Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analytical and physical models in electrical methods
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-710-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych GF1A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki GF1A_U07, GF1A_U06, GF1A_U01 Report
M_U002 Student umie zastosować podstawowe techniki informatyczne do analizy danych geofizycznych GF1A_U13, GF1A_U14, GF1A_U16 Report
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce GF1A_W01 Test
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną dla zrozumienia rozwiązań analitycznych i modelowania fizycznego GF1A_W03 Test
M_W003 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych GF1A_W05 Test
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie informatyki pozwalającą na wykonywanie wizualizacji wyników badań geofizycznych GF1A_W11 Test
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych stosowanych w geofizyce GF1A_W06, GF1A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zastosować podstawowe techniki informatyczne do analizy danych geofizycznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną dla zrozumienia rozwiązań analitycznych i modelowania fizycznego - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych - - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie informatyki pozwalającą na wykonywanie wizualizacji wyników badań geofizycznych - - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych stosowanych w geofizyce - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Metody rozwiązywania równania Laplace’a we współrzędnych prostokątnych, sferycznych i cylindrycznych. Potencjał i natężenie pola elektrycznego w polu jednorodnym i w polu źródła punktowego w obecności ciała kulistego o określonej oporności właściwej. Potencjał i natężenie pola elektrycznego w polu jednorodnym w obecności walca o określonej oporności właściwej. Analityczne obliczanie anomalii krzywych profilowań oporności pozornej w metodzie elektrooporowej (DC) pochodzących od ciał kulistych i cylindrycznych pogrążonych w ośrodku skalnym o określonej oporności właściwej. Dwu- i trójwymiarowa wizualizacja wyników rozwiązań analitycznych.
Zasady modelowania fizycznego. Wykorzystanie zasady podobieństwa geometrycznego sytuacji rzeczywistej (terenowej) i modelowej w metodzie elektrooporowej. Pomiary krzywych profilowań elektrooporowych w metodzie DC w skali laboratoryjnej, w basenie i w wannie elektrolitycznej wypełnionych wodą wodociągową. Profilowania elektrooporowe dla wybranych modelowych ciał dwu- i trójwymiarowych zanurzonych w wodzie. Wizualizacja wyników badań laboratoryjnych w postaci krzywych profilowań i map rozkładu oporności pozornej.
Porównanie rozkładów oporności pozornej uzyskanych metodami analitycznymi i w wyniku modelowań fizycznych (laboratoryjnych).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 20 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena średnia z kartkówek i z wykonanych sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw elektrostatyki i analizy matematycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. P. Moon, D.E. Spencer, Teoria pola, PWN, W-wa 1966
2. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/DUZYBAS.pdf
3. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/MALYBAS.pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None