Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-605-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy GF1A_K08 Test,
Project
Skills
M_U001 wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć GF1A_U23, GF1A_U03, GF1A_U09 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 objaśnić działanie rynku i warunki jego efektywności GF1A_W16, GF1A_W12 Test
M_W002 opisać formy organizacji przedsiębiorstw i zdefiniować ich cele działania GF1A_W16 Test
M_W003 objaśnić sposób działania rynków finansowych, w tym giełdy GF1A_W16 Test
M_W004 scharakteryzować pojęcie PKB i sposób prowadzenia porównań międzyokresowych i międzynarodowych GF1A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 objaśnić działanie rynku i warunki jego efektywności + - - - - - - - - - -
M_W002 opisać formy organizacji przedsiębiorstw i zdefiniować ich cele działania + - - - - - - - - - -
M_W003 objaśnić sposób działania rynków finansowych, w tym giełdy + - - - - - - - - - -
M_W004 scharakteryzować pojęcie PKB i sposób prowadzenia porównań międzyokresowych i międzynarodowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Ekonomia – przedmiot i podstawowe pojęcia

  Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa
  ekonomiczne.

 2. Rynek, popyt, podaż

  Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa.

 3. Pomiar kosztów w ekonomii Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
 4. Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje

  Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje. Ocena efektywności przedsięwzięć

 5. Rynki finansowe

  Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania

 6. Rodzaje papierów wartościowych

  Papiery wartościowe. Rola weksla we współczesnej gospodarce.

 7. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji

  Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.

 8. Podstawy makroekonomii

  Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.

 9. Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne

  Czynniki wzrostu gospodarczego. Współczesne wahania
  koniunktury

 10. Równowaga ekonomiczna

  Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.

 11. Pieniądz i jego funkcje

  Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki.

 12. Polityka pieniężna i rola banku centralnego

  Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe

 13. Polityka fiskalna państwa

  Polityka fiskalna państwa. Cele i instrumenty.

 14. Gospodarka otwarta

  Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 10 h
Preparation for classes 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z kolokwium zaliczeniowego, Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona poza dniem kolokwium. Poprawianie ocen niedostatecznych z kolokwiów dopuszczalne do końca okresu rozliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR, Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, Logistyka Odzysku ; I 2014 nr 2, s. 12–14.
2. Krzysztof POSŁUSZNY, Determinanty integracji pionowej w przemyśle W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = pod red. Marianny Księżyk. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.

Additional information:

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów