Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Properties of clay minerals
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-611-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma wiedzę dotyczącą metod badań struktury, powierzchni minerałów ilastych oraz układów minerały ilaste-woda. GF1A_K04, GF1A_K07, GF1A_W12
Skills
M_U001 Student ma wiedzę na temat struktury i składu chemicznego minerałów ilastych GF1A_W03, GF1A_U24, GF1A_U01 Test
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie właściwości koloidalnych, reologicznych i mechanicznych układów zawierających minerały ilaste. GF1A_W03, GF1A_U24, GF1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą sposobów klasyfikacji minerałów ilastych. GF1A_W03, GF1A_W12 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie genezy minerałów ilastych i ich występowania w utworach geologicznych. GF1A_W03, GF1A_W17, GF1A_W12 Test
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie właściwości jonowymiennych i powierzchniowych minerałów ilastych. GF1A_W03, GF1A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma wiedzę dotyczącą metod badań struktury, powierzchni minerałów ilastych oraz układów minerały ilaste-woda. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma wiedzę na temat struktury i składu chemicznego minerałów ilastych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie właściwości koloidalnych, reologicznych i mechanicznych układów zawierających minerały ilaste. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą sposobów klasyfikacji minerałów ilastych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie genezy minerałów ilastych i ich występowania w utworach geologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie właściwości jonowymiennych i powierzchniowych minerałów ilastych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Minerały ilaste – definicja. Charakterystyka struktury minerałów ilastych oraz ich składu chemicznego. (4 godz.)
2. Kryteria klasyfikacji minerałów ilastych i ich podział. (4 godz.)
3. Geneza minerałów ilastych: litogeneza, epigeneza, procesy wietrzeniowe (hydroliza, rozpuszczanie niekongruentne). Osady kontynentalne i zbiorników wodnych, utwory hydrotermalne. (5 godz.)
4. Występowanie minerałów ilastych w utworach geologicznych. (5 godz.)
5. Układ: minerały ilaste-woda i jego charakterystyka. Własności koloidalne (zawiesiny, elektroforeza, koagulacja, dyspergowanie i peptyzacja), reologiczne (lepkość, tiksotropia, regulacja własności reologicznych), jonowymienne, powierzchniowe i mechaniczne. (6 godz.)
6. Metody badań struktury i powierzchni minerałów ilastych (dyfrakcyjne, spektroskopowe, termiczne i chemiczne) oraz metody badań układów koloidalnych (analiza uziarnienia, pomiary elektrochemiczne). (6 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 1,0*ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii ogólnej i mineralogii.

Recommended literature and teaching resources:

1. L. Stoch, 1974, Minerały ilaste.
2. A. Bolewski, W. Żabiński (red.), 1988, Metody badań minerałów i skał.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None