Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cartography
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-401-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu GF1A_K03 Project
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samodokształcania. GF1A_K05 Examination,
Test,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać mapę geologiczną obszaru o prostej budowie geologicznej. GF1A_U01, GF1A_U15 Test,
Project
M_U002 Student potrafi wykonać przekrój geologiczny wzdłuż zadanej linii. GF1A_U01 Test,
Project
M_U003 Student potrafi czytać mapy topograficzne, geologiczne i pokrewne. GF1A_U15 Examination,
Test,
Project
M_U004 Student potrafi zinterpretować budowę geologiczną na podstawie mapy i przekroju geologicznego. GF1A_U01, GF1A_U15 Examination,
Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe klasyfikacje struktur geologicznych. GF1A_W17, GF1A_W03 Examination,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn powstawania struktur tektonicznych GF1A_W02, GF1A_W17 Examination
M_W003 Student posiada wiedzę na temat odwzorowań kartograficznych, klasyfikacji map i zasad działania GPS. GF1A_W10 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samodokształcania. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać mapę geologiczną obszaru o prostej budowie geologicznej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać przekrój geologiczny wzdłuż zadanej linii. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi czytać mapy topograficzne, geologiczne i pokrewne. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi zinterpretować budowę geologiczną na podstawie mapy i przekroju geologicznego. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe klasyfikacje struktur geologicznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn powstawania struktur tektonicznych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat odwzorowań kartograficznych, klasyfikacji map i zasad działania GPS. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Metody badań wykorzystywane w geologii strukturalnej i tektonice oraz w kartografii geologicznej i sozologicznej. Deformacje warstw skalnych budujących skorupę ziemską i sposoby ich przedstawiania. Style tektoniczne. Współczesne ruchy tektoniczne. Podstawowe zaburzenia tektoniczne: monoklina, fałdy, warunki powstania i klasyfikacja; uskoki, warunki powstania i klasyfikacja; nasunięcia i płaszczowiny i ich powstanie; zjawiska tektoniczne związane za skałami solnymi; zjawiska tektoniczne związane ze skałami magmowymi; glacitektonika; spękania, ich powstanie i klasyfikacja. Klasyfikacja map ze szczególnym uwzględnieniem map geologicznych i pokrewnych. Mapy geologiczne obszaru Polski. Projektowanie prac w zakresie kartografii geologicznej, wykonawstwo i dokumentacja prac, opracowanie końcowe. Odwzorowania kartograficzne map topograficznych. Zasady działania Global positioning system.

Project classes:

Podstawy topografii. Elementy i parametry powierzchni geologicznych. Podstawy intersekcji. Metody graficznego przedstawiania położenia struktur geologicznych w przestrzeni. Intersekcja w terenie poziomym. Intersekcja w terenie urzeźbionym. Struktury ciągłe, ich obrazy intersekcyjne i na mapach strukturalnych. Struktury nieciągłe, ich obrazy intersekcyjne i na mapach strukturalnych. Struktury skał magmowych. Niezgodności i nasunięcia. Interpretacja map i przekrojów geologicznych. Interpretacja wierceń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na IV semestr studiów I stopnia. Podstawowa wiedza z geologii ogólnej.Egzamin: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.
Ćwiczenia: Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów. Student ma możliwość uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego w jednym z trzech terminów (raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu w danym terminie powoduje utratę tego terminu. Terminy oddania i warunki oceny projektów każdorazowo ustala osoba prowadząca ćwiczenia.

Recommended literature and teaching resources:

Bardziński W. i in. 2008. Przewodnik do ćwiczeń z kartowania geologicznego – okolice Chęcin
Dadlez R., Jaroszewski W. 1994. Tektonika. PWN. Warszawa
Jaroszewski W. 1980. Tektonika uskoków i fałdów. Wyd. Geol. Warszawa
Jaroszewski W. (red.) 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd. Geol. Warszawa
Kuzak R., Żaba J. 2011. Podstawy geologii strukturalnej, Struktury fałdowe. PWN. Warszawa
Labus M., Labus K. 2003. Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Politech. Śląskiej. Gliwice.
Lisle R.J. 2004. Geological structures and maps. A practical guide. Elsevier. Amsterdam
Pasławski J. (red.) 2006. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wydawnictwo Nowa Era. Wrocław
Instrukcja opracowania i wydania SMGP w skali 1: 50 000
Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: 50 000 wraz z tekstem objaśniającym
Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1: 25 000 wraz z tekstem objaśniającym

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None