Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Plate Tectonics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-705-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krobicki Michał (krobicki@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krobicki Michał (krobicki@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Poszerza sowją wiezę z zakresu nauk o Ziemi z wykorzysaniem dostępnych źródeł GF1A_K07
Skills
M_U001 Potrafi sklasyfikować baseny sedymantacyje i wyjaśnić ich związek z tektoniką płyt. GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_K07 Test
M_U002 Potrafi scharakteryzować cykliczność rozwoju ziemi, zna podstawowe elementy historycznej paleogeografii i tektoniki płyt GF1A_W17, GF1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie Ziemi i jej strukturę GF1A_W02, GF1A_W17, GF1A_U01 Test
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu paleomagnetyzmu, sejsmologii, geotermii i określić ich związek z tektoniką płyt GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_K07 Test
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu magmatyzmu i metamorfizmu ich związek z tektoniką płyt GF1A_W02, GF1A_W17, GF1A_U01 Test
M_W004 Zna i rozumie procesy tektoniki płyt i oronezy, potrafi scharakteryzową granice płyt GF1A_W02, GF1A_W17, GF1A_U01 Test
M_W005 Zna metodykę tworzenia map paleogeograficznych i ich praktyczne zastosowanie GF1A_W17, GF1A_U01, GF1A_K07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Poszerza sowją wiezę z zakresu nauk o Ziemi z wykorzysaniem dostępnych źródeł + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sklasyfikować baseny sedymantacyje i wyjaśnić ich związek z tektoniką płyt. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować cykliczność rozwoju ziemi, zna podstawowe elementy historycznej paleogeografii i tektoniki płyt + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie Ziemi i jej strukturę + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu paleomagnetyzmu, sejsmologii, geotermii i określić ich związek z tektoniką płyt + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu magmatyzmu i metamorfizmu ich związek z tektoniką płyt + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie procesy tektoniki płyt i oronezy, potrafi scharakteryzową granice płyt + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna metodykę tworzenia map paleogeograficznych i ich praktyczne zastosowanie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie, cele, definicje, powstanie Ziemi
Struktura Ziemi, kontynenty i oceany, sejsmologia (trzęsienia Ziemi, fale sejsmiczne, analiza ognisk, tomografia
Paleomagnetyzm, magnetostratygrafia, spreading oceanów
Powstanie Atlantyku, dryft kontynentalny
Geotermika, stopień geotermiczny, strumień cieła, plamki gorąca, konwekcja a tektonika płyt
Płyty litosfery, granice płyt krawędzie aktywne i pasywne, subdukcja, strefy akrecji, uskoki transformujące
Kratony, platformy, izostazja, pokrywa osadowa Ziemi, klasyfikacja basenów, ryfty, aulakogeny
Baseny związane z subdukcją
Orogeneza, klasyfikacja gór i orogenez
Ofiolity, obdukcja, terany
Wulkanizm, metamorfizm i ich związek z tektoniką płyt
Cyklicznośc procesów tektoniki płyt, dyspersja i akrecja kontynentów
Mapy paleogeograficzne, palinspastyczne, paleolitofacjane, paleoklimatyczne
Historyczne paleogeografia i tektonika płyt, prekambr, orogenezy kaledońska, hercyńska, indochińska, alpejska, Pangea, Tetyda, neotektonika.
Podsumowanie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 5 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Geologia ogólna, geofizyka ogólna

Recommended literature and teaching resources:

Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Kearey, Phlip & Vine, Frederick J., Global Tectonics, Blackwell
Allen, P. A. & Allen, J. R. Basin Analysis; Principles & Applications, Blackwell Science.
Bird, J.M., Ed., Plate Tectonics (Revised Ed.): Washington, D.C., American Geophysical Union,
Park, R.G., , Geological Structures and Moving Plates: New York, Chapman And Hall, 352 P.
Plummer, C.C. and Mcgeary, David, , Physical Geology, with Interactive Plate Tectonics:.) Dubuque, Ia, W.C. Brown, 5
Moores, E.M., and Twiss, R.J., Tectonics: New York, W.H. Freeman.
Condie, K.C., Ed., Plate Tectonics and Crustal Evolution .New York, Pergamon Press..
Van Andel, T.H., New Views on an Old Planet—Continental Drift and The History of Earth: New York, Cambridge University Press,
Cox, A., and R. B. Hart, Plate Tectonics: How It Works,., Blackwell Scientific Publications, Palo Alto, Calif.
Golonka J., 2002. Plate-tectonic maps of the Phanerozoic. In: Kiessling W., Flügel, E. and Golonka J. (eds.): Phanerozoic reef patterns. SEPM (Society for Sedimentary Geology) Special Publication 72: 21-75. Tulsa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None