Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Radiological protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-210-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF1A_K07 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zna i potrafi zastosować podstawowe zasady ochrony radiologicznej wynikające z Prawa Atomowego i międzynarodowych regulacji w tym zakresie GF1A_U24, GF1A_K04, GF1A_W14, GF1A_U10, GF1A_K06, GF1A_U08, GF1A_U23 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu oddziaływania promieniowania z materią, organizmami żywymi oraz obliczania osłon przed promieniowaniem GF1A_U14, GF1A_U09, GF1A_U02, GF1A_U01, GF1A_W01 Test
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk oddziaływania promieniowania z materią i na żywe organizmy GF1A_U22, GF1A_W02, GF1A_K01, GF1A_U09 Test
M_W003 Rozumie podstawowy fizyczne działania detektorów i dozymetrów promieniowania jonizującego GF1A_W04, GF1A_U05, GF1A_U09, GF1A_U06 Test
M_W004 Zna i rozumie zasady oraz potrzebę monitorowania środowiska pracy z źródłami promieniotwórczymi GF1A_W06, GF1A_U04, GF1A_U05, GF1A_K08, GF1A_U02, GF1A_U06 Test
M_W005 Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania detektorów i dozymetrów promieniowania jądrowego GF1A_U04, GF1A_U05, GF1A_U08, GF1A_U06, GF1A_W08 Test
M_W006 Rozumie potrzebę zastosowania ochrony radiologicznej w kontekście wykorzystania źródeł promieniotwórczych w geofizyce GF1A_K07, GF1A_K04, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Zna i potrafi zastosować podstawowe zasady ochrony radiologicznej wynikające z Prawa Atomowego i międzynarodowych regulacji w tym zakresie - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu oddziaływania promieniowania z materią, organizmami żywymi oraz obliczania osłon przed promieniowaniem - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk oddziaływania promieniowania z materią i na żywe organizmy - - - - - + - - - - -
M_W003 Rozumie podstawowy fizyczne działania detektorów i dozymetrów promieniowania jonizującego - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zasady oraz potrzebę monitorowania środowiska pracy z źródłami promieniotwórczymi - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania detektorów i dozymetrów promieniowania jądrowego - - - - - + - - - - -
M_W006 Rozumie potrzebę zastosowania ochrony radiologicznej w kontekście wykorzystania źródeł promieniotwórczych w geofizyce - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Źródła promieniowania jonizującego wykorzystywane w geofizyce.
2. Podstawowe wielkości stosowane w ochronie radiologicznej.
3. Oddziaływanie promieniowania z materią.
4. Działanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe.
5. Detekcja promieniowania jonizującego.
6. Akty prawne dotyczące ochrony radiologicznej.
7. Obliczanie dawek od zewnętrznych źródeł promieniowania gamma i neutronowych.
8. Obliczanie osłon stałych przed promieniowaniem.
9. Ekonomiczne aspekty wykorzystania źródeł promieniotwórczych, zasada ALARA.
10. Przygotowanie badań z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych – Technologiczna Instrukcja Pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 35 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceny ze sprawdzianów 90%, obecność na zajęciach 10%

Prerequisites and additional requirements:

Student zna podstawowe zależności matematyczne, posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki dla studentów kierunków inżynierskich, odbył zajęcia w studenckiej pracowni fizycznej, ma ugruntowane podstawy z zakresu chemii co najmniej na poziomie szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:

• Gostkowska B.: Ochrona radiologiczna. Wielkości, jednostki i obliczenia. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 2005
• Hrynkiewicz A. Z., Broda R., Fornal B., Liniecki J., Olko P., Szumiel I., Waligórski M., Wójcik A.: Człowiek i promieniowanie jonizujące. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001
• Sobkowski J.: Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna. Grupa Wydawnicza Adamantan s.c., Warszawa 2009
• PN-86/J-80001 Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i g. Obliczanie osłon stałych
• Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.: Prawo Atomowe. Brzmienie ustawy obowiązujące od 31.10.2009, uwzględniające tekst jednolity z 14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 276) wraz z późniejszymi zmianami
• Monitor skażeń promieniotwórczych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None