Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-304-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas realizacji prac inżynierskich. Umie postępować w stanach zagrożenia GF1A_K06 Execution of laboratory classes
M_K002 Student samodzielnie pogłębia wiedzę w oparciu o źródła polskie i zagraniczne GF1A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zna i rozumie statystyczny charakter zjawisk i własności jądrowych wykorzystywanych w badaniu naturalnej promieniotwórczości i magnetycznego rezonansu jądrowego oraz umie przeprowadzić badania własności jądrowych skał GF1A_W01, GF1A_U08, GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Zna metody statystyczne i umie przeprowadzić obliczenia zależności między parametrami petrofizycznymi GF1A_W01, GF1A_U08, GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Zna i umie przygotować zestawy pomiarowe do badania własności skał o charakterze deterministycznym i statystycznym GF1A_W01, GF1A_U08, GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U004 Zna i potrafi wykonać niezbędne obliczenia w celu wyznaczenia parametru i niepewności jego wyznaczenia GF1A_W01, GF1A_U08, GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie jaka jest różnica w skali badań laboratoryjnych, powierzchniowych i otworowych własności fizycznych skał; zna i rozumie na czym polega niejednorodność, mikro i makro anizotropia ośrodka skalnego GF1A_W01, GF1A_W11, GF1A_W04 Examination,
Test
M_W002 Zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów laboratoryjnych własności elektrycznych, własności sprężystych, gęstości objętościowej, własności termicznych i magnetycznych GF1A_W01, GF1A_W11, GF1A_W04 Examination,
Test
M_W003 Zna i rozumie specyfikę własności zbiornikowych skał GF1A_W01, GF1A_W11, GF1A_W04 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas realizacji prac inżynierskich. Umie postępować w stanach zagrożenia - - + - - - - - - - -
M_K002 Student samodzielnie pogłębia wiedzę w oparciu o źródła polskie i zagraniczne - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna i rozumie statystyczny charakter zjawisk i własności jądrowych wykorzystywanych w badaniu naturalnej promieniotwórczości i magnetycznego rezonansu jądrowego oraz umie przeprowadzić badania własności jądrowych skał + - + - - - - - - - -
M_U002 Zna metody statystyczne i umie przeprowadzić obliczenia zależności między parametrami petrofizycznymi + - + - - - - - - - -
M_U003 Zna i umie przygotować zestawy pomiarowe do badania własności skał o charakterze deterministycznym i statystycznym + - + - - - - - - - -
M_U004 Zna i potrafi wykonać niezbędne obliczenia w celu wyznaczenia parametru i niepewności jego wyznaczenia + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie jaka jest różnica w skali badań laboratoryjnych, powierzchniowych i otworowych własności fizycznych skał; zna i rozumie na czym polega niejednorodność, mikro i makro anizotropia ośrodka skalnego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów laboratoryjnych własności elektrycznych, własności sprężystych, gęstości objętościowej, własności termicznych i magnetycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie specyfikę własności zbiornikowych skał + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Skala badań laboratoryjnych, powierzchniowych i otworowych własności fizycznych skał, niejednorodność, mikro i makro anizotropia, zależności statystyczne między parametrami, własności elektryczne, aktywność elektrochemiczna, własności zbiornikowe skał klastycznych i węglanowych niezailonych i zailonych, parametry zbiornikowe – porowatość, przepuszczalność, nasycenie mediami złożowymi, prędkość propagacji i tłumienie fal sprężystych, gęstość objętościowa i mineralogiczna, własności termiczne, jądrowe, magnetyczne, MRJ.

Laboratory classes:

Wyznaczanie gęstości objętościowej próbek skał, elektrycznej oporności właściwej cieczy, badanie zależności oporności roztworu od stężenia i temperatury, wyznaczanie elektrycznej oporności próbek skał w zmiennych warunkach termobarycznych, względnej przenikalności dielektrycznej, zawartości U, Th i K, prędkość i tłumienia sprężystych fal podłużnych i poprzecznych, dynamicznych modułów sprężystości skał, współczynnika porowatości dynamicznej z wykorzystaniem MRJ, podatności magnetycznej, zaliczenie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia ćwiczeń i oceny z egzaminu. Obecność na wykładach wpływa na podniesienie oceny z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Petrofizyka, Maria i Stanisław Plewa, Wydawnictwa Geologiczne, 1992,
2. Petrophysics (Theory and Practice of Measuring Reservoir Rocks and Fluid Transport Properties) – Djebbar Tiab & Erle C. Donaldson, Gulf Publishing Co., 1996
3. Physical Properties of Rocks (Fundamentals and Principles of Petrophysics) – J.H. Schön, Pergamon, 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None