Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Magnetometry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-501-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wojas Anna Bożena (awojas@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje wiedzę z zakresu metody magnetycznej, opartej na analizie ziemskiego pola magnetycznego. Zdobywa umiejętność zastosowania metody do rozwiązywania zadań inżynierskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. GF1A_K02, GF1A_K03 Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. GF1A_K01, GF1A_K05 Examination,
Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metodę magnetyczną rozwiazania prostego zadania inzynierskiego. GF1A_U24, GF1A_U06, GF1A_U01 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi. GF1A_U05, GF1A_U10, GF1A_U02, GF1A_U12 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. GF1A_U21, GF1A_U09, GF1A_U03 Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego. GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U20 Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat metody magnetycznej do rozwiązania zadania inżynierskiego GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_W01 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W11, GF1A_W08 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Zna zasady działania magnetometrycznych urządzeń pomiarowych. GF1A_W14, GF1A_W08 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metodę magnetyczną rozwiazania prostego zadania inzynierskiego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi. + - + - - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat metody magnetycznej do rozwiązania zadania inżynierskiego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady działania magnetometrycznych urządzeń pomiarowych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pole magnetyczne ciał jednorodnie namagnesowanych: ciało dwuwymiarowe, składowe pola magnetycznego ciał dwuwymiarowych i ich związek z parametrami ciała, jego rozciągłością i kierunkiem namagnesowania, potencjał magnetyczny ciała namagnesowanego, teoremat Poissona. Jednostki w magnetometrii (układy cgsm i SI), namagnesowanie, podatność magnetyczna, przenikalność magnetyczna, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna, struktura pola magnetycznego Ziemi, pole dipolowe, pole kontynentalne, pole zewnętrzne, pole anomalne, pole zmienne, pojęcie pola normalnego w magnetometrii, pojęcie anomalii magnetycznej i metody jej obliczania. Diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm, własności ferromagnetyków, antyferromagnetyki, ferrimagnetyki, ferryty, namagnesowanie skał i jego rodzaje, podatność magnetyczna i jej rodzaje, klasyfikacja minerałów i skał ze względu na ich własności magnetyczne, Przyrządy do pomiaru namagnesowania (magnetometry rotacyjne, SQUID,) i podatności magnetycznej (kappabridge, kappametry, aparatura MS2), pomiary pola magnetycznego Ziemi – budowa i zasada działania magnetometrów jądrowych, pojęcie zdjęcia magnetycznego, rodzaje zdjęć (naziemne, aeromagnetyczne, hydromagnetyczne). Interpretacja anomalii magnetycznych: zadanie proste i odwrotne magnetometrii, Interpretacja ilościowa: metody bezpośrednie – bryły proste; metody pośrednie – modelowanie efektu magnetycznego, interpretacja jakościowa. Mikromagnetyka powierzchniowa i profilowa. Zastosowanie mikromagnetyki w zagadnieniach inżynierskich. Podstawy paleomagnetyzmu.

Laboratory classes:

Podstawy przetwarzania i interpretacji danych magnetycznych. Zmiany czasowe pola magnetycznego i sposób ich eliminacji. Obliczanie anomalii magnetycznej. Analiza rozkładów anomalii magnetycznych w świetle geologicznych warunków występowania ciał zaburzających, modelowanie magnetyczne anomalii. Rozkład pola magnetycznego nad bryłami prostymi i jego analiza, praktyczne zastosowanie metod interpretacji ilościowej do interpretacji anomalii magnetycznych nad bryłami prostymi, wstęp do modelowań magnetycznych, wstęp do interpretacja zdjęcia mikromagnetycznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 10 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń, pod warunkiem że obie składowe są ocenami pozytywnymi.
Na zaliczenie ćwiczeń składają się:
– pozytywne zaliczenie wykonywanych w trackie zajęć ćwiczeń,
- pozytywne zaliczenie kolokwium zaliczeniowe,
- obecności na min 80% zajęć laboratoryjnych
W przypadku oceny niedostatecznej z przynajmniej jednej z w/w części ćwiczeń lub nieobecności na zajęciach laboratoryjnych wyższej niż 50% student nie może otrzymać pozytywnego zaliczenia ćwiczeń. Szczegóły odnoszące się do sposobu poprawiania ocen niedostatecznych, prowadzący ćwiczenia poda na pierwszych zajęciach w semestrze. Kolokwium zaliczeniowe może być poprawiane jeden raz.
Student może przystąpić do egzaminu, jedynie po uzyskaniu pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych, na zasadach ujętych w Regulaminu Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia Akademii Górniczo – Hutniczej im, Stanisława Staszica w Krakowie.

Prerequisites and additional requirements:

wpis na semestr V

Recommended literature and teaching resources:

1. Potential Theory in Gravity and Magnetic Apllications, Blakely R.J., Cambridge University Press, 1996.
2. Applied Geophysics, Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E., Cambridge University Press, 1990.
3. Environmental and engineering geophysics, Sharma P.V. Cambridge University Press, 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Badania podatności magnetycznej gleb miejskich w Krakowie — The investigations of magnetic susceptibility of urban soils in Krakow / Anna WOJAS // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1 s. 489–496. — Bibliogr. s. 496, Abstr.

Względne zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi (1966–2005) wzdłuż profilu Zgorzelec–Wiżajny — Relative secular variations of the geomagnetic field (1966–2005) along the Zgorzelec–Wiżajny profile / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Anna WOJAS, Bogusław SUCHOŃ, Józef MARCHEWKA, Zdzisława MEDOŃ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN 978-83-927762-1-5. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Abstr.

Analiza badań magnetycznych na przykładzie cmentarzyska ciałopalnego — [Magnetic survey
analysis on the example of cremation cementary] / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Piotr
Janczewski // W: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 / red. Mirosław Furmanek,
Tomasz Herbich, Maksym Mackiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego ;
Fundacja Nauki ”Archaeologia Silesiae”. — Wrocław : [s. n.], 2016. — ISBN:
978-83-61416-73-9. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69. — Afiliacja Autorów: Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Additional information:

None