Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Well Logging II
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-601-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh (chau@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh (chau@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GF1A_K04 Examination,
Test
Skills
M_U001 Zna i umie: zastosować spektrometr gamma, wykonać nim pomiar i przeanalizować spektrogramy, ocenić rozdzielczość energetyczną i wpływ rodzaju detektora i geometrii pomiarowej na widmo, ocenić wpływ fluktuacji statystycznych na dokładność pomiarów jądrowych. GF1A_U12, GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_U05, GF1A_W07 Examination,
Test,
Project
M_U002 Umie wykonać obliczenia w celu wyznaczenia koncentracji K, U i Th na podstawie pomiaru spektrometrycznego i zna warunki zachowania równowagi promieniotwórczej wymagane do poprawnego określenia koncentracji uranu. GF1A_U12, GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_U05, GF1A_W07 Examination,
Test,
Project
M_U003 Zna oprogramowanie i potrafi przeprowadzić obliczenia dekonwolucji wybranych profilowań geofizyki otworowej. GF1A_U12, GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_U05, GF1A_W07 Examination,
Test,
Project
M_U004 Potrafi manualnie wprowadzić poprawki na wpływ otworu i wybranych parametrów ośrodka skalnego w profilowaniach jądrowych GF1A_U12, GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_U05, GF1A_W07 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie: pochodzenie promieniowania jądrowego, mechanizmy rozpadu promieniotwórczego, elementarne oddziaływania promieniowania gamma i neutronowego oraz istotę transportu promieniowania w materii, podstawowe metody detekcji promieniowania oraz podstawowe jednostki z zakresu promieniotwórczości. GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_W07 Examination,
Test
M_W002 Zna i rozumie: jak funkcjonują profilowania jądrowe w geofizyce otworowej w warunkach zarówno pomiarów kablowych jak i na przewodzie wiertniczym, jak są zbudowane sondy, jakie wielkości są mierzone i jak są powiązane z badanymi własnościami skał. GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_W07 Examination,
Test
M_W003 Zna i rozumie na czym polega kalibracja i standaryzacja sond jądrowych – metody empiryczna, półempiryczna i metoda symulacji Monte Carlo. GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_W07 Examination,
Test
M_W004 Zna i rozumie działanie i zastosowania sond magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) w warunkach otworowych. GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_W07 Examination,
Test
M_W005 Zna i rozumie wpływ na wskazania sond geofizyki otworowej pionowych i radialnych niejednorodności ośrodka skalnego oraz metody redukcji tych wpływów, w tym przez dobór właściwego zestawu profilowań i metodami dekonwolucji; rozumie skutki takich niejednorodności dla wyznaczania podstawowych parametrów petrofizycznych skały, w tym nasycenia węglowodorami. GF1A_U12, GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_U05, GF1A_W07 Examination,
Test,
Project
M_W006 Zna rolę jaką geofizyka otworowa odgrywa w zagadnieniach rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, w tym szczególnie gazu z łupków. GF1A_W09, GF1A_W03, GF1A_W07 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna i umie: zastosować spektrometr gamma, wykonać nim pomiar i przeanalizować spektrogramy, ocenić rozdzielczość energetyczną i wpływ rodzaju detektora i geometrii pomiarowej na widmo, ocenić wpływ fluktuacji statystycznych na dokładność pomiarów jądrowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wykonać obliczenia w celu wyznaczenia koncentracji K, U i Th na podstawie pomiaru spektrometrycznego i zna warunki zachowania równowagi promieniotwórczej wymagane do poprawnego określenia koncentracji uranu. + - + - - - - - - - -
M_U003 Zna oprogramowanie i potrafi przeprowadzić obliczenia dekonwolucji wybranych profilowań geofizyki otworowej. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi manualnie wprowadzić poprawki na wpływ otworu i wybranych parametrów ośrodka skalnego w profilowaniach jądrowych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie: pochodzenie promieniowania jądrowego, mechanizmy rozpadu promieniotwórczego, elementarne oddziaływania promieniowania gamma i neutronowego oraz istotę transportu promieniowania w materii, podstawowe metody detekcji promieniowania oraz podstawowe jednostki z zakresu promieniotwórczości. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie: jak funkcjonują profilowania jądrowe w geofizyce otworowej w warunkach zarówno pomiarów kablowych jak i na przewodzie wiertniczym, jak są zbudowane sondy, jakie wielkości są mierzone i jak są powiązane z badanymi własnościami skał. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie na czym polega kalibracja i standaryzacja sond jądrowych – metody empiryczna, półempiryczna i metoda symulacji Monte Carlo. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie działanie i zastosowania sond magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) w warunkach otworowych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie wpływ na wskazania sond geofizyki otworowej pionowych i radialnych niejednorodności ośrodka skalnego oraz metody redukcji tych wpływów, w tym przez dobór właściwego zestawu profilowań i metodami dekonwolucji; rozumie skutki takich niejednorodności dla wyznaczania podstawowych parametrów petrofizycznych skały, w tym nasycenia węglowodorami. + - + - - - - - - - -
M_W006 Zna rolę jaką geofizyka otworowa odgrywa w zagadnieniach rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, w tym szczególnie gazu z łupków. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Żrodła promieniowania jądrowego, podstawowe jednostki, elementarne oddziaływania promieniowania gamma, neutronowego i transport promieniowania w materii, detekcja promieniowania. Profilowania gamma i spektrometryczne profilowania gamma, przyczyny i charakter naturalnej promieniotwórczości, równowaga promieniotwórcza, wpływy otworu i otoczenia na wskazania sond. Metody gamma–gamma – fizyczne podstawy wyznaczania gęstości objętościowej i indeksu absorpcji fotoelektrycznej Pe, wpływy geometrii układu pomiarowego na wynik pomiaru. Stacjonarne metody neutronowe, rozkład neutronów wokół źródła w geometrii otworowej i opisujące go parametry, rejestracja neutronów termicznych i nadtermicznych oraz spektrometryczne pomiary neutron–gamma, impulsowe metody neutronowe – czas spowalniania i czas życia neutronów termicznych, spektrometria promieniowania gamma ze zderzeń niesprężystych i wychwytu radiacyjnego. Pojęcie porowatości neutronowej, wyznaczanie składu pierwiastkowego skał – profilowania geochemiczne. Rozwiązania techniczne sond jądrowych w warunkach pomiarów kablowych (WL) i pomiarów na przewodzie wiertniczym (LWD). Kalibracja i standaryzacja sond jądrowych – metody empiryczna, półempiryczna i metoda symulacji Monte Carlo. Profilowania geofizyki otworowej w ośrodkach cienkowarstwowych, funkcje odpowiedzi głębokościowej i radialnej sond, dekonwolucja. Profilowanie upadu warstw. Profilowania otworowe z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego, sondy otworowe MRJ, wyznaczanie porowatości ogólnej i dynamicznej oraz przepuszczalności i porównanie z wynikami innych metod. Wyznaczanie nasycenia skał węglowodorami w warunkach ośrodków jednorodnych i cienkowarstwowych. Pozycja metod geofizyki otworowej w rozpoznawaniu niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Laboratory classes:

