Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Defence of engineering thesis and engineering exam
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-708-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przygotowanie absolwenta do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym. GF1A_K02, GF1A_K04, GF1A_K05, GF1A_K08 Examination
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej prostych zadań inżynierskich związanych z prowadzeniem pomiarów geofizycznych, wyrobienie umiejętności podstawowego przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego GF1A_U04, GF1A_U14, GF1A_U21, GF1A_U16, GF1A_U05, GF1A_U11, GF1A_U13, GF1A_U08, GF1A_U07, GF1A_U06 Examination
Knowledge
M_W001 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, elementów chemii, informatyki i statystyki) GF1A_W04, GF1A_W03, GF1A_W01, GF1A_W02 Examination
M_W002 Przekazanie podstaw teoretyczno-metodycznych metod geofizycznych oraz elementów wiedzy geologicznej, niezbędnej do rozwiązania prostych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych GF1A_W06, GF1A_W05, GF1A_W13, GF1A_W07, GF1A_W10, GF1A_W12 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przygotowanie absolwenta do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej prostych zadań inżynierskich związanych z prowadzeniem pomiarów geofizycznych, wyrobienie umiejętności podstawowego przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, elementów chemii, informatyki i statystyki) - - - - - - - - - + -
M_W002 Przekazanie podstaw teoretyczno-metodycznych metod geofizycznych oraz elementów wiedzy geologicznej, niezbędnej do rozwiązania prostych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Projekt inżynierski to realizacja i udokumentowanie zadania inżynierskiego – praktycznego przedsięwzięcia projektowego. Obejmuje dokumentację merytoryczną zadania określonego w
temacie projektu. Projekt inżynierski jest realizowany pod kierunkiem opiekuna w trybie systematycznych konsultacji w trakcie trwania VII semestru studiów. Tematem projektu
inżynierskiego jest zagadnienie, którego projekt potwierdza nabycie określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów I stopnia na kierunku Geofizyka.
Egzamin dyplomowy inżynierski obejmuje:
a. projekt inżynierski,
b. egzamin inżynierski z zakresu Geofizyki,
c. prezentację projektu inżynierskiego i dyskusję.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 441 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Realization of independently performed tasks 75 h
Examination or Final test 1 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Completion of a project 300 h
Contact hours 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena egzaminu dyplomowego pierwszego stopnia jest średnią ważoną oceny projektu
inżynierskiego (z wagą 0,1), oceny egzaminu inżynierskiego (z wagą 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (z wagą 0,7)

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów I stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik
pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,
Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla
studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa:
http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych.
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i
Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None