Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-410-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym GF1A_K08, GF1A_K04 Test
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego oraz sporządzić prostą mapę warstwicową spągu GF1A_U15 Test
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych GF1A_U10, GF1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych GF1A_W06, GF1A_W07 Test
M_W002 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce GF1A_W16 Test
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych GF1A_U11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego oraz sporządzić prostą mapę warstwicową spągu + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcia podstawowe z zakresu przedmiotu. Obszary zainteresowania, przedmiot, etapy i uwarunkowania formalno-prawne działalności górniczej. Struktura organizacyjno-własnościowa i charakterystyka techniczna ważniejszych zakładów górniczych w Polsce. Systematyka technologii górniczych. Elementy zalegania złoża pokładowego. Techniki i sposoby urabiania skał. Systematyka robót i wyrobisk górniczych. Obudowa górnicza i jej współpraca z górotworem. Sposoby i struktury (modele) udostępnienia regularnych i nieregularnych form złożowych. Przygotowanie złoża do eksploatacji. Klasyfikacja i determinanty wyboru systemów eksploatacji w górnictwie podziemnym. Elementy cyklu technologicznego w procesie wydobywczym. Podstawy wentylacji kopalń głębinowych. Wstęp do problematyki zagrożeń naturalnych. Zarys problematyki wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% kolokwium zaliczeniowe.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009. Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. Wydawnictwo AGH, Kraków 2008.
Piechota S.: Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2003.
Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Chlebowski D.: Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref zagrożonych tąpaniami. Rozprawy Monografie, nr 290. Wydawnictwa AGH. Kraków, 2013.
Zorychta A., Chojnacki J., Krzyżowski A., Chlebowski D.: Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 1/2. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 2008.
Burtan Z., Zorychta A., Chlebowski D.:Trends in the development of preventive measures against natural hazard in Polish collieries. Materiały Kongresowe „Underground Mine Environment”, Session „Ground Control & Rock Burst”. 21st Word Mining Congress & Expo 2008, Kraków-Katowice-Sosnowiec, 2008.
Chlebowski D.: Ocena stopnia deformacji warstw stropu zasadniczego w aspekcie sejsmiczności wysokoenergetycznej indukowanej wybieraniem pól zamykających w warunkach LGOM. Zagrożenia i technologie. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kabiesza. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice, 2012.

Additional information:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Uzyskanie zaliczenia (oceny końcowej) jest możliwe w dwóch terminach – podstawowym i poprawkowym. Dopuszcza się możliwość (zgodnie z wolą studenta) poprawy oceny pozytywnej.