Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrogeology and Engineering Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-405-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. GF1A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z terminologii stosowanej w hydrogeologii i geologii inżynierskiej GF1A_W17, GF1A_U01 Test
M_U002 Potrafi wykonać oznaczenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich skał GF1A_U08, GF1A_W11 Test
M_U003 Potrafi przedstawić wyniki badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich z użyciem ogólnodostępnego oprogramowania komputerowego GF1A_U12, GF1A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę pochodzeniu wód podziemnych i kształtowaniu ich składu chemicznego oraz systematyce wód podziemnych, właściwościach geologiczno-inżynierskich typowych gruntów GF1A_W17, GF1A_W04 Test
M_W002 Zna podstawowe prawa ruchu wód podziemnych i metody ujmowania/eksploatacji wód podziemnych GF1A_W17 Test
M_W003 Ma wiedzę na temat podstawowych parametrów hydrogeologicznych skał i metod ich wyznaczania. Zna metody terenowych i laboratoryjnych badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich GF1A_W06, GF1A_U05 Test
M_W004 Ma podstawową wiedzę na temat metodyki opróbowania wód podziemnych i przedstawiania wyników badań hydrochemicznych GF1A_U05, GF1A_W11 Test
M_W005 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. GF1A_W11 Test
M_W006 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania GF1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z terminologii stosowanej w hydrogeologii i geologii inżynierskiej + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać oznaczenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich skał + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przedstawić wyniki badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich z użyciem ogólnodostępnego oprogramowania komputerowego + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę pochodzeniu wód podziemnych i kształtowaniu ich składu chemicznego oraz systematyce wód podziemnych, właściwościach geologiczno-inżynierskich typowych gruntów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe prawa ruchu wód podziemnych i metody ujmowania/eksploatacji wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat podstawowych parametrów hydrogeologicznych skał i metod ich wyznaczania. Zna metody terenowych i laboratoryjnych badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę na temat metodyki opróbowania wód podziemnych i przedstawiania wyników badań hydrochemicznych + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. - - - - - - - - - - -
M_W006 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rola wody w przyrodzie, podstawowe definicje i klasyfikacje, pochodzenie wód podziemnych, warunki zasilania i krążenia wód podziemnych, obieg klimatyczny i litogeniczny, systematyka wód podziemnych (1).
Bilans wodny, pomiar elementów bilansu wodnego, kartografia hydrogeologiczna, podstawowe właściwości hydrogeologiczne skał (2).
Wyznaczanie podstawowych parametrów hydrogeologicznych: współczynnik porowatości, współczynnik wodochłonności, współczynnik odsączalności (1).
Prawo filtracji. Metody wyznaczania współczynnika filtracji. Obliczenia hydrogeologiczne (2).
Studnie i inne ujęcia wód podziemnych, obliczenia dopływów do studni, zasady konstruowania studni, metodyka prowadzenia próbnych pompowań i interpretacji ich wyników (2).
Metody polowych badań hydrogeologicznych – metody bezpośrednie: badanie źródeł, badanie warstw wodonośnych za pomocą otworów badawczych, studziennych i obserwacyjnych, badania w wyrobiskach górniczych (2).
Metody pośrednie w hydrogeologii: metody hydrologiczne, wykorzystanie znaczników środowiskowych (1).
Ogólne wiadomości o składzie chemicznym wód naturalnych (1).
Charakterystyka głównych składników wód podziemnych, sposoby badania oraz przedstawienia składu chemicznego wód, klasyfikacje hydrogeochemiczne wód (2).
Normalna pionowa strefowość hydrogeochemiczna. Wody mineralne i lecznicze, wody termalne, regionalizacja hydrogeologiczna Polski (1).
Charakterystyka podstawowych właściwości ośrodka gruntowego (2).
Inżyniersko-geologiczne badania terenu, jako podłoża różnych budowli (2).
Cel i metody badań geologii inżynierskiej (1).
Metody terenowe – kartowania, wyrobiska badawcze otwory wiertnicze, sondowania, próbne obciążenia (2).
Podstawy opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (2).
Opracowanie wyników badań, – profile, przekroje i mapy geologiczno-inżynierskie (2)
Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich (1).
Charakterystyka i klasyfikacja osuwisk (1).
Stateczność podłoża i zboczy. Metody oceny stateczności (1).
Sposoby zabezpieczenia zboczy i profilaktyki przeciwosuwiskowej (1).

Auditorium classes:

Pomiary i obliczenia wybranych składników bilansu wodnego(1). Określenie wielkości współczynnika filtracji na podstawie wyników badań laboratoryjnych (2). Uproszczone opracowanie wyników pomiarów hydrogeologicznych, konstrukcja mapy obszaru filtracji wód podziemnych i przekroju hydrogeologicznego (3). Podstawowe obliczenia jednoosiowego przepływu wód podziemnych dla warunków ustalonych w czasie (2)
Charakterystyka metod badań laboratoryjnych ośrodka gruntowego (2), badania laboratoryjne wybranych cech gruntów (2), metody interpretacji wyników niektórych badań terenowych w geologii inżynierskiej (3).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna wyniku końcowego z Hydrogeologii (średnia ze sprawdzianów), oraz wyniku końcowego z Geologii Inżynierskiej (wynik sprawdzianu końcowego)

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr III

Recommended literature and teaching resources:

Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A. [red] (2002) Słownik hydrogeologiczny. Wyd. PIG Warszawa
Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Paczyński B., Sadurski A. (2007) Hydrogeologia regionalna Polski. Wyd. PIG Warszawa.
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Turek S. [red.] (1971) Poradnik hydrogeologa. Wyd.Geol. Warszawa

W.C. Kowalski – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
J.Bażyński, A.Drągowski, Z.Frankowski, R.Kaczyński, S.Rybicki, L.Wysokiński – “Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999r.
Z. Wiłun – „Zarys geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
A. Kidybiński „Geotechnika kopalniana”. Wydawnictwo Śląsk
J.Jeż „Gruntoznawstwo budowlane” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
M.Plewa „Geologia inżynierska w inżynierii środowiska” Politechnika Krakowska

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None