Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Well Logging I
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-503-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria) GF1A_K01 Test
Skills
M_U001 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przetwarzania profilowań oporności i akustycznych (poprawianie danych na wpływ warunków pomiarowych i środowiska pomiarowego w geofizyce otworowej), praca manualna i w systemie komputerowym GF1A_U19, GF1A_U12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Test,
Project
M_U002 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania oporności rzeczywistej warstw wokół otworu wiertniczego, porowatości efektywnej, wyznaczania mineralizacji wody złożowej, praca manualna i w systemie komputerowym GF1A_U19, GF1A_U12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Test,
Project
M_U003 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania porowatości ogólnej oraz dynamicznych parametrów sprężystych skał na podstawie profilowania akustycznego, praca manualna i w systemie komputerowym GF1A_U19, GF1A_U12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Test,
Project
M_U004 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie profilowania upadu warstw, pomiaru, przetwarzania i interpretacji GF1A_U19, GF1A_U12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat profilowań geofizyki otworowej, podstaw fizycznych tych profilowań, parametrów petrofizycznych, które mogą być wyznaczone na podstawie profilowań GF1A_W03 Test
M_W002 Zna podstawy teoretyczne profilowań elektrometrii otworowej (profilowań klasycznych, sterowanych i indukcyjnych) oraz profilowań akustycznych, zna sondy do elektrycznego i akustycznego obrazowania ścianki otworu, zna budowę sond oraz sposoby wykonywania pomiarów GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Test
M_W003 Posiada wiedzę na temat profilowania temperatury i umie połączyć ten pomiar z własnościami termicznymi skał; posiada wiedzę na temat anomalnych ciśnień złożowych i możliwości wyznacznia stref o takich ciśnieniach na podstawie profilowań geofizyki otworowej GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Test
M_W004 Posiada wiedzę na temat kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria) - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przetwarzania profilowań oporności i akustycznych (poprawianie danych na wpływ warunków pomiarowych i środowiska pomiarowego w geofizyce otworowej), praca manualna i w systemie komputerowym - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania oporności rzeczywistej warstw wokół otworu wiertniczego, porowatości efektywnej, wyznaczania mineralizacji wody złożowej, praca manualna i w systemie komputerowym - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania porowatości ogólnej oraz dynamicznych parametrów sprężystych skał na podstawie profilowania akustycznego, praca manualna i w systemie komputerowym - - + - - - - - - - -
M_U004 Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie profilowania upadu warstw, pomiaru, przetwarzania i interpretacji - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat profilowań geofizyki otworowej, podstaw fizycznych tych profilowań, parametrów petrofizycznych, które mogą być wyznaczone na podstawie profilowań + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teoretyczne profilowań elektrometrii otworowej (profilowań klasycznych, sterowanych i indukcyjnych) oraz profilowań akustycznych, zna sondy do elektrycznego i akustycznego obrazowania ścianki otworu, zna budowę sond oraz sposoby wykonywania pomiarów + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat profilowania temperatury i umie połączyć ten pomiar z własnościami termicznymi skał; posiada wiedzę na temat anomalnych ciśnień złożowych i możliwości wyznacznia stref o takich ciśnieniach na podstawie profilowań geofizyki otworowej + - + - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Cel geofizyki otworowej, aparatura pomiarowa – sondy pomiarowe, kable, głowice kablowe, rejestracja danych, rodzaje pomiarów – w otworach niezarurowanych pionowych, skrzywionych, poziomych, pomiary w trakcie wiercenia (LWD, MWD) oraz wireline logging), profilowanie