Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental radioactivity
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-507-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Nguyen Dinh Chau (chau@novell.ftj.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie oceniać wpływ geologiczno-poszukiwawczych na promieniotwórczość środowiskową i potrafi podnosić odpowiedzialność za wykonywane prace pod względem skażenia radiologicznego środowiska otaczającego. GF1A_K08, GF1A_K06, GF1A_K02, GF1A_K03
M_K002 Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące promieniotwórczości. Student ma odpowiedzialność za hiegeny radiologiczne i jest kopetentny za wyniki pomiarowe. GF1A_K08, GF1A_K06, GF1A_K02, GF1A_K03 Test
Skills
M_U001 Student umie przeprowadzać pomiary i oceniać poziomy promieniotwórczości w środowisku. Student umie budować proste modele migracji substancji promieniotwórczej w różnych środowiskach naturalnych. Student umie organizować metody pomiarowe służące do identyfikacji radionuklidów i określenia ich stężenia w środowisku. GF1A_U12, GF1A_U01, GF1A_U13, GF1A_U09
Knowledge
M_W001 Student zna typowe radionuklidy występujące w przyrodze, potrafi oszacować poziomy promieniotwórczości i jej pochodzenia w badanych obiektach. Student rozumie i potrafi ocenić skalę zagrożenia wynikającego ze źródeł antropogenicznych. GF1A_K06, GF1A_K02, GF1A_K04 Examination
M_W002 Student zna poziomy promieniotwórczości naturalnej i potrafi oceniać wpływy antropogeniczne na poziomy promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w środowisku. GF1A_K06, GF1A_K04, GF1A_K01, GF1A_K03
M_W003 Student zna poziomy naturalnej promieniotwórczości w różnych środowiskach, potrafi interpretować pochodzenie anomalii promieniotwórczej i zapobiegać zagrożenia radiologiczne. GF1A_W12, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W14
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie oceniać wpływ geologiczno-poszukiwawczych na promieniotwórczość środowiskową i potrafi podnosić odpowiedzialność za wykonywane prace pod względem skażenia radiologicznego środowiska otaczającego. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące promieniotwórczości. Student ma odpowiedzialność za hiegeny radiologiczne i jest kopetentny za wyniki pomiarowe. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie przeprowadzać pomiary i oceniać poziomy promieniotwórczości w środowisku. Student umie budować proste modele migracji substancji promieniotwórczej w różnych środowiskach naturalnych. Student umie organizować metody pomiarowe służące do identyfikacji radionuklidów i określenia ich stężenia w środowisku. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna typowe radionuklidy występujące w przyrodze, potrafi oszacować poziomy promieniotwórczości i jej pochodzenia w badanych obiektach. Student rozumie i potrafi ocenić skalę zagrożenia wynikającego ze źródeł antropogenicznych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna poziomy promieniotwórczości naturalnej i potrafi oceniać wpływy antropogeniczne na poziomy promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w środowisku. - - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna poziomy naturalnej promieniotwórczości w różnych środowiskach, potrafi interpretować pochodzenie anomalii promieniotwórczej i zapobiegać zagrożenia radiologiczne. - - - - - - - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. 1. Wykład wstępny (2 godz)

  Odkrycie promieniotwórczości; pochodzenie pierwiastków promieniotwórczych; struktura jąder atomowych; rozpad promieniotwórczy; typy rozpadów; rozszczepienie i fuzja jader; własności promieniowania jonizującego; równowagi promieniotwórcze; szeregi promieniotwórcze.

 2. Podział promieniotwórczości środowiskowej (2 godz)

  Podział izotopów na kosmogeniczne, geogeniczne i antropogeniczne

 3. Przegląd poziomów promieniotwórczości w elementach środowiska (5)

  Poziomy promieniotwórczości w atmosferze, hydrosferze i litosferze i w różnych elementach środowiska.

 4. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią (2 godz)

  Rodzaje oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, ich skutki środowiskowe.

 5. Detekcja promieniowania jonizującego (3 godz)

  Typy detektory używane do badań środowiskowych, detektory aktywne (gazowe, scyntylacyjne, półprzewodnikowe), bierne (śladowe, TLD, PicoRad).

 6. Wybrane metody pomiarowe naturalnej promieniotwórczości w środowisku (4 godz)

  Polowe pomiary zawartości izotopów promieniotwórczych, pomiary stężenia radonu w powietrzu. Pomiary stężenia radionuklidów naturalnych w próbkach stałych i ciekłych w laboratorium.

 7. Przegląd o modelowaniu procesów migracji radionuklidów w środowisku (4 godz)

  Modele migracji izotopów promieniotwórczych w powietrzu, w wodach powierzchniowych i podziemnych. Dobór optymalnego modelu.

 8. Przegląd o energetyce jądrowej (4 godz)

  Rozwój energetyki jądrowej na świecie, awarie w elektrowniach jądrowych, skale skażenia i skutki środowiskowe.

 9. Zastosowanie promieniotwórczości w Geologii, Medycynie i Rolnictwie (5 godz)

  Przegląd metod wykorzystujących promieniotwórczości do rozwiązywania zadań geologicznych, środowiskowych, medycznych i przemysłowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 15 h
Contact hours 10 h
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie obliczona na podstawie kolokwium końcowym w trzech terminach.
Waga dla pierwszego terminu = 1, oznacza to, że OK=1xOC1
Waga dla drugiego terminu = 0,9, oznacza to, że OK=0,9xOC2
Waga dla trzeciego terminu = 0,7, oznacza to, że OK=0,7xOC3
gdzie OC1, OC2 i OC3 – oceny kolokwium końcowego odpowiedniego terminu.

Prerequisites and additional requirements:

Ze względu na brak zarówno ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych obecność na wykładach jest obowiązkowa. Warunek konieczny na zaliczenia jest to ilość nieobecności na zajęciach bez usprawiedliwienia nie przekracza dwa razy.

Recommended literature and teaching resources:

1. John R. Cooper, Keith Randle and Ranjeet S, Sokhi – RADIOACTIVE RELEASES IN THE ENVIRONMENT Impact and Assessment. JOHN WILEY & SON, LTD, 2003.

2. Areva – WSZYSTKO O ENERGETYCE JĄDROWEJ od atomu A do cyrkonu Zr. AVERACOM, 2008.

3. Davit A. Atwood et al., – RADIONUCLIDES in the Environment. JOHN WILEY & SON, LTD, 2010.

4. Bohdan Dziunikowski – ZASTOSOWANIA IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH. Części 1 i 2. Wydawnictwo AGH, Kraków, 1998.

5. M.F. L’Annuziata – HANDBOOK OF RADIOACTIVITY ANALYSIS. Academic Press. 2003.

6. Andrzej Hrynkiewicz i in. – CZŁOWIEK I PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. PWN, 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None