Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Structural interpretation of seismic data
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-701-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Ćwiczenia laboratoryjne których celem jest zapoznanie z systemem do interpretacji danych sejsmicznych 2D i 3D oraz wykonanie podstawowej strukturalnej interpretacji fragmentu zdjęcia sejsmicznego 3D.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie i świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową w grupach projektowych GF1A_K02, GF1A_K03 Report,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne a następnie je dowiązać do danych otworowych. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi systemowych potrafi stratygraficznie i strukturalnie zinterpretować zapis sejsmiczny w efekcie uzyskując mapy strukturalne horyzontów i uskoków przewodnich. GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U08, GF1A_U06 Report,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. Student ma podstawową wiedze na temat zastosowanych narzędzi informatycznych i użytych algorytmów obliczeniowych GF1A_W09, GF1A_W12, GF1A_W11, GF1A_W10 Report,
Execution of a project
M_W002 Student zna zalety i ograniczenia wykorzystanego na zajęciach systemu do interpretacji danych sejsmicznych. GF1A_W13, GF1A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metod sejsmicznych oraz różnych działów geologii w celu poszerzania umiejętności interpretacyjnych. GF1A_K07, GF1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie i świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową w grupach projektowych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne a następnie je dowiązać do danych otworowych. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi systemowych potrafi stratygraficznie i strukturalnie zinterpretować zapis sejsmiczny w efekcie uzyskując mapy strukturalne horyzontów i uskoków przewodnich. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. Student ma podstawową wiedze na temat zastosowanych narzędzi informatycznych i użytych algorytmów obliczeniowych - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zalety i ograniczenia wykorzystanego na zajęciach systemu do interpretacji danych sejsmicznych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metod sejsmicznych oraz różnych działów geologii w celu poszerzania umiejętności interpretacyjnych. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1.Prezentacja systemu służącego do interpretacji danych sejsmicznych (np. OpenDtect), jego budowa i schemat działania(licencjonowania), wymagane dane wejściowe i przykładowe wyniki. Źródła pomocy i webinaria. Prezentacja obszaru badań – zarys budowy geologicznej i procesów tektonicznych
2.Formaty danych sejsmicznych i otworowych oraz geodezyjne układy odniesienia. Zakładanie projektu, wprowadzanie danych i uzupełnianie bazy danych.
3.Edycja i interpretacja danych otworowych: edycja krzywych, wprowadzanie markerów korelacyjnych, korelacja między-otworowa i budowa przekrojów lito-stratygraficznych.
4.Dowiązanie danych otworowych do danych sejsmicznych: kalibracja krzywych profilowania akustycznego prędkościami średnimi, ekstrakcja waveletu, obliczenie sejsmogramów syntetetycznych, korekty krzywych głębokość-czas,
5.Integracja danych sejsmicznych: wprowadzanie danych otworowych na przekroje sejsmiczne.
6.Geologiczna interpretacji danych sejsmicznych: korelacja fazowa zidentyfikowanych granic sejsmicznych, autopikery, interpretacja uskoków, atrybuty i przetworzenia pola falowego pomocne przy interpretacji strukturalnej i stratygraficznej danych sejsmicznych, wykorzystanie materiałów źródłowych i publikacji.
7.Wizualizacja przestrzenna 3D danych i wyników interpretacji.
8.Konstrukcja map strukturalnych
9.Konsultacje i finalizacja projektu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 20 h
Contact hours 20 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji i zaliczenia projektu w postaci ustnej lub ocena sprawozdania.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych. Podstawowa wiedza z zakresu tektoniki, geologii ogólnej i regionalnej oraz kartografii geologicznej

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Ashcroft, A petroleum geologist’s guide to seismic reflection
2. B.A. Hardage, Seismic Stratigraphy
3. Z. Kasina, Metodyka badań sejsmicznych
4. R. E. Sheriff L. P. Geldart, Exploration Seismology
5. Wirtualny atlas geologicznych interpretacji danych sejsmicznych:
6. http://see-atlas.leeds.ac.uk:8080/home.jsp
7. https://www.dgbes.com/index.php/support#documentation

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Marzec
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506442382

Additional information:

None