Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electrical and electromagnetic methods I
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-404-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mościcki Włodzimierz (moscicki@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bania Grzegorz (bania@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych GF1A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki GF1A_U07, GF1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce GF1A_W01 Examination,
Test,
Project
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych GF1A_W05, GF1A_W06 Examination,
Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Modele geoelektryczne ośrodków geologicznych. Podstawy fizyczno-matematyczne metody elektrooporowej – pole elektryczne w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych – rozkład potencjału pola źródła punktowego, metody analitycznego i numerycznego rozwiązywania zadania prostego, warunki graniczne i brzegowe dla szukanych rozwiązań, pole elektryczne w poziomo warstwowanej półprzestrzeni, zasada superpozycji pól i zasada wzajemności w odniesieniu do układu źródło – odbiornik. Zasady prowadzenia badań geoelektrycznych – układ pomiarowy, oporność / przewodność pozorna; pozorna polaryzowalność wzbudzona. Modelowania matematyczne i fizyczne w metodach geoelektrycznych. Klasyfikacja metod geoelektrycznych, zasady wyboru metody i kompleksowe użycie metod geoelektrycznych . Metoda elektrooporowa – sondowania, profilowania i tomografia elektrooporowa. Parametry uogólnione ośrodka warstwowanego. Obliczanie krzywych sondowań metodą cyfrowych filtrów liniowych. Analiza krzywych sondowań, rozdzielczość, zjawisko ekwiwalencji. Metodyka interpretacji jakościowej i ilościowej sondowań elektrooporowych. Mapy parametrów geoelektrycznych. Profilowania elektrooporowe: metodyka pomiarów i interpretacji. Przykłady zastosowań metody elektrooporowej do rozwiązywania różnych zadań geologicznych. Dipolowe profilowania indukcyjne. Metodyka badań polowych, wizualizacja wyników, interpretacja geofizyczna i geologiczna wyników badań. Metoda VLF – metodyka pomiarów polowych, wizualizacja wyników, interpretacja badań, przykłady zastosowań. Metoda polaryzacji wzbudzonej – współczynniki charakteryzujące polaryzowalność ośrodka. Zastosowania metody w poszukiwania rud metali i złóż węglowodorów.

Laboratory classes:

Obliczanie oporności wód podziemnych dla założonej mineralizacji i temperatury wody – analiza wyników . Obliczanie oporności dla wybranych typów skał przy zadanej porowatości i oporności wody nasycającej skałę. Opracowanie modeli geoelektrycznych dla zadanego profilu geologicznego. Modelowania matematyczne i fizyczne w zakresie metod geoelektrycznych. Analiza wyników modelowania sondowań elektrooporowych, profilowań i tomografii elektrooporowej pod kątem oceny możliwości prospekcyjnych metod, badania rozdzielczości, zjawiska ekwiwalencji, wypadania warstw. Projektowanie badań geoelektrycznych. Jakościowa i ilościowa interpretacja wybranych przykładów badań elektrooporowych. Interpretacja geologiczna.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw elektrodynamiki i analizy matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

1. Methods in Geochemistry and Geophysics, 43, Geophysical Electromagnetic Theory and Methods, Michael S. Zhdanov, Department of Geology and Geophysics University of Utah, USA, 2009
2. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, John M. Reynolds
3. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/oporowka.pdf
4. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/ip.pdf
5. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/konduktometr.pdf
6. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/vlf.pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None