Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Remote Sensing
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-706-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Techniki teledetekcyjne ulegają ciągłemu rozwojowi. Student rozumie zatem potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań. GF1A_K07, GF1A_K02, GF1A_K01, GF1A_K03 Project,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie wyszukać w Internecie operatorów platform teledetekcyjnych i odnaleźć charakterystykę obrazów, umie wyszukać dostawców obrazów; umie znaleźć publiczne zasoby internetowe obrazów teledetekcyjnych, umie je pozyskać („ściągnąć”) i przetworzyć do postaci nadającej się do analizowania; umie zastosować procedury przetwarzania i analizowania obrazów teledetekcyjnych, w tym metody klasyfikacji; umie wykorzystać teledetekcyjne dane wysokościowe do stworzenia map, wykresów, diagramów, przekrojów i obliczeń; umie przedstawić wyniki analiz danych teledetekcyjnych w postaci raportu, prezentacji, map. GF1A_U01, GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U07 Project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Wie, jaki są zasady teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi; wie, jak są pozyskiwane satelitarne i lotnicze obrazy powierzchni Ziemi. GF1A_W04, GF1A_W12, GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W11, GF1A_W10, GF1A_W15, GF1A_W09 Test
M_W002 Wie, jakie są najbardziej powszechne programy komputerowe do przetwarzania i analizowania danych teledetekcyjnych; wie, jakie są źródła ich pozyskiwania; umie się nimi posłużyć; wie jaka jest istota i cel stosowania podstawowych procedur przetwarzania i analizowania obrazów teledetekcyjnych, w tym szczególnie metod klasyfikacji; zna istotę danych wysokościowych powierzchni Ziemi (CMT), wie, jakie są satelitarne źródła ich pochodzenia. GF1A_W04, GF1A_W12, GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W11, GF1A_W10, GF1A_W15, GF1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Techniki teledetekcyjne ulegają ciągłemu rozwojowi. Student rozumie zatem potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie wyszukać w Internecie operatorów platform teledetekcyjnych i odnaleźć charakterystykę obrazów, umie wyszukać dostawców obrazów; umie znaleźć publiczne zasoby internetowe obrazów teledetekcyjnych, umie je pozyskać („ściągnąć”) i przetworzyć do postaci nadającej się do analizowania; umie zastosować procedury przetwarzania i analizowania obrazów teledetekcyjnych, w tym metody klasyfikacji; umie wykorzystać teledetekcyjne dane wysokościowe do stworzenia map, wykresów, diagramów, przekrojów i obliczeń; umie przedstawić wyniki analiz danych teledetekcyjnych w postaci raportu, prezentacji, map. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Wie, jaki są zasady teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi; wie, jak są pozyskiwane satelitarne i lotnicze obrazy powierzchni Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie, jakie są najbardziej powszechne programy komputerowe do przetwarzania i analizowania danych teledetekcyjnych; wie, jakie są źródła ich pozyskiwania; umie się nimi posłużyć; wie jaka jest istota i cel stosowania podstawowych procedur przetwarzania i analizowania obrazów teledetekcyjnych, w tym szczególnie metod klasyfikacji; zna istotę danych wysokościowych powierzchni Ziemi (CMT), wie, jakie są satelitarne źródła ich pochodzenia. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. (3 godz.) Metody i techniki teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi: skanery lotnicze i satelitarne; panchromatyczne, wielo- i hiperspektralne; skanery laserowe i lidarowe; reflektancja, absorpcja i transmisja; zasady projekcji barwnej: RGB i HSI; parametry obrazów: rozdzielczość przestrzenna, spektralna, radiometryczna, czasowa.
2. (2 godz.) Satelity teledetekcyjne: Landsat, SPOT, ASTER, IRS, Ikonos, Quick Bird, World View i inne; efemeryczne misje specjalne, np. SRTM; Źródła obrazów teledetekcyjnych: domena publiczna (NASA, GLCF i in.), domena komercyjna (Digital Globe, ESA i in.); import, dekompresja i konwersja obrazów teledetekcyjnych.
3. (2 godz.) Programy do przetwarzania i analizy obrazów teledetekcyjnych: ERMapper, ERDAS Imagine, ILWIS, GRASS, IDRISI.
4. (2 godz.) Procedury przetwarzania obrazów teledetekcyjnych: korekcja geometryczna, radiometryczna
i wpływu atmosfery, normalizacja (korekta kontrastu i jasności), kompozycje barwne
(w barwach naturalnych i fałszywych).
5. (3 godz.) Procedury analityczne: indeksy międzykanałowe (standardowe: wegetacyjny, glinowy, żelazowy, laterytowy, krzemianowy i in.; indeksy niestandardowe); filtrowanie (filtry linowe i morfologiczne); analiza w domenie częstotliwości (Fouriera); Klasyfikacja: bezwzorcowa i wzorcowa.
7. (2 godz.) Cyfrowy model wysokościowy terenu (CMT): SRTM, ASTER DEM, dane Lidarowe – pozyskanie, analiza (derywaty topograficzne, analiza widoczności, „powierzchnie tarcia” jako czynniki dyspersji zanieczyszczeń i in.).
8. (1 godz.) Opracowanie i udostępnienie wyników analiz teledetekcyjnych: tworzenie map, wykresów, diagramów
i in..