krzywizny otworu, profilowanie średnicy otworu, podział metod pomiarowych, interpretacja jakościowa i ilościowa, otwór wiertniczy, rodzaje stosowanych płuczek, zmiany zachodzące w ośrodkach porowatych i przepuszczalnych (modele ze strefą filtracji), profilowanie polaryzacji naturalnej – pomiar PS i gradient PS, czynniki wpływające na wynik pomiaru, anomalia dynamiczna i statyczna PS, anomalie PS w skałach piaskowcowo – ilastych i węglanowych, węglach, solach), pomiary oporności skał w otworach, potencjał pola elektrycznego w otworze i otaczającym ośrodku skalnym, modele Alpina, różne typy sond do pomiarów oporności skał – gradientowe i potencjałowe, sondy sterowane (LL3, LL7, LL8, DLL, SFL), mikrosondy, pola elektromagnetyczne nisko- i wysokoczęstotliwościowe, przybliżona teoria Dolla, wpływ skin effectu na wynik profilowania indukcyjnego, rodzaje profilowania indukcyjnego (ILd, ILm, DIL, HRAI, sondy indukcyjne w LWD i WL), profilowania dielektryczne, elektryczne obrazowanie ścian otworu (EMI, XEMI), wpływ anizotropii własności elektrycznych skał na profilowania oporności, pomiary akustyczne w otworach, typy sond i typy nadajników, odbiorniki, fale sprężyste generowane w ośrodkach z otworem przez różne typy nadajników (mono-, dipo- i kwadrupolowe), pomiar czasów interwałowych, rejestracja akustycznych obrazów falowych, techniki przetwarzania danych pomiarowych, pomiary akustyczne i ich interpretacja w otworach nachylonych i poziomych, wpływ anizotropii własności sprężystych skał zbiornikowych na profilowania akustyczne, pomiary telewizorem akustycznym (BHTV, CAST), profilowania temperatury w otworach – stan nieustalonej i ustalonej równowagi termicznej, pomiar temperatury na spodzie otworu, profilowanie upadu warstw – metodyka pomiarów, techniki przetwarzania danych, geologiczna interpretacja PU, ciśnienia złożowe – anomalne ciśnienia, wyznaczanie stref o anomalnych ciśnieniach złożowych na podstawie profilowań geofizyki otworowej, systemy interpretacyjne w geofizyce otworowej, kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej.

Laboratory classes:

Interpretacja profilowań klasycznych gradientowych i potencjałowych, sterowanych i mikrosterowanych profilowań oporności, poprawki na wpływ otworu, wyznaczanie rzeczywistej oporności strefy przemytej, strefy filtracji i warstwy niezmienionej, komputerowe wspomaganie interpretacji – program GeoWin, aplikacja OpórWin, interpretacja profilowań indukcyjnych, poprawka na wpływ otworu i warstw otaczających, wyznaczanie oporności wód złożowych i zailenia na podstawie profilowania PS, wyznaczanie porowatości efektywnej i nasycenia wodą skał, ocena litologiczno-złożowa formacji skalnych na podstawie metod elektrometrii, wyznaczanie prędkości warstw oraz współczynnika porowatości na podstawie profilowania PA, zmiany prędkości z głębokością, przetwarzanie profilowań akustycznych z pełnym obrazem falowym, obliczanie dynamicznych parametrów sprężystych, analiza jakościowa pod kątem wyznaczenia stref o zmiennych własnościach sprężystych w profilu otworu, komputerowe wspomaganie interpretacji – program GeoWin, aplikacja FalaWin i FalaFWS, interpretacja geologiczna pomiaru telewizorem akustycznym, przetwarzanie i interpretacja PUW, identyfikacja struktur i środowisk sedymentacyjnych, kolokwium zaliczeniowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie projektów, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, pozytywne wyniki kolokwiów i odpowiedzi na ćwiczeniach. Pozytywna ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów. Obecność na wykładach jest czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny ze sprawdzianu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z wyniku sprawdzianu z wykładów oraz oceny z ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1997 i 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja
2. Ellis D.V., Singer J.M.: Well logging for Earth Scientists, Springer, Dordecht, 2008
3. Serra O.: Fundamentals of well-log interpretation.1 The acquisition of logging data. Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 1988
4. Serra O.: Well logging handbook, Edition TECHNIP, Paryż, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None