłowo dobranego typu wykresu/mapy/przekroju uwidocznić relacje i zależności między danymi, przeprowadzić podstawową analizę danych oraz wyeksponować istotną informację zawartą w danych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie potrzebę graficznej prezentacji danych naukowych, pomiarowych i inżynierskich, zna różne techniki wizualizacji danych za pomocą wykresów oraz map i przekrojów. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna różne rodzaje wykresów 2D/3D i map cyfrowych, etapy konstruowania map oraz metody gridowania, interpolacji i ekstrapolacji danych. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Graficzne przedstawianie danych jako metoda ilustracji wyników, prezentacji i przekazywania informacji oraz analizy danych.
Typy wykresów dwu- i trójwymiarowych: wykresy punktowe, linowe, słupkowe, polarne, wektorowe, kołowe, trójkątne. Obszary zastosowań poszczególnych typów wykresów. Techniki konstrukcji poszczególnych typów wykresów. Linie trendu i krzywe regresji.
Techniki konstrukcji map cyfrowych: tworzenie regularnej siatki mapy (griding), wybrane metody interpolacji (m.in. metoda kriging, wariogramy, metoda naturalnego sąsiada, metoda najbliższego sąsiada), ekstrapolacja, sposoby wizualizacji danych XYZ (mapy warstwicowe, trójwymiarowe powierzchniowe, siatkowe, cieniowane, punktowe, obrazowe, bazowe), obliczenia na mapach (powierzchnia i objętość struktur, odległości między punktami).
Zastosowanie wybranych technik wizualizacji danych do przedstawienia danych laboratoryjnych i pomiarowych oraz różnego typu danych geologicznych i geofizycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wszystkich projektów. Ocena końcowa jest równa średniej arytmetycznej z wybranych projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

Manual i pomoc do programów graficznych wykorzystywanych na zajęciach.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None