Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Contaminants transport in environment
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-512-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie GF1A_K04 Project
Skills
M_U001 Potrafi opracować raport z oceny zanieczyszczenia środowiska wodnego ze strony składowiska odpadów; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe GF1A_U19, GF1A_U16 Project
M_U002 Potrafi określić metodą analityczną zasięg strefy zanieczyszczonych wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów typowymi zanieczyszczeniami; umie oszacować wpływ zanieczyszczeń migrujących ze składowiska na jakość wód pobliskiej rzeki. GF1A_U01, GF1A_U03 Project
Knowledge
M_W001 Zna podstawową metodę analityczną oceny zasięgu i czasu przemieszczania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu typowego ogniska zanieczyszczenia wód. GF1A_W06 Test
M_W002 Zna podstawowe równanie transportu masy rozpuszczonej w wodach podziemnych; ma ogólną wiedzę o czasie migracji zanieczyszczeń konserwatywnych przez strefę aeracji z powierzchni terenu do wód podziemnych GF1A_W02 Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie parametrów migracji masy w wodach podziemnych - parametry przenoszenia adwekcyjnego, dyspersji hydrodynamicznej, adsorpcji, rozpadu i biodegradacji. GF1A_W04 Test
M_W004 Ma podstawową wiedzę o najczęstszych zanieczyszczeniach antropogenicznych środowiska wodnego GF1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować raport z oceny zanieczyszczenia środowiska wodnego ze strony składowiska odpadów; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić metodą analityczną zasięg strefy zanieczyszczonych wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów typowymi zanieczyszczeniami; umie oszacować wpływ zanieczyszczeń migrujących ze składowiska na jakość wód pobliskiej rzeki. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawową metodę analityczną oceny zasięgu i czasu przemieszczania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu typowego ogniska zanieczyszczenia wód. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe równanie transportu masy rozpuszczonej w wodach podziemnych; ma ogólną wiedzę o czasie migracji zanieczyszczeń konserwatywnych przez strefę aeracji z powierzchni terenu do wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie parametrów migracji masy w wodach podziemnych - parametry przenoszenia adwekcyjnego, dyspersji hydrodynamicznej, adsorpcji, rozpadu i biodegradacji. + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę o najczęstszych zanieczyszczeniach antropogenicznych środowiska wodnego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Standardy jakości wód; wody niezanieczyszczone i zanieczyszczone. Naturalne tło hydrogeochemiczne wód podziemnych.
Podstawowe substancje i ich grupy zanieczyszczające wody; wskaźniki zanieczyszczeń środowiska wodnego.
Czas wymiany wody wraz z rozpuszczonymi substancjami konserwatywnymi w profilu strefy aeracji.
Prawo ciągłości. Równanie ciągłości przepływu w ośrodku porowym. Równanie transportu masy w wodach podziemnych w strefie saturacji; rozwiązanie analityczne.
Równanie transportu masy w powierzchniowych wodach płynących (kanałach otwartych); rozwiązanie analityczne.
Procesy decydujące o migracji zanieczyszczeń w wodzie: adwekcja, dyspersja hydrodynamiczna, dyfuzja, sorpcja, wymiana jonowa, rozpad promieniotwórczy, biodegradacja. Opóźnienie migracji w wyniku sorpcji.
Podstawowe parametry transportu masy w wodach podziemnych oraz ich identyfikacja.
Problem skali w doborze wartości parametrów transportu masy w wodach.
Wpływ migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych na jakość wód powierzchniowych.

Project classes:

Opracowanie modelu koncepcyjnego migracji w wodach podziemnych zanieczyszczeń pochodzących z typowego ogniska zanieczyszczenia – nieizolowanego od podłoża składowiska odpadów. Obliczenie zasięgu strefy zanieczyszczonych wód podziemnych typowymi zanieczyszczeniami jak chlorki, metale ciężkie, substancje organiczne (węglowodory i pestycydy) oraz bakterie, w otoczeniu składowiska po określonym czasie. Ocena wpływu zanieczyszczeń migrujących ze składowiska na budowane w pobliżu ujęcie wód podziemnych. Opracowanie raportu z oceny wpływu składowiska odpadów na wody podziemne wraz z krótkim komentarzem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 2 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen z kolokwium (50%) i z wykonanej pracy/projektu (50%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Macioszczyk A. (red.), 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Różkowski A. [red] (2002) – Słownik hydrogeologiczny. Wyd. PIG Warszawa.
Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków.
Sawicki J.M. (2003). Migracja zanieczyszczeń. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Bielski A., 2003 – Przykłady obliczeń z zakresu statyki i kinetyki przemian substancji w środowisku wodnym; Mini skrypt. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Bielski A. 2003 – Adwekcja z dwukierunkową dyspersją zanieczyszczeń w stanach nieustalonych w środowisku wodnym. Czasopismo Techniczne z. 7-Ś/2003 , Wyd. Politechniki Krakowskiej. Kraków.
Czernuszenko W. (2000). Transport zanieczyszczeń w rzekach i kanałach. Przegląd Geofizyczny, XLV, 139–150

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda R., Paszkiewicz M., Zdechlik R., 2008 – Regionalne modelowanie migracji azotanów w zlewni rzeki karpackiej. [w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych [red.] M. Nawalany, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 431:27-34
2. Duda R., Witczak S., 2003 – Modeling of the transport of contaminants from the Żelazny Most flotation tailings dam. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 19(4): 69-88
3. Żurek A., Duda R., 1995 – Ocena zmian jakości wody metodą bilansu masy na przykładzie dużego zbiornika szczelinowo-krasowego (GZWP 333 Opole-Zawadzkie). [w:] Współczesne problemy hydrogeologii Tom VII [red.] J. Szczepańska, R. Kulma, A. Szczepański, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza, p.491-499, Kraków
4. Witczak S., Duda R., 2009 – Zagrożenie i ochrona wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most – ocena oddziaływania na środowisko wodne. Geologia – Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, 35(2/1):297-304

Additional information:

Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach –- nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału realizowanego na tych zajęciach.
Zasada zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie ćwiczeń: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń są ostatnie zajęcia w danym semestrze,
kolokwium zaliczeniowe – termin podstawowy; w przypadku uzyskania oceny negatywnej dwa terminy poprawkowe; oceny pozytywnej nie poprawia się.
Z uwagi na konieczność zapewnienia efektów kształcenia kolokwium jest w formie pisemnej.