Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced methods of GPR data analysis
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-714-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie pozatechniczny aspekt działalności inżynierskiej. GF1A_K04, GF1A_K03 Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi ocenić potrzebę wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych procedur w zależności od jakości rejestracji i rozwiązywanego problemu. GF1A_U07, GF1A_U09, GF1A_U13 Test
M_U002 Potrafi przygotować cykl zaawansowanego przetwarzania echogramów oraz umie odpowiednio dobrać parametry poszczególnych procedur. GF1A_U06, GF1A_U12, GF1A_U14 Test
M_U003 Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe do przetwarzania echogramów. GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe procedury przetwarzania danych georadarowych. GF1A_W09, GF1A_W06, GF1A_W11, GF1A_W10 Test
M_W002 Zna podstawy teoretyczne oraz strukturę algorytmów procedur stosowanych w metodzie GPR. GF1A_W09, GF1A_W06, GF1A_W02, GF1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie pozatechniczny aspekt działalności inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić potrzebę wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych procedur w zależności od jakości rejestracji i rozwiązywanego problemu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować cykl zaawansowanego przetwarzania echogramów oraz umie odpowiednio dobrać parametry poszczególnych procedur. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe do przetwarzania echogramów. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe procedury przetwarzania danych georadarowych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teoretyczne oraz strukturę algorytmów procedur stosowanych w metodzie GPR. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Porównanie różnych formatów danych georadarowych, import danych do programu Reflex. Przegląd procedur pre-prosessingu i przetwarzania podstawowego (standardowego), dyskusja potrzeb i możliwości ekstrakcji użytecznych informacji z echogramów z wykorzystaniem zaawansowanego przetwarzania. Podstawowe informacje na temat algorytmów stosowanych w zaawansowanym przetwarzaniu danych georadarowych.
Zaawansowane procedury działające na poszczególnych trasach na echogramach: grupa filtracji w domenie czasu i częstotliwości, dekonwolucja, rozbudowane procedury wzmacniania poszczególnych sygnałów oraz wzmocnienia 2D.
Analiza spektralna i analiza trasy zespolonej.
Zaawansowane filtracje dwuwymiarowe oraz podstawowe procedury z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazu.
Podstawy modelowania pola elektromagnetycznego metodą FTDT w programie Reflex.
Techniki migracyjne, filtracja na płaszczyźnie f-k.
Przetwarzanie danych radarowych w różnych aplikacjach. Porównanie efektywności różnych aplikacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 5 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, na podstawie ocen z projektów i na podstawie oceny kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość: matematyki, tematyki z zakresu metody GPR, procedur cyfrowego przetwarzania sygnałów, technik wizualizacji danych pomiarowych, komputerowych aplikacji obliczeniowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Karczewski J.Ortyl Ł., Pasternak M., 2011. Zarys metody georadarowej. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
2. Jol H.M., 2009. Ground Penetrating Radar. Theory and Applications. Elsevier Science Ltd., The Netherlands.
3. Annan A.P., 1999. Practical Processing of GPR Data. Sensor and Software Inc., Canada.
4. Yilmaz O., 1994. Seismic Data Processing. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, USA.
5. Kasina Z., 1998. Przetwarzanie sejsmiczne. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None