Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geophysics in archeology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-712-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Zastosowanie metod geofizycznych w prospekcji archeologicznej i historycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. GF1A_K02, GF1A_K03 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. GF1A_K01, GF1A_K05 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji archeologicznej i historycznej GF1A_U05, GF1A_U10, GF1A_U02, GF1A_U12 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi zastosować geofizyczne urządzenia pomiarowe w zmienionej metodyce prospekcji archeologiczej i hisorycznej. GF1A_U24, GF1A_U06, GF1A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U20 Activity during classes,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion
M_U004 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF1A_U21, GF1A_U09, GF1A_U03 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji archeologicznej i historycznej. GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W07 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji archeologicznej i historycznej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W11, GF1A_W08 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji archeologicznej i historycznej - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować geofizyczne urządzenia pomiarowe w zmienionej metodyce prospekcji archeologiczej i hisorycznej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego - - - - - + - - - - -
M_U004 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji archeologicznej i historycznej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji archeologicznej i historycznej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zastosowanie metod geofizycznych w prospekcji archeologicznej i historycznej. Zastosowanie metod: grawimetrycznej, magnetycznej, , elektrycznej, radarowej i sejsmicznej.
Zrozumienie fizycznych podstaw zastosowania poszczególnych metod geofizycznych w badaniach historycznych. Stosunki między fizycznymi właściwościami podziemnych obiektów antropogenicznych i anomalii geofizycznych oraz związana z tym niepewność rozwiązań ze względu na dokładność pomiarów i wielkość obserwowanych amplitud anomalii.
Opis zmian sposobu prowadzenia akwizycji danych geofizycznych, ze względu na oczekiwane wartości amplitud anomalii. Ocena przydatności poszczególnych metod geofizycznych do rozwiązania postawionych w badaniach historycznych zadań.
Przedstawienie przykładów zastosowania metod geofizycznych w prospekcji archeologicznej i historycznej, analiza i ocena ich zastosowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 20 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia z kolokwium zaliczeniowego i zaprezentowanego referatu.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
W przypadku nieobecności na zajęciach wyższej niż 50% lub/i uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium zaliczeniowego student nie może otrzymać pozytywnego zaliczenia zajęć.
Ocenę niedostateczną z kolokwium zaliczeniowego może poprawiane tylko jeden raz, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw metod geofizycznych – grawimetrycznej, magnetycznej, elektrycznej, radarowej i sejsmicznej (pozytywna ocena z egzaminu)

Recommended literature and teaching resources:

Misiewicz K., Geofizyka archeologiczna, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2006
Gaffney Ch., Gater J., Reveling the buried Past. Geophysics for archaeologists, wyd. The History Press, Brimscombe Port2010
Aspinall A., et All, Magnetometry for archaeologists, wyd. AltaMira Press, Lanham 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Badania mikrograwimetryczne strefy zapadliskowej w rejonie XIX-wiecznego kościoła w Inowrocławiu — Microgravity research sinkhole dangered terrain near 19th century church in Inowroclaw / Monika ŁÓJ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004. T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 413–420. — Bibliogr. s. 420, Streszcz., Abstr.
Analiza badań magnetycznych na przykładzie cmentarzyska ciałopalnego — [Magnetic survey
analysis on the example of cremation cementary] / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Piotr
Janczewski // W: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 / red. Mirosław Furmanek,
Tomasz Herbich, Maksym Mackiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego ;
Fundacja Nauki ”Archaeologia Silesiae”. — Wrocław : [s. n.], 2016. — ISBN:
978-83-61416-73-9. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69. — Afiliacja Autorów: Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
An example of subsurface microgravimetric survey / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W:
SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15th international
multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference
proceedings. Vol. 1, Geology, mineral processing, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92
Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference
SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-31-5. — S. 743–749. — Bibliogr. s. 749.
Abstr.
Badania grawimetryczne dla potrzeb budowy autostrad — Gravity research fot the construction of
highways / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Geomatyka i Inżynieria :
kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN
2082-2952. — 2012 nr 1, s. 63–68. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Summ.

The geophysical truth about the ‘Gold Train’ in Walbrzych, Poland / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Jerzy KARCZEWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // Archaeological Prospection ; ISSN 1075-2196. — 2018 vol. 25 iss. 2, s. 137–146.

Additional information:

None