Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
General Geology I
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-105-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Strzeboński Piotr (strzebo@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał GG1A_W06, GG1A_K01, GG1A_W07, GG1A_U03 Test
M_U002 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał GG1A_W05, GG1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi GG1A_W04, GG1A_W09 Examination
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej GG1A_W04, GG1A_W05, GG1A_W09 Examination
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z tektoniki płyt, litosfery i orogenezy GG1A_W04, GG1A_W09 Examination
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej GG1A_W04, GG1A_W05 Examination
M_W005 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi GG1A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z tektoniki płyt, litosfery i orogenezy + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej + - - - - - - - - - -
M_W005 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie, definicja geologii ogólnej, cele i zadania, omówienie programu, literatura zalecana. Układ Słoneczny planety, powstanie kuli ziemskiej (2h).
2. Wiek Ziemi i metody jego oznaczania. Pojęcie czasu geologicznego. Budowa Ziemi. Struktura skorupy ziemskiej. Grawitacja. Stan termiczny i magnetyzm Ziemi (2h).
3. Budowa sedymentosfery – jednostki sedymentacyjne, ułożenie warstw. Transgresje i regresje morskie. Niezgodności. Ruchy pionowe skorupy ziemskiej. Izostazja (2h).
4. Główne założenia teorii tektoniki płyt litosferycznych. Przesłanki dryftu kontynentów, hipoteza Wegenera, krytyka dryftu kontynentalnego (2h).
5. Charakterystyka stref: akrecji, subdukcji i uskoków transformujących. Kraton, platforma, tarcza, ryft, aulakogen, obdukcja, ofiolity (2h).
6. Trzęsienia Ziemi. Przyczyny, rodzaje fal, rozmieszczenie trzęsień Ziemi (2h).
7. Deformacje skorupy ziemskiej, typy deformacji tektonicznych (2h).
8. Orogeneza, rodzaje orogenów, góry fałdowe Ziemi (2h).
9. Wulkanizm – przyczyny, przebieg i produkty. Rozmieszczenie wulkanów, klasyfikacja zjawisk wulkanicznych (2h).
10. Plutonizm – powstawanie, różnicowanie i krystalizacja magmy. Szeregi reakcyjne i procesy pomagmowe. Intruzje zgodne i niezgodne. Klasyfikacja skał głębinowych. Intruzje magmowe (2h).
11. Metamorfizm- definicja, czynniki metamorfizmu, facje metamorfizmu, rodzaje metamorfizmu (2h).
12. Wietrzenie fizyczne, insolacja, dezintegracja granularna i blokowa, zamróz, strefa wiecznej marzłoci (2h).
13. Wietrzenie chemiczne. czynniki wietrzenie chemicznego, wietrzenie sialitowe i alitowe glinokrzemianów, minerały ilaste i glinowe, lateryt, boksyty. Gleby (2h).
14. Wody podziemne (2h).
15. Zjawiska krasowe i suffozja (2h).
16. Powierzchniowe ruchy masowe i ich klasyfikacja (2h).
17. Ablacja deszczowa, erozja i akumulacja rzeczna (2h).
18. Działalność eoliczna (2h).
19. Erozyjna i akumulacyjna działalność lodowców. Osady fluwio- i limnoglacjalne. Przyczyny zlodowaceń (2h).
20. Działalność lodowca (2h).
21. Sedymentacja w jeziorach i bagnach. Powstanie węgla kamiennego (2h).
22. Erozyjna działalność morza w strefie brzegowej i na dnie (2h).
23. Sedymentacja w morzu (2h).
24. Facje i formacje osadowe (2h).
25. Diageneza (2h).
26. Cykl geologiczny. Cykliczność rozwoju geotektonicznego Ziemi (2h).
27. Geodynamika a klimat Ziemi (2h).
28. Podsumowanie, zagadnienia egzaminacyjne (2h).

Practical classes:

Tabela geochronologiczna. Cechy fizyczne minerałów – pokrój, łupliwość, przełam,przezroczystość, barwa, połysk, rysa, twardość, skala Mohsa i skala bezwzględna. Minerały skał magmowych – główne, poboczne, akcesoryczne. Podstawowe tekstury i struktury skał magmowych. Kryteria uproszczonej klasyfikacji skał magmowych, główni przedstawiciele. Minerały skał osadowych – allogeniczne i autigeniczne. Podstawowe tekstury i struktury skał osadowych. Kryteria klasyfikacji skal osadowych. Główne grupy skał osadowych: a) skały klastyczne i piroklastyczne; b) skały pochodzenia chemicznego, hydrogenicznego i organogenicznego: rezydualne skały ilaste, skały węglanowe, ewaporaty, skały krzemionkowe, skały żelaziste, skały alitowe i skały fosforanowe; c) kaustobiolity.

Minerały skał metamorficznych. Tekstury i struktury skał metamorficznych. Klasyfikacja skał metamorficznych (meta- i para-): a) skały powstałe w metamorfizmie regionalnym; b) skały powstałe w metamorfizmie dyslokacyjnym; c) skały powstałe w metamorfizmie kontaktowym; d) skały powstałe w metamorfizmie metasomatycznym. Laboratoryjne modelowanie wybranych struktur sedymentacyjnych. Struktury sedymentacyjne, deformacyjne i in. oraz ichnofauna (demonstracja w Muzeum ING UJ).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej (waga 0,4) i wykładowej (waga 0,6)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii, geografii, fizyki i chemii

Recommended literature and teaching resources:

• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
• Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
• Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
• Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
• Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
• Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None