Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Philosophy
Course of study:
2015/2016
Code:
BGE-3-604-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych reprezentowaną dyscypliną naukową. GE3A_K02, GE3A_K01 Examination
Skills
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. GE3A_U01 Examination,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą stanowisk filozoficznych w historii myśli europejskiej, dorobku filozofii i metodologii nauki, rozwoju myśli filozoficznej i metodologicznej w historii rozwoju kosmologii. GE3A_W01 Examination
M_W002 Zna główne zasady etyczne pracy naukowo-badawczej i wpływu społeczeństwa informacyjnego na rozwój nauki. GE3A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych reprezentowaną dyscypliną naukową. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą stanowisk filozoficznych w historii myśli europejskiej, dorobku filozofii i metodologii nauki, rozwoju myśli filozoficznej i metodologicznej w historii rozwoju kosmologii. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna główne zasady etyczne pracy naukowo-badawczej i wpływu społeczeństwa informacyjnego na rozwój nauki. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Przedmiot filozofia składa się z 15 tematów wykładów dotyczących filozofii antycznej, średniowiecznej, nowożytnej oraz współczesnej, w których nacisk będzie położony na filozofie przyrod i metodologie badań naukowych
Plan 2-godzinnych cykli wykładów:
I. Podstawowe zagadnienia i kierunki rozwoju myśli filozoficznej w Europie i na świecie:
ontologia, epistemologia, aksjologia, metodologia bań naukowych,
II. Podstawowy problem myślenia filozoficznego: spór stanowisk realistycznych z idealistycznymi w filozofii antycznej, średniowiecznej , nowożytnej i współczesnej,
III. Historia rozwoju kosmologii i jej związki z rozwojem doktryn filozoficznych oraz rozwojem nauk przyrodniczych, ścisłych oraz humanistycznych,
IV. Konteksty odkrycia, uzasadnienia i uspołecznienia wiedzy naukowej: analiza przykładów historycznych oraz współczesnych,
V. Informacja, mediatyzacja i komunikowanie w naukach współczesnych jako źródło innowacyjności w badaniach,
VI. Ekofilozofia i zagadnienie rozwoju zrównoważonego w badaniach naukowych,
VII. Aksjologiczne podstawy badań naukowych w świetle współczesnej humanistyki

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 172 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Completion of a project 50 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z aktywności na seminarium, prezentacji multimedialnej, rozmowy końcowej, a po otwarciu przewodu egzamin doktorski.

Prerequisites and additional requirements:

Elementarna wiedza z nauk humanistycznych.

Recommended literature and teaching resources:

1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania i metafizyka, Warszawa 1983 lub 2000.
2. L. Gawor, Z. Stachowski ( red.), Filozofia współczesna, Bydgoszcz 2006.
3. I. S. Fiut, Ekofilozofia. Geneza i problemy, Kraków 2003.
4. T. Ferris, Cały ten kram. Raport o stanie wszechświat(ów), Poznań 1999.
5. H. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2007.
6. A. Koestler, Lunatycy. Historia zmiennych poglądów na świat, Poznań 2002.
7. K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992.
8. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, wybrane rozdziały z tomu. I, II i III, (kolejne wydania z lat 1at 1980-2000).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None