Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petroleum geochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-612-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie GF1A_K02 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez pozyskiwanie informacji z literatury i Internetu w zakresie geochemii naftowej GF1A_U03 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 ma świadomość i rozumie wagę zastosowania wiedzy z zakresu geochemii naftowej w poszukiwaniach surowców węglowodorowych oraz określenia ich wpływu na środowisko naturalne GF1A_U24, GF1A_U09 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie geochemii naftowej GF1A_W12, GF1A_W02 Test
M_W002 Zna metody analityczne badań kopalnej substancji organicznej, ropy naftowej i gazu ziemnego GF1A_W06, GF1A_U05, GF1A_W08 Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 potrafi wykonać podstawowe analizy geochemii naftowej i interpretować uzyskane wyniki badań GF1A_W09, GF1A_W06, GF1A_U01 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez pozyskiwanie informacji z literatury i Internetu w zakresie geochemii naftowej + - + - - - - - - - -
M_U002 ma świadomość i rozumie wagę zastosowania wiedzy z zakresu geochemii naftowej w poszukiwaniach surowców węglowodorowych oraz określenia ich wpływu na środowisko naturalne + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie geochemii naftowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analityczne badań kopalnej substancji organicznej, ropy naftowej i gazu ziemnego + - + - - - - - - - -
M_W003 potrafi wykonać podstawowe analizy geochemii naftowej i interpretować uzyskane wyniki badań - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Geochemia organiczna i naftowa (definicje, znaczenie naukowe i aplikatywne) (1). Geochemia węgla (węgiel i pochodzenie życia, bilans węgla w skałach osadowych (1). Ropa naftowa i gaz ziemny – skład, definicje (1), Geochemiczno-genetyczne kryteria klasyfikacji węglowodorów (1). Bituminy i kerogen (definicje, skład, środowisko powstawania, klasyfikacja) (1). Skała macierzysta i facje macierzyste (definicje, klasyfikacja) (1). Geneza gazu ziemnego w świetle wyników badań składu cząsteczkowego i izotopowego (1). Geneza ropy naftowej w świetle wyników badań geochemicznych (1). Kinetyka reakcji generowania i ekspulsji węglowodorów (1). Siarka w skale macierzystej i ropie naftowej (1). Pirolityczne metody analityczne: wodna i sucha, system otwarty i zamknięty (1). Potencjał węglowodorowy węgli kopalnych i ich relacja do gazu ziemnego i ropy naftowej (1). Efektywne skały macierzyste i bilans węglowodorowy basenów naftowych w Polsce (1). System naftowy od skały macierzystej do pułapki, klasyfikacja genetyczna systemów naftowych (1). Geneza węglowodorowych surowców niekonwencjonalnych (1).

Laboratory classes:

Geochemiczne metody analityczne stosowane w poszukiwaniach naftowych (1). Pobór i przygotowanie próbek skalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego do badań geochemicznych (1). Analiza pirolityczna Rock-Eval (2). Ekstrakcja rozpuszczalnikowa skał w aparatach Soxhleta i Soxtec (2). Analiza grupowa bituminów i ropy naftowej (2). Oznaczenie składu cząsteczkowego gazu ziemnego za pomocą chromatografu gazowego (2). Analiza biomarkerów – frakcja nasycona i aromatyczna (2). Analiza dystrybucji metylofenantrenów i metylodibenzotiofenów (1). Separacja i analiza elementarna kerogenu (2).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,55*ocena z kolokwium+ 0,45* ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Hunt J.M., 1996. Petroleum geochemistry and geology. W.H. Freeman and Company, New York.
Waples D.W., 1985. Geochemistry in petroleum exploration. Int. Human Res. Dev. Corp., Boston.
Tissot B., Welte D.H., 1984. Petroleum Formation and Occurrence. Springer-Verlag, New York.
Durand B., 1980. Kerogen. Technip, Paris.
Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M., 2005. The biomarker guide. Biomarkers and isotopes in petroleum exploration and earth history. Ed. 2. University Press, Cambridge.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None