Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The sequence stratigraphy
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-703-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w zespołach złożonych ze specjalistów różnych specjalności nauk o Ziemi. GF1A_K01 Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student umie zintegrować dane sedymentologiczne, sejsmiczne i profilowań geofizyki otworowej, wykonać korelację chronostratygraficzną oraz dokonać podziału sukcesji osadowej na sekwencje depozycyjne. GF1A_U05, GF1A_U03 Test
M_U002 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie korelacje oraz zweryfikować poprawność ich wykonania GF1A_U05 Test
M_U003 Student umie sporządzić prognozę występowania skał zbiornikowych i uszczelniających dla złóż węglowodorów w oparciu o wykonane przez siebie korelacje i podział stratygraficzny. GF1A_U17, GF1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student zna zespół czynników kształtujących architekturę stratygraficzną sukcesji osadowych. GF1A_W04, GF1A_W05 Test
M_W002 Student zna specyfikę metodologii stratygrafii sekwencji w stosunku do innych systemów klasyfikacji stratygraficznych oraz jej znaczenie dla logicznie uzasadnionych przewidywań rozkładu facji w obszarach nierozpoznanych. GF1A_W11, GF1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w zespołach złożonych ze specjalistów różnych specjalności nauk o Ziemi. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie zintegrować dane sedymentologiczne, sejsmiczne i profilowań geofizyki otworowej, wykonać korelację chronostratygraficzną oraz dokonać podziału sukcesji osadowej na sekwencje depozycyjne. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie korelacje oraz zweryfikować poprawność ich wykonania + + - - - - - - - - -
M_U003 Student umie sporządzić prognozę występowania skał zbiornikowych i uszczelniających dla złóż węglowodorów w oparciu o wykonane przez siebie korelacje i podział stratygraficzny. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zespół czynników kształtujących architekturę stratygraficzną sukcesji osadowych. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna specyfikę metodologii stratygrafii sekwencji w stosunku do innych systemów klasyfikacji stratygraficznych oraz jej znaczenie dla logicznie uzasadnionych przewidywań rozkładu facji w obszarach nierozpoznanych. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

• Źródła stratygrafii sekwencji. Stratygrafia sekwencji na tle innych systemów klasyfikacji stratygraficznych (3 h).
• Definicje podstawowe, profil równowagi, pojemność akomodacyjna, względny poziom morza (3 h).
• Prawo Walthera, transgresja, regresja wymuszona i normalna (3 h).
• Architektura stratygraficzna jako produkt relacji pomiędzy zmianami akomodacji i tempem dostawy materiału klastycznego (3 h) .
• Aspekty korelacji – bieg i upad depozycyjny, diachronizm, klinoformy sejsmiczne (3 h).
• Typy niezgodności w zapisie geologicznym i sejsmicznym. Nomenklatura sejsmostratygraficzna niezgodności (3 h).
• Parasekwencja, zestaw parasekwencji, kluczowe powierzchnie korelacyjne, ciągi systemowe (3 h).
• Kluczowe powierzchnie korelacyjne i ciągi systemowe – kryteria diagnostyczne w zapisie karotażowym i sejsmicznym (3 h).
• Typologia sekwencji. Typy sekwencji depozycyjnych, sekwencja genetyczna, sekwencja TR (3 h).
• Hierarchia cykli zmian względnego poziomu morza i skala czasowa sekwencji (3 h).

Lectures:
-
Auditorium classes:

• Korelacja litostratygraficzna vs chronostratygraficzna profilu karotażowego skalibrowanego z litofacjami (3 h).
• Oboczna ciągłość litosomu zbiornikowego na podstawie korelacji lito- i chronostratygraficznej profilu karotażowego skalibrowanego z litofacjami (3 h).
• Konstrukcja diagramu chronostratygraficznego Wheelera (3 h).
• Identyfikacja niezgodności i kluczowych powierzchni stratygraficznych na profilach sejsmicznych.
• Korelacja międzyotoworowa, wyróżnienie ciągów systemowych i sekwencji de pozycyjnych, prognoza facjalna (3 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z kolokwium obejmującego zakres wykładów oraz z zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw stratygrafii i sedymentologii.

Recommended literature and teaching resources:

• Catuneanu, O., 2006, Principles of Sequence Stratigraphy. Elsevier, 386 pp.
• Posamentier, H.W., Allen, G.P., 1999, Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications: SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, v. 9, 210 pp.
• Porębski, S.J., 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych. Przegląd Geol., 44 (10): 1-12.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None