Practical classes:

Zajęcia praktyczne:
1. (2 godz.) Pozyskiwanie obrazów teledetekcyjnych z internetowych domen publicznych (NASA, GLCF i in.); import, dekompresja, konwersja, import.
2. (3 godz.) Podstawy obsługi programów do przetwarzania i analizy obrazów teledetekcyjnych: ERMapper, ERDAS Imagine, ILWIS, GRASS, IDRISI.
3. (2 godz.) Procedury przetwarzania obrazów teledetekcyjnych: korekcja geometryczna, radiometryczna i wpływu atmosfery, normalizacja (korekta kontrastu i jasności), kompozycje barwne (w barwach naturalnych
i fałszywych).
4. (3 godz.) Procedury analityczne: indeksy międzykanałowe (standardowe: wegetacyjny, glinowy, żelazowy, laterytowy, krzemianowy i in.; indeksy niestandardowe); filtrowanie (filtry linowe i morfologiczne); analiza w domenie częstotliwości (Fouriera); Klasyfikacja: bezwzorcowa i wzorcowa.
5. (4 godz.) Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych wysokościowych (CMT): derywaty topograficzne, analiza widoczności, „powierzchnie tarcia” jako czynniki dyspersji zanieczyszczeń i in.
6. (1 godz.) Udostępnienie wyników analiz teledetekcyjnych: tworzenie map, wykresów, diagramów i in.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in practical classes 15 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena projektu 1 * waga 0.1 + ocena projektu 2 * waga 0.1 + ocena kolokwium praktycznego * waga 0.4 + ocena kolokwium „teoretycznego” * waga 0.4.

Prerequisites and additional requirements:

Dobra znajomość zasad i umiejętność pracy z komputerem w środowisku Windows; teoretyczne i praktyczne opanowanie podstaw SIP (systemów informacji przestrzennej).

Recommended literature and teaching resources:

Zbigniew Sitek: Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Cz. 1, Pozyskiwanie danych. Cz. 2, Przetwarzanie danych. Wydaw. AGH, Krakow, 1992. 301 s. : il. Skrypty Uczelniane – AGH ISSN 0239-6114 ; nr 1239
Joanna Adamczyk: Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005. 227 s.
Richling Andrzej (red. nauk.): Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 322 s.
Valerij L’vovič Andronikov: Teledetekcja gleb. PWN, Warszawa, 1986. 320 s.
Joanna Adamczyk: Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. 2, popr. i uzup. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007. 239 s.
Tadeusz Zbigniew Dworak: Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska. T. 1. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków. 2007. 138 s.
Tadeusz Zbigniew Dworak: Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska. T. 2, Teledetekcja wód i powierzchni ziemi. Wydawnictwa AGH, Kraków 2011. 185 s.
Canada Centre for Remote Sensing: http://ccrs.nrcan.gc.ca
Landsat Handbook: http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None