Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electrical and electromagnetic methods II
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-504-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bania Grzegorz (bania@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych GF1A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki GF1A_U07, GF1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce GF1A_W01 Examination,
Test,
Project
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych GF1A_W05, GF1A_W06 Examination,
Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wzbudzanie pól elektrycznych i EM , pomiary; interpretacja geofizyczna i geologiczna w badaniach geoelektrycznych – niejednoznaczność interpretacji. Podstawy fizyczno-matematyczne metod elektromagnetycznych – parametry elektromagnetyczne ośrodka, pojęcia: strefa bliska i daleka w kontekście układu źródło – odbiornik. Pola EM harmonicznie zmienne, r. Maxwella, r. dyfuzji. Pola elektromagnetyczne dipoli magnetycznego i elektrycznego w jednorodnej półprzestrzeni i w ośrodku warstwowanym. Równania pola EM harmonicznie zmiennego dla płaskiej fali (jednorodna i warstwowana półprzestrzeń, ośrodek o dwuwymiarowym rozkładzie oporności. Metody elektromagnetyczne – sondowania elektromagnetyczne w domenie czasu (TDEM) i częstotliwości (FDEM) – metodyka pomiarów. Analiza rozdzielczości i zasięgu głębokościowego dla metody procesów przejściowych (TDEM). Interpretacja sondowań elektromagnetycznych (metoda TDEM) w oparciu o model 1D. Metoda magnetotelluryczna (MT). Analiza rozdzielczości i zasięgu głębokościowego dla metody MT. Pojęcia: tensor impedancji, oporność pozorna i faza. Metodyka pomiarów i aparatura, źródła zakłóceń przebiegów czasowych. Przykłady zastosowań badań magnetotellurycznych.

Laboratory classes:

Obliczanie krzywych sondowań EM w domenie czasu i częstotliwości– analiza kształtu krzywych. Przetwarzanie danych MT. Modelowania matematyczne dla ośrodków jedno- i dwuwymiarowych. Metody, interpretacji krzywych sondowań MT, ekwiwalencja modeli geoelektrycznych. Interpretacja sondowań EM w metodzie TDEM. Interpretacja geofizyczna i geologiczna wyników badań w metodzie TDEM. Interpretacja jakościowa danych magnetotellurycznych (analiza krzywych dla polaryzacji elektrycznej i magnetycznej, analiza diagramów biegunowych impedancji, analiza stopnia złożoności ośrodka geoelektrycznego). Interpretacja ilościowa sondowań MT – inwersja 1D metodami: LMA, Occama, Bosticka, inwersja 2D w oparciu o archiwalne dane. Interpretacja geofizyczna i geologiczna wyników badań magnetotellurycznych. Przetwarzanie danych magnetotellurycznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw elektrodynamiki i analizy matematycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/tdem.pdf
2. Practical magnetotellurics, Fiona Simpson, Karsten Bahr, Cambrigde, 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None