Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Interpretation of potential fields (gravimetry, magnetometry) in prospecting geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-709-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. GF1A_K02, GF1A_K03, GF1A_K06 Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. GF1A_K07, GF1A_K01, GF1A_K05 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej. GF1A_U24, GF1A_U07, GF1A_U06, GF1A_U01 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego GF1A_U05, GF1A_U10, GF1A_U11, GF1A_U08, GF1A_U02, GF1A_U12 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF1A_U17, GF1A_U21, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U22 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U20, GF1A_U16 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji geologicznej GF1A_W03, GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_W01, GF1A_W11 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W14, GF1A_W09, GF1A_W08, GF1A_W11, GF1A_W06 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego - - + - - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji geologicznej - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Zastosowanie metod grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji geologicznej.
Sygnał użyteczny a szum przypowierzchniowy. Dobór kroku pomiarowego i wielkości obszaru badań – profilowych i powierzchniowych.
Interpretacja wyników badań grawimetrycznych i magnetycznych w badaniach struktur geologicznych i tektonicznych.
Zasadność zastosowania metod interpretacji ilościowej (rozdziału pól) i jakościowej, model grawimetryczny i magnetyczny
Zapoznanie z programem do inwersji danych grawimetrycznych i magnetycznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 20 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z ocen za wykonane projekty (zaliczone pozytywnie).
Na zaliczenie ćwiczeń składają się:
– pozytywne zaliczenie wykonywanych w trackie zajęć projektów,
- obecności na min 80% zajęć laboratoryjnych
Niedostarczenie do prowadzącego zajęcia projektów w wyznaczonym przez niego terminie oznacza ocenę niedostateczną z danego projektu.
Ocenę niedostateczną z wykonywanych projektów można poprawiać dwa razy w terminach podanych przez prowadzącego zajęcia.
W przypadku nieobecności na zajęciach laboratoryjnych wyższej niż 50% student nie może otrzymać pozytywnego zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw metod geofizycznych – grawimetrycznej, magnetycznej, (pozytywna ocena z egzaminu)

Recommended literature and teaching resources:

Fajklewicz Z., Grawimetria stosowana, Kraków 2007
Kearey P., Brooks M., Hill I., An introduction to geophysical exploration, Oxford 2002
Reynolds J. M., An introduction to applied and environmental geophysics, Oxford 2011
Sharma P.V., Environmental and engineering geophysics, Cambridge2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Badania grawimetryczne podłoża zapory wschodniej składowiska ,,Żelazny Most” — Gravity research of the base of the eastern substratum of the industrial waste stockpile “Żelazny Most” / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 383–396. — Abstr.

Budowa geologiczna strefy tektonicznej Kraków–Lubliniec w świetle badań grawimetrycznych — Amplitude of Kraków–Lubliniec tectonic zone according to gravity measurements / Monika ŁÓJ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW = PhD Students Scientific Conference : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; nr 42). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 123–132. — Bibliogr. s. 131

Microgravity estimation of raw materials dumps bulk density for example phosphate and potassium salt / Monika ŁÓJ // W: SGEM2013 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Hydrogeology; engineering geology and geotechnics; mineral processing; applied and environmental geophysics; oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-954-91818-8-3. — S. 815–822. — Bibliogr. s. 822, Abstr.

Uskok sudecki brzeżny w badaniach grawimetrycznych w rejonie Bila Voda — Gravimetric studies of the Sudetic Marginal Fault near Bíla Voda / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Petra Stěpančíková // W: Neotektonika Europy Środkowej : VIII ogólnopolska konferencja z cyklu ,,Neotektonika Polski” : Szklarska Poręba–Turoszów, 24-27 czerwca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. — Wrocław : KN KBC PAN, 2009. — S. 36–37. — Bibliogr. s. 37

The application of electrical resistivity tomography and gravimetric survey as useful tools in an active tectonics study of the Sudetic Marginal Fault (Bohemian Massif, central Europe) / Petra Štěpančíková, Jiří Dohnal, Tomáš Pánek, Monika ŁÓJ, Veronika Smolková, Karel Šilhán // Journal of Applied Geophysics ; ISSN 0926-9851. — 2011 vol. 74 iss. 1, s. 69–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.. — tekst:

Additional information:

None