Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Production of unconventional hydrocarbons
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-411-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi realizować zadania w zespole badawczym GF1A_K02 Project
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć warunki energetyczne złoża GF1A_U01 Project
M_U002 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych metod wydobycia i zatłaczania węglowodorów GF1A_U06, GF1A_U03 Project
M_U003 Umie obliczyć zasoby złoża metodą bilansu materiałowego GF1A_U10, GF1A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów skały zbiornikowej, typów pułapek węglowodorów, parametrów złożowych i produkcyjnych w odwiercie GF1A_W07, GF1A_W12 Test
M_W002 Zna pomiary i urządzenia do wydobycia węglowodorów z odwiertów GF1A_W06, GF1A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi realizować zadania w zespole badawczym - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć warunki energetyczne złoża - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych metod wydobycia i zatłaczania węglowodorów - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie obliczyć zasoby złoża metodą bilansu materiałowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów skały zbiornikowej, typów pułapek węglowodorów, parametrów złożowych i produkcyjnych w odwiercie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna pomiary i urządzenia do wydobycia węglowodorów z odwiertów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Elementy i procesy w systemie naftowym (2h)
2. Pułapki złożowe, typy i charakterystyka (1h)
3. Parametry skały zbiornikowej (2h)
4. Parametry złożowe i produkcyjne w odwiercie (2h)
5. Wydobycie potencjalne ropy naftowej i gazu ziemnego z odwiertów, pomiar wydobycia, urządzenia stosowane w różnych typach wydobycia (2h)
6. Wykresy fazowe i parametry hydrauliczne systemów złożowych (1h)
7. Charakterystyka eksploatacyjna złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(2h)
8. Frontalny mechanizm wypierania wodą oraz gazem ropy naftowej (1h)
9. Wodno-naporowy system energetyczny i optymalizacja wydobycia ropy naftowej (2h)

Project classes:

W oparciu o dane z przebiegu eksploatacji złoża określenie warunków energetycznych złoża metodami p/z oraz Havlena – Odeh’a, w przypadku wystąpienia dopływu wody do złoża obliczenie ilości dopływającej wody metodami van Everdingena Hursta oraz Fetkovicha. Obliczanie charakterystyk eksploatacyjnych złóż ropy naftowej z różnymi systemami energetycznymi

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium+ 0,5* ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Szostak L., Chrząszcz W., 2000. Naftowa inżynieria złożowa. Energia Gigawat, Kraków.
2. Wilk Z., 1969. Eksploatacja złóż płynnych surowców mineralnych. Śląsk, Katowice.
3. Hagoort J., 1988. Fundamentals of gas reservoir engineering. Elsevier.
4. Khan A.R., 1970. A scaled model study of water coning. SPE Paper 2456, Journal of Petroleum Technology, 771-776.
5. Siemek J., Dawidowicz S., Łaciak M., Nagy S., Rybicki C., Wójcikowski M., 1987. Wybrane zagadnienia hydrodynamiki i termodynamiki procesów eksploatacji złóż węglowodorów. Zeszyty naukowe AGH, Wiertnictwo, Nafta i Gaz, z. 4.
6. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999. Metody geofizyki otworowej, pomiary i interpretacja. AGH Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None