Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
General Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-204-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy GF1A_K07, GF1A_K05, GF1A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i rozpoznawać skały osadowe oraz powiązać je z adekwatnymi środowiskami sedymentacjami, potrafi przeprowadzić interpretację genetyczną dla poszczególnych typów skał osadowych. GF1A_U17, GF1A_U24, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21, GF1A_U05 Test
M_U002 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać formy geomorfologiczne powierzchniowe i subakwalne związane z dzielnością wód i prądów powietrznych i powierzchniowych ruchów masowych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Examination
M_U003 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać efekty procesów wietrzennych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Examination
M_U004 Potrafi scharakteryzować procesy diagenetyczne. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21
M_U005 Potrafi scharakteryzować kompetencje poszczególnych typów jednostek stratygraficznych, tabelę stratygraficzną, potrafi scharakteryzować i rozpoznać podstawowe typy skamieniałości. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Test
M_U006 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować poszczególne typy skał metamorficznych oraz powiązać je z poszczególnymi procesami metamorficznymi. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie działalność geologiczną wód płynących, stojących i podziemnych. GF1A_U17, GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_W02, GF1A_U21 Test results,
Examination
M_W002 Zna i rozumie działalność geologiczną morza. GF1A_U17, GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_W02, GF1A_U21 Examination,
Test results
M_W003 Zna i rozumie działalność geologiczną prądów powietrznych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Examination
M_W004 Zna i rozumie genezę oraz mechanizmy powierzchniowych ruchów masowych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Examination
M_W005 Zna i rozumie mechanizmy powstawania skał osadowych, zna podstawowe typy skał osadowych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Examination
M_W006 Zna i rozumie mechanizmy procesów wietrzennych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Examination
M_W007 Zna i rozumie mechanizmy diagenetyczne. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Examination
M_W008 Zna tabelę geochronologiczną, zna i rozumie mechanizmy szacowania czasu geologicznego. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Examination
M_W009 Zna i rozumie obieg pierwiastków w przyrodzie, cykle geotektoniczne. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i rozpoznawać skały osadowe oraz powiązać je z adekwatnymi środowiskami sedymentacjami, potrafi przeprowadzić interpretację genetyczną dla poszczególnych typów skał osadowych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać formy geomorfologiczne powierzchniowe i subakwalne związane z dzielnością wód i prądów powietrznych i powierzchniowych ruchów masowych. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać efekty procesów wietrzennych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi scharakteryzować procesy diagenetyczne. - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzować kompetencje poszczególnych typów jednostek stratygraficznych, tabelę stratygraficzną, potrafi scharakteryzować i rozpoznać podstawowe typy skamieniałości. - - - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować poszczególne typy skał metamorficznych oraz powiązać je z poszczególnymi procesami metamorficznymi. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie działalność geologiczną wód płynących, stojących i podziemnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie działalność geologiczną morza. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie działalność geologiczną prądów powietrznych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie genezę oraz mechanizmy powierzchniowych ruchów masowych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie mechanizmy powstawania skał osadowych, zna podstawowe typy skał osadowych. + - + - - - - - - - -
M_W006 Zna i rozumie mechanizmy procesów wietrzennych. + - + - - - - - - - -
M_W007 Zna i rozumie mechanizmy diagenetyczne. + - + - - - - - - - -
M_W008 Zna tabelę geochronologiczną, zna i rozumie mechanizmy szacowania czasu geologicznego. + - + - - - - - - - -
M_W009 Zna i rozumie obieg pierwiastków w przyrodzie, cykle geotektoniczne. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Działalność geologiczna lodowców: diageneza wody, mechanika ruchu lodowca, czynniki warunkujące rozwój lodowców, osady glacjalne, fluwioglacjalne, limnoglacjalne, poglacjalne formy geomorfologiczne, przyczyny zlodowaceń (2h).
Działalność geologiczna wód płynących, reżim i parametry przepływu, fluwialne formy geomorfologiczne i ich typy, sedymentacja rzeczna (2h).
Ablacja, mechanizmy i przebieg, formy akumulacyjno-erozyjne (1h).
Działalność geologiczna morza. Mechanika i reżim wód w poszczególnych strefach akwenów morskich i oceanicznych, formy geomorfologiczne w dnach niecek morskich i oceanicznych, sedymentacja morska (4h).
Wody podziemne – mechanika przepływu. Zjawiska krasowe i sufozja, działalność morfotwórcza i osadowa (2h).
Działalność geologiczna wód stojących, typy zbiorników, reżim tlenowy w wodach stojących, sedymentacja w jeziorach i bagnach. Powstanie kaustobiolitów (2h).
Działalność geologiczna prądów powietrznych. Reżim i mechanika transportu, formy akumulacyjne (2h).
Powierzchniowe ruchy masowe subaeralne i subakwalne, forma, mechanika, klasyfikacja (2h).
Budowa sedymentosfery – jednostki sedymentacyjne, ułożenie warstw. Transgresje i regresje morskie. Niezgodności. Ruchy pionowe skorupy ziemskiej. Izostazja (2h).
Diageneza – mechanizmy, procesy diagenetyczne, efekty (1h).
Wietrzenie fizyczne – mechanizmy i typy, wietrzenie chemiczne, czynniki wietrzenia chemicznego, mechanizmy i typy, produkty wietrzenia, pedogeneza (2h).
Stratygrafia, czas geologiczny, wiek Ziemi i metody jego oznaczania, aksjomaty stratygraficzne, skamieniałości i ich rola w stratygrafii (2h).
Cykle geologiczne, cykle obiegu pierwiastków. Cykliczność rozwoju geotektonicznego Ziemi (1h).
Dynamika atmosfery i hydrosfery (1h).

Laboratory classes:

Skały węglanowe – cdn., skały klastyczne, skały krzemionkowe, ewaporaty, skały alitowe, żelaziste, ilaste, fosforanowe, kaustobiolity, identyfikacja makroskopowa skał osadowych.
Tabela geochronologiczna, metody szacowania wieku skał. Skamieniałości o znaczeniu stratygraficznym.
Skały metamorficzne – minerały neogeniczne, struktury i tekstury skał metamorficznych, klasyfikacje skał metamorficznych i kryteria podziału, identyfikacja makroskopowa skał metamorfizmu regionalnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajmość podstaw fizyki, chemii i biologii,

Recommended literature and teaching resources:

Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Dopuszczalna jest dwukrotna poprawa oceny niedostatecznej.