Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
GPR methods
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-505-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w określić kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie Potrafi odpowiednio zaprojektować georadarowe badania terenowe w zależności od rozwiązywanego problemu GF1A_U07, GF1A_W05, GF1A_K03 Test
Skills
M_U001 Umie opisać od strony teoretycznej pole i fale elektromagnetyczne; zna opis matematyczny zjawisk falowych, tj. odbicia, dyfrakcji, interferencji, refrakcji fali. GF1A_U01, GF1A_W03, GF1A_U05 Examination
M_U002 Umie obsługiwać georadarową aparaturę pomiarową oraz potrafi odpowiednio dobrać parametry akwizycyjne. GF1A_W06, GF1A_U04 Test
M_U003 Potrafi przeprowadzić wstępne przetwarzanie cyfrowych danych georadarowych, w wybranych systemach komputerowych. GF1A_W09, GF1A_U14 Test
M_U004 Potrafi wykonać interpretację echogramów dla typowych zagadnień oraz umie skorelować wyniki badań georadarowych z danymi geodezyjnymi, otworowymi, laboratoryjnymi i in. GF1A_U02, GF1A_W11, GF1A_U11 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawy technik teledetekcyjnych stosowanych w badaniu powierzchni Ziemi i jej wnętrza, ze szczególnym uwzględnieniem metody georadarowej GF1A_W01, GF1A_U05, GF1A_U03 Examination
M_W002 Zna podstawy teorii anten ze szczególnym uwzględnieniem georadarowych systemów nadawczo-odbiorczych. GF1A_W04, GF1A_U03 Examination
M_W003 Zna odpowiednie zależności petrofizyczne związane z zagadnieniami elektromagnetyzmu. GF1A_W03, GF1A_U03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w określić kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie Potrafi odpowiednio zaprojektować georadarowe badania terenowe w zależności od rozwiązywanego problemu - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie opisać od strony teoretycznej pole i fale elektromagnetyczne; zna opis matematyczny zjawisk falowych, tj. odbicia, dyfrakcji, interferencji, refrakcji fali. + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie obsługiwać georadarową aparaturę pomiarową oraz potrafi odpowiednio dobrać parametry akwizycyjne. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić wstępne przetwarzanie cyfrowych danych georadarowych, w wybranych systemach komputerowych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać interpretację echogramów dla typowych zagadnień oraz umie skorelować wyniki badań georadarowych z danymi geodezyjnymi, otworowymi, laboratoryjnymi i in. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy technik teledetekcyjnych stosowanych w badaniu powierzchni Ziemi i jej wnętrza, ze szczególnym uwzględnieniem metody georadarowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teorii anten ze szczególnym uwzględnieniem georadarowych systemów nadawczo-odbiorczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna odpowiednie zależności petrofizyczne związane z zagadnieniami elektromagnetyzmu. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przegląd technik teledetekcji stosowanych w badaniach naziemnych, lotniczych, satelitarnych oraz
z powierzchni wody. Wprowadzenie do metody TDR. (4h)
Opis elektromagnetycznego pola falowego i zjawisk falowych, tj. odbicia, dyfrakcji, interferencji, tłumienia
w aspekcie badań radarowych. (4h)
Analiza wpływu rodzaju układu nadawczo-odbiorczego na wyniki pomiarów – podstawy teorii anten. (2h)
Analiza wpływu parametrów elektrycznych ośrodka geologicznego (model jednorodny i izotropowy, model niejednorodny i anizotropowy, model bezstratny i stratny) na wyniki pomiarów georadarowych. (4h)
Zapoznanie z zasadami działania oraz rozwiązaniami konstrukcyjnymi różnych typów radarów ze szczególnym uwzględnieniem georadarów. (4h)
Dyskusja możliwości i ograniczeń stosowalności metody georadarowej. Technika doboru sytemu pomiarowego do rozwiązywanego zagadnienia oraz zasady projektowania badań terenowych. (2h)
Opis badań georadarowych w układzie 2D i 3D z wykorzystaniem techniki refleksyjnej i profilowań prędkości. Podstawy teoretyczne procedur cyfrowego przetwarzanie danych georadarowych. (6h)
Opis technik interpretacji danych georadarowych i ich korelacja z danymi geodezyjnymi, otworowymi, laboratoryjnymi, geologicznymi, geotechnicznymi, budowlanymi, archeologicznymi i in. (4h)

Laboratory classes:

Nauka obsługi georadaru, na przykładzie urządzeń szwedzkiej firmy MALA Geoscience, tj. jednokanałowego georadaru RAMAC/GPR oraz wielokanałowego georadaru ProEx. (2h)
Projektowanie badań na poligonie testowym oraz przeprowadzenie akwizycji danych. (2h)
Zapoznanie z oprogramowaniem różnych producentów do akwizycji, przetwarzania, wizualizacji
i interpretacji danych georadarowych. (6h)
Nauka obsługi oprogramowania georadarowego typu firmware (MALA GeoScience). Podstawowe przetwarzanie danych georadarowych (tzw. pre-processing) z użyciem pakietu ReflexW niemieckiej firmy Sandmeier-Geo, m.in. przygotowanie echogramów do przetwarzania, filtracje 1D, techniki wzmocnień, poprawki topograficzne, filtracje 2D, techniki migracji, i in. (10h)
Techniki wizualizacji i nauka interpretacji danych georadarowych. m.in. z zakresu badań geologicznych, sozologicznych, geotechnicznych, archeologicznych oraz infrastruktury na- i podziemnej. (6h)
Zdobycie umiejętności korelacji wyników badań georadarowych z danymi geodezyjnymi, otworowymi, laboratoryjnymi i in. (4h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu + 0,5 średnia z kolokwiów z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Sanecki J., 2006. Teledetekcja. Pozyskiwanie danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
2. Skolnik M., 2008. Radar Handbook. The Mc-Graw Hill Companies, USA.
3. Karczewski J., 2007. Zarys metody georadarowej. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
4. Jol H.M., 2009. Ground Penetrating Radar – Theory and Applications. Elsevier Science Ltd., The Netherlands.
5. Annan A.P., 2001. Ground Penetrating Radar – Workshop Notes. Sensor&Software Inc., Kanada.
6. Daniels D., 2004. Ground Penetrating Radar. The Institution of Engineering and Technology, UK.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None