Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Interpretation of potential fields (gravimetry, magnetometry) in engineering geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-713-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. GF1A_K02, GF1A_K03 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. GF1A_K01, GF1A_K05 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji inżynierskiej. GF1A_U24, GF1A_U06, GF1A_U01 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego GF1A_U05, GF1A_U10, GF1A_U02, GF1A_U12 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. GF1A_U21, GF1A_U09, GF1A_U03 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego. GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U20 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji inżynierskiej. GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W07 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji inżynierskiej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W11, GF1A_W08 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego - - + - - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji inżynierskiej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Zastosowanie metod grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji inżynierskiej.
Stosunki między fizycznymi właściwościami podziemnych obiektów naturalnych i antropogenicznych i anomalii geofizycznych oraz związana z tym niepewność rozwiązań ze względu na dokładność pomiarów i wielkość obserwowanych amplitud anomalii. Opis zmian sposobu prowadzenia akwizycji danych geofizycznych, ze względu na oczekiwane wartości amplitud anomalii. Opis niezbędnych poprawek. Omówienie zasad interpretacji badań grawimetrycznych i magnetycznych w badaniach zmian przypowierzchniowych – badania deformacji ciągłych i nieciągłych, monitoring propagacji pustek, badania wałów, analiza gęstości metodami grawimetrycznymi, badania infrastruktury urbanistycznej, poszukiwania pozostałości wojennych i wojskowych itp.
Zasadność zastosowania metod interpretacji ilościowej i jakościowej, wstęp do modelowania 2D i 3D z zastosowaniem oprogramowania autorskiego pracowników Katedry Geofizyki.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 20 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z wykonanych ćwiczeń projektowych i sprawdzianów.
Pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń projektowych i sprawdzianów.

Zaliczenie poprawkowe możliwe jest tylko w przypadku oceny negatywnej ze sprawdzianów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw metod geofizycznych – grawimetrycznej, magnetycznej, (pozytywna ocena z egzaminu)

Recommended literature and teaching resources:

Fajklewicz Z., Grawimetria stosowana, Kraków 2007
Kearey P., Brooks M., Hill I., An introduction to geophysical exploration, Oxford 2002
Reynolds J. M., An introduction to applied and environmental geophysics, Oxford 2011
Sharma P.V., Environmental and engineering geophysics, Cambridge2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None