Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gravimetry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-402-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. GF1A_K02, GF1A_K03 Presentation,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. GF1A_K01, GF1A_K05 Examination,
Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metodę grawimetryczną rozwiazania prostego zadania inzynierskiego. GF1A_U01, GF1A_U06 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi. GF1A_U05, GF1A_U02, GF1A_U12 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. GF1A_U09, GF1A_U03 Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego. GF1A_U15, GF1A_U14 Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat metody grawimetrycznej do rozwiązania zadania inżynierskiego GF1A_W01, GF1A_W02 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W11 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Zna zasady działania grawimetrycznych urządzeń pomiarowych. GF1A_W08, GF1A_W14 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metodę grawimetryczną rozwiazania prostego zadania inzynierskiego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi. + - + - - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat metody grawimetrycznej do rozwiązania zadania inżynierskiego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady działania grawimetrycznych urządzeń pomiarowych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ziemskie pole siły ciężkości. Przyrządy pomiarowe – grawimetry, rodzaje i przeznaczenie, dryft grawimetru i metody jego eliminacji.
Pomiary względne siły ciężkości – metodyka prac terenowych.
Wartość normalna siły ciężkości.
Pojęcie anomalii siły ciężkości
Gęstość – podstawowy parametr fizyczny w grawimetrii, metody wyznaczania gęstości objętościowej skał z wykorzystaniem metody grawimetrycznej.
Zasady interpretacji wyników badań grawimetrycznych:
– interpretacja jakościowa – metody, zakres zastosowania, określenie anomalii regionalnej siły ciężkości, definicja anomalii rezydualnej i lokalnej siły ciężkości,
– interpretacja ilościowa – metody, zakres zastosowania, metody pośrednie, pole grawitacyjne ciał zaburzających o potencjale newtonowskim i logarytmicznym, metody bezpośrednie,
– problem wieloznaczności wyników interpretacji jakościowej i ilościowej badań grawimetrycznych.
Metody rozkładów anomalii regionalnych siły ciężkości i ich analiza w świetle geologicznych warunków występowania.
Modelowanie grawimetryczne rozkładu anomalii Bouguera i anomalii rezydualnych siły ciężkości z wykorzystaniem materiałów geologicznych i wyników wierceń badawczych.
Zastosowanie metody grawimetrycznej w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych, w kartowaniu geologicznym, w wykrywaniu struktur geologicznych i form antropogenicznych.

Laboratory classes:

Demonstracja i nauka obsługi grawimetru, metody eliminacji dryftu grawimetru, opracowanie danych terenowych, obliczanie poprawek i anomalii siły ciężkości, wyznaczanie gęstości objętościowej za pomocą pomiarów grawimetrycznych, interpretacja wyników badań grawimetrycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń – pozytywne zaliczenie wykonywanych w trackie zajęć ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr IV.

Recommended literature and teaching resources:

1. Potential Theory in Gravity and Magnetic Apllications, Blakely R.J., Cambridge University Press, 1996.
2. Applied Geophysics, Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E., Cambridge University Press, 1990.
3. Environmental and engineering geophysics, Sharma P.V. Cambridge University Press, 1997
4. Grawimetria stosowana, Fajklewicz Z., Wydawnictwa AGH, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None