Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przedmiot humanistyczny (obieralny) Podstawy negocjacji
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-602-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Maksymowicz Agata (amaksym@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Maksymowicz Agata (amaksym@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawy negocjacji – negocjacje jako proces komunikacji pełnią funkcję pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów GF1A_K03, GF1A_K02, GF1A_K04 Test
M_K002 samodzielnie potrafi sformułować problemy praktyczne w obszarze polityki, pracy zawodowej, mediów i podejmuje poszukiwania możliwych rozwiązań GF1A_K04 Test
M_K003 zna zakres swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie GF1A_K05, GF1A_K01 Test
Skills
M_U001 student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej GF1A_U08, GF1A_U22, GF1A_U24 Test
M_U002 potrafi interpretować zjawiska i procesy chrakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania GF1A_U23, GF1A_U24, GF1A_K02, GF1A_K04
M_U003 poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i nnych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką negocjacji GF1A_U09, GF1A_U03
Knowledge
M_W001 student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji GF1A_W16 Test
M_W002 student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej GF1A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów + - - - - - - - - - -
M_K002 samodzielnie potrafi sformułować problemy praktyczne w obszarze polityki, pracy zawodowej, mediów i podejmuje poszukiwania możliwych rozwiązań + - - - - - - - - - -
M_K003 zna zakres swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi interpretować zjawiska i procesy chrakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania + - - - - - - - - - -
M_U003 poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i nnych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką negocjacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji + - - - - - - - - - -
M_W002 student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Istota negocjacji: przedstawianie propozycji i ofert oraz kwesia ustępstw. Obszary występowania negocjacji.
2. Merytoryczne przygotowanie do necjacji
3. przedstawienie konkretnej strategii prowadzenia negocjacji: strategia przełamująca w. Ury’ego
4. Taktyki negocjacyjne: blokujące, ofensywne i zwodnicze.
5. Fazy negocjacji
6. Dobór zespołów negocjacyjnych
7.Style prowadzenia negocjacji i ich skuteczność.
8. postępowanie w trudnych sytuacjach pozycyjnych
9. Negocjace międzynarodowe – kulturowe uwarunkowania
10. Etyka w negocjacjach

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu, aktywność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne – brak
Wymagania dodatkowe – obecność na zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Kamiński Jacek 2003 ,,Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów", Wyd. Poltekst, Warszawa
Literatura zalecana:
Fischer Roger, Ury Wiliam 1994 ,,Dochodząc do tak" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Ury Wiliam 1995 ,,Odchodzć od nie" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Mastenbroek, Willem 1996,,Negocjowanie" PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Negocjacje praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu procesu komunikowania oraz towarzyszących mu społecznych procesów związanych ze znajomością specyfiki psycho-społecznych aspektów funkcjonowania człowieka oraz funkcjonowania rynku pracy. Tematyka moich publikacji mieści się w tych obszarach i mimo, że wprost nie jest związana z tematyka negocjacji to w wyraźny sposób dotyka kwestii istotnych dla ich realizacji w rzeczywistości społecznej.

Negatywne emocje w Internecie, w: Societas Communitas 2 (14), 2012, str. 87 – 105
Internet a medycyna : przemiany relacji zachodzących między pacjentami a lekarzami na przykładzie portali oceniających lekarzy w: Studia Humanistyczne AGH, t. 13/1, 2014, s. 101–113
Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy w kontekście monitoringu losów absolwentów (współautorstwo: Marzena Mamak-Zdanecka) w: Molodìžna polìtika : problemi ta perspektivi ; 2014 vip. 5, s. 46–51.
W kierunku międzygeneracyjnego rynku pracy” (współautor Marzena Mamak-Zdanecka), w: Zeszyt Naukowy WSZiB nr 36 – Zarządzanie, 2015 r.str. 36-51
Edukacja do zatrudnienia : nauczyciele akademiccy o przyszłości zawodowej studentów w oparciu o badania jakościowe dla projektu EPAK (współautor: Marzena MAMAK-ZDANECKA, W: Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3, Kultura i wychowanie / red. nauk. Maryla Fałdowska, Andrzej W. Świderski, Grzegorz Wierzbicki. — Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016 r. S. 363–378.

Additional information:

None