Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodezja górnicza i metrologia
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-106-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu. Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K05, GG1A_K03
Skills
M_U002 Student potrafi posługiwać się sprzętem geodezyjnym, wykonać podstawowe pomiary potrzebne w trakcie projektowania i realizacji badań geologicznych oraz uzyskiwania danych przestrzennych GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_W23 Activity during classes
M_U003 Student potrafi wykorzystać wyniki pomiarów geodezyjnych i analizy map powierzchniowych i górniczych do modelowania i wizualizacji górotworu GG1A_W14, GG1A_W04, GG1A_U15, GG1A_W01, GG1A_U01, GG1A_U09, GG1A_U02, GG1A_U17 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę kartograficzną w zakresie określania współrzędnych, konstruowania i czytania mapy, wizualizacji i przetwarzania danych GG1A_W14, GG1A_U15, GG1A_W21, GG1A_W01, GG1A_W20, GG1A_U04, GG1A_U18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu. Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U002 Student potrafi posługiwać się sprzętem geodezyjnym, wykonać podstawowe pomiary potrzebne w trakcie projektowania i realizacji badań geologicznych oraz uzyskiwania danych przestrzennych + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać wyniki pomiarów geodezyjnych i analizy map powierzchniowych i górniczych do modelowania i wizualizacji górotworu + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę kartograficzną w zakresie określania współrzędnych, konstruowania i czytania mapy, wizualizacji i przetwarzania danych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcia wstępne. Zadania i podział geodezji. Powierzchnie odniesienia. Odwzorowania kartograficzne. Układy współrzędnych. Plany i mapy.
Tyczenie prostych i kątów stałych 90o i 180o. Pomiar długości – metody bezpośrednie, optyczne i elektrooptyczne. Metody zdjęcia szczegółów sytuacyjno-wysokościowych.
Zasada działania i budowy instrumentów kątomierczych (teodolity zwykłe i elektroniczne). Systemy odczytowe.
Osnowy geodezyjne ich dokładność, zastosowanie. Poligonizacja techniczna – pomiar i wyrównanie ciągów poligonowych. Metody obliczania i wyznaczania powierzchni.
Pomiary wysokościowe. Niwelacja geometryczna i trygonometryczna. Budowa i działanie niwelatorów zwykłych i elektronicznych. Metody pomiarowe – niwelacja reperów, przekrojów i punktów rozproszonych.
Zastosowanie technologii GPS do pomiarów geodezyjnych. Podstawy rachunku błędów – wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich, prawo przenoszenia się błędów
Zasada i przebieg pomiaru tachimetrycznego. Tachimetry elektroniczne (total station). Interpolacja warstwic. Etapy tworzenia mapy.
Podstawy miernictwa górniczego. Orientacja sytuacyjna i wysokościowa. Osnowy kopalniane. Modelowanie przestrzenne stratygrafii i tektoniki górotworu na podstawie pomiarów geodezyjnych w miernictwie górniczym. Udział pomiarów geodezyjnych w projektowaniu badań geofizycznych.

Laboratory classes:

Ćw.1.Jednostki miar w geodezji, sposoby przeliczania.
Ćw.2.Mapa – czytanie mapy topograficznej, skale i podziałki, znaki umowne, podziałka transwersalna – pomiar elementów liniowych na mapie.
Ćw.3.Tyczenie linii prostych i pomiar długości – pokaz sprzętu do pomiaru długości (dalmierze, total station).
Ćw.4,5.Temat praktyczny (realizowany w zespołach 2 – osobowych): praca z mapą – pojęcie azymutu i jego wyznaczenia na podstawie elementów liniowych (długości) pomierzonych na mapie, współrzędne geodezyjne, profil rzeźby terenu, wnoszenie elementów (punktów) na podstawie znajomości ich współrzędnych. Obliczanie powierzchni metodami analitycznymi oraz planimetrowanie.
Ćw.6.Pomiar kątów – praktyczne zapoznanie się ze sprzętem pomiarowym, teodolit elektroniczny i zwykły.
Ćw.7.Pomiary niwelacyjne – niwelatory kodowe, opcja sprzęt do pomiaru technologią GPS.
Ćw.8. Zaliczenie tematów, kolokwium zaliczeniowe, uzupełnianie zaległości

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen ze sprawdzianów (kartkówek) pisanych w trakcie ćwiczeń projektowych oraz kolokwium zaliczeniowego z zagadnień wykładowych, oddane sprawozdanie z realizacji tematu praktycznego. Wymagane pozytywne zaliczenie każdego sprawdzianu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw analizy matematycznej, statystyki matematycznej, trygonometrii, rachunku różniczkowego i całkowego, geometrii analitycznej, geometrii wykreślnej

Recommended literature and teaching resources:

Odlanicki-Poczobutt M., Wędzony J. – Geodezja ogólna i górnicza. Skrypt uczelniany AGH nr 653.
Milewski M – Geodezja Górnicza. Skrypt uczelniany AGH nr 1105.
Czarnecki K. Geodezja współczesna w zarysie, Wyd. Wiedza i życie, Warszawa 1994.
Przewłocki S.: Geodezja dla inżynierii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN 1997
Jagielski A.: Geodezja I. GEODPIS. Kraków 2005.Saliszczew K.A. Kartografia ogólna, PWN Warszawa 1998.
Pielok J. i inni. Geodezja górnicza, Wyd.AGH – 2011)GUGiK
Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Wydanie drugie zmienione, Warszawa 2001.
www.gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl,
www.pgi.gov.pl, www.asgeupos.pl,
www.geoforum.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nieobecność nieusprawiedliwiona na 3 zajęciach (2-godzinnych) uniemożliwia otrzymanie zaliczenia z przedmiotu. Nieobecność można odrabiać z inną grupą realizującą ten sam temat.