Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-107-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Nawrat Stanisław (nawstan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zna przepisy z zakrasu prawa i ochrony pracy, zna zagrożenia występujące na stanowiskach pracy GG1A_K05, GG1A_K03 Activity during classes,
Test results
Skills
M_U001 Student potrafi zidentywikować zagrożenia występujące w środowisku pracy GG1A_U09, GG1A_U20 Activity during classes,
Test results
M_U002 Student potrwafi przeprowadzić proste pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy GG1A_U09, GG1A_U20 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zna zasady bezpiecznej pracy z czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi GG1A_W15 Activity during classes,
Test results
M_W002 Student stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, także podczas pracy w laboratoriach specjalistycznych w dziedzinie inżynierii środowiska GG1A_W15 Activity during classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zna przepisy z zakrasu prawa i ochrony pracy, zna zagrożenia występujące na stanowiskach pracy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zidentywikować zagrożenia występujące w środowisku pracy + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrwafi przeprowadzić proste pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zna zasady bezpiecznej pracy z czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi + - - - - - - - - - -
M_W002 Student stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, także podczas pracy w laboratoriach specjalistycznych w dziedzinie inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. BHP jako przedmiot interdyscyplinarny: pojęcia podstawowe, kultura pracy, profilaktyka i kreowanie polityki bezpieczeństwa.
2. Prawo pracy: system ochrony w Polsce, prawo krajowe i międzynarodowe, sektor nadzoru państwowego i społecznego, obowiązki pracodawcy i pracownika.
3. Zagrożenia w środowisku pracy: identyfikacja i kryteria podziału, analiza i ocena, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
4. Wypadki przy pracy: rodzaje wypadków, klasyfikacja i przyczyny, statystyka, wskaźniki wypadkowości, ekonomiczne skutki wypadków.
5. Dokumentacja powypadkowa: postępowanie podczas badania wypadku, naruszenie obowiązków, profilaktyka i zalecenia powypadkowe.
6. Choroby zawodowe: procedury zgłaszania podejrzenia choroby oraz ich orzekania, profilaktyka, wskaźniki zapadalności, klasyfikacje działalności.
7. Ryzyko zawodowe: dobór, metody, klasyfikacja, ocena, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy, przykłady.
8. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka: cele i zadania, model, historia rozwoju i perspektywy.
9. Człowiek – maszyna – środowisko: rola zmysłów ludzkich, praca fizyczna i koszty fizjologiczne.
10 Antropometria: projektowanie stanowisk pracy, obciążenie psychonerwowe.
11. Czynniki społeczne i psychologiczne w środowisku pracy: motywacja, stres, rutyna, wypalenie zawodowe, szkolenia i dobór pracowników.
12. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej: odzież ochronna i robocza, charakterystyka i sposoby znakowania.
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy: systemy, modele, aspekty ekonomiczne, kształtowanie kultury bezpieczeństwa i rola pracodawcy.
14. Postępowanie w czasie zaistnienia wypadku: resuscytacja, profilaktyka, telefony alarmowe, badania lekarskie, ewakuacja w czasie pożaru.
15. Organizacja i metody pracy służb BHP: zadania, wymagania, kwalifikacje, obowiązki, rodzaje i zasady szkoleń pracowniczych.

Lectures:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. W. Roszczynialski, S. Nawrat, J. Szlązak, J. Tomczyk; “Bezpieczna kopalnia” Wyd. TEXT, Kraków, 1999
3. D. Koradecka “Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” – CIOP, Warszawa 1997
4. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2009
5. B. Wagner; “Kodeks pracy 2011 – komentarz” – ODDK, Gdańsk, 2011
6. M. Wykowska; “Ergonamia”, Wyd. AGH, Kraków 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)