Prawo rozpadu i równowaga promieniotwórcza. Zapoznanie się z elementami toru pomiarowego spektrometru gamma, wykonanie i analiza spektrogramów wybranych źródeł, wpływ fluktuacji statystycznych, kalibracja energetyczna, ocena rozdzielczości spektrometru. Manualne zastosowanie wybranych nomogramów do poprawy wpływu otworu i zakłócających parametrów ośrodka skalnego na pomiary PG i neutronowe. Wykorzystanie PG i sPG jako wskaźnika zailenia i litologii, obliczanie ciepła radiogenicznego, wyznaczanie koncentracji K, U i Th. Zapoznanie się z funkcjami odpowiedzi głębokościowej różnych sond geofizyki otworowej. Półempiryczna metoda kalibracji sond neutronowych i metody wprowadzania poprawek w profilowaniach neutronowych. Kalibracja sond gamma – gamma: gęstość (objętościowa, elektronowa i pozorna) i Pe. Wykonanie obliczeń przy użyciu aplikacji Dekonwolucja systemu GEOwin dla pomiarów sondami PG, gęstościową i neutronową. Symulacja wpływu cienkowarstwowego układu warstw na obliczanie nasycenia węglowodorami. Uproszczone wyznaczanie upadu i kierunku zapadania warstw za pomocą sześcioramiennego upadomierza elektrycznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Zliczenie semestru V, zaliczenie modułu Geofizyka Otworowa w semestrze V.

Recommended literature and teaching resources:

Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1997 i 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja
Ellis D.V., Singer J.M.: Well logging for Earth Scientists, Springer, Dordecht, 2008
Serra O.: Fundamentals of well-log interpretation.1 The acquisition of logging data. Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 1988
Serra O.: Well logging handbook, Edition TECHNIP, Paryż, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Jadwiga Jarzyna (red.), Kamila Wawrzyniak-Guz (red.), Maria Bała, Mieczysław Bałys, Robert Bartoń, Kamil Cichostępski, Robert Czarnota, Leszek Czepirski, Arkadiusz Derkowski, Dominik Dworak, Maria Gołębiowska, Wojciech Górecki, Damian Janiga, Jadwiga Jarzyna, Mariusz Jędrychowski, Jerzy Karczewski, Monika Kasperska, Paulina Krakowska, Maciej Kotarba, Leszek Marynowski, Krzysztof Marzencki, Kaja Pietsch, Edyta Puskarczyk, Roman Semyrka, Adam Skorek, Teresa Staszowska, Jerzy Stopa, Marek Szczerba, Jakub Szczurowski, Jacek Tarasiuk, Kamila Wawrzyniak-Guz, Paweł Wojnarowski, Tomasz Topór, Aleksander Wilk, Sebastian Wroński, Tomasz Zorski, Hieronim Zych, Zych M., Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania sweet spot’ów na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi. Zadanie 10 w Projekcie MWSSSG: Metodologia wyznaczania sweet spot’ów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D, Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, Kraków 2017

Additional information:

None