Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Drilling
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-511-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową GF1A_K02 Test results
Skills
M_U001 Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych GF1A_U01 Test results
M_U002 Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki GF1A_U09 Test results
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych GF1A_W01 Test results
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych GF1A_W10 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zarys historii polskiego i światowego przemysłu wiertniczego. Kryteria podziału klasycznych i niekonwecjonalnych metod wiertniczych. Dokumentacja wiercenia, projekt geologiczno-techniczny otworu wiertniczego. Technika i technologia wierceń wielkośrednicowych, normalno średnicowych i mało średnicowych. Sprzęt, narzędzia wiertnicze i narzędzia pomocnicze. Płyny wiertnicze, Technologia prawego i lewego obiegu płuczki. Konstrukcje otworów wiertniczych o różnym przeznaczeniu. Elementy przewodu wiertniczego. Rodzaje kolumn rur okładzinowych. Charakterystyka rur okładzinowych oraz technologii rurowania otworów wiertniczych. Metody obliczania ciśnień oddziaływujących na kolumny rur okładzinowych. Uzbrojenie i wyposażenie techniczne kolumn rur okładzinowych. Metody cementowania otworów wiertniczych. Projektowanie parametrów mechanicznych oraz hydraulicznych technologii wiercenia. Prace zakończeniowe w otworach hydrogeologicznych, geotermalnych i naftowych. Rekonstrukcje otworów wiertniczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 5 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Pozytywna ocena z testu wielokrotnego wyboru.
Ocena końcowa zostaje pomniejszona gdy pozytywne rozwiązanie testu jest uzyskane w drugim terminie. Ocena końcowa:
a. Jest pomniejszana o 0,5
b. Nie może być wyższa, niż 4,0
c. Nie może być niższa niż 3,0

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie poprzedniego semestru oraz aktualny wpis na dziekanatowej liście studenta

Recommended literature and teaching resources:

Cząstka J.,: Wiertnictwo ,Wydawnictwo Śląsk Katowice 1975.
Gonet A., Rzyczniak M., Stryczek S.: „Zadania do ćwiczeń z wiertnictwa”, Skrypty Uczelniane Nr 1506, AGH, Kraków. 1997;
Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M.: „Projektowanie otworów wiertniczych. Zadania z rozwiązaniami”, Wydawnictwo AGH. Kraków 2004;
Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo Hydrogeologiczne, AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2004.
Gonet A., Zięba A., Wójcik M., Pawlikowska J.: Wiercenia rdzeniowe, AGH. Wydawnictwa naukowo – Dydaktyczne. Kraków 2007.
Miska S., Stryczek S. :„Projektowanie otworów wiertniczych”, Skrypty Uczelniane. Nr 775 , AGH, Kraków 1980;
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia Płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających”, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 1999;
Szostak L.: Wiertnictwo . Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1989.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None