Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geology fieldworks
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-209-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Golonka Jan (jan_golonka@yahoo.com)
Academic teachers:
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas zajęć w terenie. Umie postępować w stanach zagrożenia. GF1A_K06 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Rozpoznać w terenie skały osadowe i magmowe , charakterystyczne dla regionu małopolskiego GF1A_W02, GF1A_W17, GF1A_U01 Test,
Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Rozpoznać i opisać zjawiska krasowe GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_K07 Test,
Work done within the framework of a practical placement
M_U003 Rozpoznać i opisać procesy sedymentacji skał węglanowych i klastycznych GF1A_W02, GF1A_W17, GF1A_U01 Test,
Work done within the framework of a practical placement
M_U004 Rozpoznać i opisać procesy kształtujące morfologię ternenu GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_K07 Test,
Work done within the framework of a practical placement
M_U005 Rozpoznać i opisać tektonikę obszarów orogenicznych i platformowych GF1A_W17, GF1A_U01 Test,
Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę geologiczną obejmującą typy skał, procesy geologiczne i tektoniczne GF1A_W02, GF1A_W17 Test,
Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas zajęć w terenie. Umie postępować w stanach zagrożenia. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Rozpoznać w terenie skały osadowe i magmowe , charakterystyczne dla regionu małopolskiego - - - - - - + - - - -
M_U002 Rozpoznać i opisać zjawiska krasowe - - - - - - + - - - -
M_U003 Rozpoznać i opisać procesy sedymentacji skał węglanowych i klastycznych - - - - - - + - - - -
M_U004 Rozpoznać i opisać procesy kształtujące morfologię ternenu - - - - - - + - - - -
M_U005 Rozpoznać i opisać tektonikę obszarów orogenicznych i platformowych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę geologiczną obejmującą typy skał, procesy geologiczne i tektoniczne - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

 • Trasa: Zalas – Karniowice.
  Zalas – wulkanizm postorogeniczny, intruzja subwulkaniczna, opisy odmian porfirów, cios termiczny, metamorfizm termiczny, tektonika uskokowa, niezgodności, profil transgresji jurajskiej, budowle węglanowe, wpływ eksploatacji na środowisko i warunki hydrogeologiczne. Karniowice – wczesnopermska, lądowa sedymentacja zlepieńca myślachowickiego i martwicy karniowickiej.
 • Trasa: Rudawa – Dębnik – Dubie.
  Rudawa – rów krzeszowicki, zrąb Rudawy, tektonika a morfologia, skały kredowe. Dębnik – antyklina Dębnika, budowa platformowa, wapienie – marmury dębnickie, zjawiska krasowe, terra rossa, dajka neptuniczna, niezgodności, skały jury środkowej. Dubie – budowa krawędzi i północnego skrzydła rowu krzeszowickiego, odmiany facjalne wapieni górnej jury, zjawiska krasowe, wapienie karbonu dolnego, dolomity dewońskie i osuwisko podmorskie, dajka kominowa, opisy skał wulkanicznych, metamorfizm dolomitów.
 • Trasa: Regulice – Simota – Kwaczała
  Regulice – budowa potoku lawowego, opis melafirów, przebieg procesów wulkanicznych. Simota – profil transgresji dolnotriasowej, dolomity i margle retu,, źródło i leje krasowe. Kwaczała – sedymentacja i opis arkozy kwaczalskiej, budowa geologiczna bloku Płazy.
 • Trasa: Wżar – Czorsztyn – Flaki – Niedzica – Nowa Biała – Trybsz
  Wżar – trzeciorzędowy wulkanizm w Karpatach, wody mineralne i kruszce hydrotermalne rejonu Pienin, andezyty – opis, geneza i forma występowania, metamorfizm kontaktowy, brekcje tektoniczno-wulkaniczne, anomalia magnetyczna, morfologia a budowa geologiczna. Czorsztyn – stratotypowy profil wzgórza zamkowego, facja amonitico rosso. Flaki – sedymentacja głębokomorska w basenach pienińskich, opis radiolarytów, tektonika. Niedzica – geologiczne i ekologiczne uwarunkowania zapory i zbiornika. Nowa Biała – budowa geologiczna Obłazowej, zjawiska tektoniczne i krasowe, profil jednostki czorsztyńskiej, stanowisko archeologiczne, sedymentacja fluwioglacjalna, charakterystyka rzeki roztokowej, skład aluwiów Białki. Trybsz – oligoceńska transgresja w Karpatach, formacja fliszu podhalańskiego.
 • Trasa: Jaworki [Homole, Bukowiny, Skalski Potok, Biała Woda]
  Jaworki – budowa geologiczna Pienin na tle budowy Karpat, rozwój facjalny basenu skałkowego, skały serii czorsztyńskiej – sedymentacja płytkomorska, geneza wąwozu na tle budowy geologicznej, uskoki poprzeczne w morfologii, powierzchniowe ruchy masowe, wapienie bulaste, nasunięcie i fałd Czajakowej Skały, sedymentacja głębokomorska – radiolaryty, margle globotrunkanowe, fałd Bukowin, olistolit bazaltowy.
 • Trasa: Bysina – Czasław – Kobielnik
  Bysina – sedymentacja fliszowa – definicja i modele, sedymentacja w stożkach podmorskich, facje lobowe, sekwencja Boumy, rodzaje skał, typ fliszu, cios tektoniczny, struktury sedymentacyjne, haki zboczowe. Czasław – sedymentacja osadów facji kanałowych i fartuchowych, opis skał i struktur sedymentacyjnych. Kobielnik – typ fliszu łupkowego, łupki menilitowe, opisy skał, dajki klastyczne, produkty wietrzenia ropy naftowej, tektonika – warstwy odwrócone, płaszczowiny, nasunięcia, inwersja rzeźby terenu, okno i czapka tektoniczna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 42 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena notatnika i kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Wykład i ćwiczenia z geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

Gradiński R. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa.
Birkenmajjer K. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym.
Unrug, R., Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych.
Ślączka A. & Kaminski M. A., 1998. A Guidebook to excurssions in the Polish Carpathians. Grzybowski Foudation Special Publication no. 6, 171 pp.
Krobicki, M. & Golonka, J., Cyran, K., Leśniak, T., Strzeboński, P. & Toboła, T., 2008 Field Trip. Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep. In: Słomka, T. (Ed.) 4th International Conference Geotour 2008 “Geotourism and Mining Heritage”, 26-28 June 2008 , Kraków, Poland. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism: 81-112.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None