Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field exercises in General Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-209-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus7@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Mastej Wojciech (wmastej@agh.edu.pl)
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
dr inż. Strzeboński Piotr (strzebo@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi rozpoznać i zinterpretować w terenie efekty endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz je scharakteryzować
M_U002 potrafi w sposób ogólny scharakteryzować historię geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego
M_U003 potrafi zinterpretować i scharakteryzować budowę geologiczną i litostratygrafię rejonów praktyk oraz środowiska sedymentacji i genezę skał
M_U004 potrafi samodzielnie pracować w terenie, wykonywać badania geologiczne i pobierać próbki geologiczne
M_U005 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne
M_U006 potrafi samodzielne zapisywać w notatniku terenowym informacje uzyskane w wyniku prac terenowych, opisywać pobrane próbki geologiczne, wykonywać rysunki geologiczne z natury Report
M_U007 potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych
Knowledge
M_W001 zna ryzyko zawodowe w zakresie geologicznych prac terenowych Test
M_W002 stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi rozpoznać i zinterpretować w terenie efekty endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz je scharakteryzować - - - - - - - + - - -
M_U002 potrafi w sposób ogólny scharakteryzować historię geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego - - - - - - - + - - -
M_U003 potrafi zinterpretować i scharakteryzować budowę geologiczną i litostratygrafię rejonów praktyk oraz środowiska sedymentacji i genezę skał - - - - - - - + - - -
M_U004 potrafi samodzielnie pracować w terenie, wykonywać badania geologiczne i pobierać próbki geologiczne - - - - - - - + - - -
M_U005 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne - - - - - - - + - - -
M_U006 potrafi samodzielne zapisywać w notatniku terenowym informacje uzyskane w wyniku prac terenowych, opisywać pobrane próbki geologiczne, wykonywać rysunki geologiczne z natury - - - - - - - + - - -
M_U007 potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 zna ryzyko zawodowe w zakresie geologicznych prac terenowych - - - - - - - + - - -
M_W002 stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 90 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie poszczególnych części praktyki (praktyki podkrakowskiej, karpackiej, sudeckiej i nadmorskiej.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na listach uczestników praktyki, posiadanie odpowiedniego wyposażenia terenowego i materiałów pomocniczych (zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem), podpisanie regulaminu praktyk terenowych z geologii ogólnej i karty oceny ryzyka zawodowego.

Recommended literature and teaching resources:

Podkrakowska praktyka z geologii ogólnej:
Gradziński R. 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawnictwo Geolo-giczne. Warszawa
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
Rutkowski J. 1989. Budowa geologiczna regionu Krakowa. Przegl. Geol., v.46, 6: 302-308.
Materiały do praktyki podkrakowskiej
Karpacka praktyka z geologii ogólnej:
Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Warszawa, 235.
Unrug R. 1969. Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
Materiały do praktyki karpackiej
Sudecka praktyka z geologii ogólnej:
Grocholski W. (ed.), (1969). Przewodnik geologiczny po Sudetach, Wydawnictwa Geolo-giczne, Warszawa, 536.
Pulinowa M., Z., (2006). Ścieżka skalnej rzeźby w Górach Stołowych, Park Narodowy Gór Stołowych, Warszawa, 1-36.
Oberc J., (1972). Budowa geologiczna Polski. Tom IV. Tektonika część 2. Sudety i obszary przyległe, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 307.
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
Staffa M. (ed.), (1993). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 16. Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Wydawnictwo PTTK “KRAJ”, Warszawa, 374.
Staffa M. (ed.), (1993). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 17. Góry Złote, I-BIS, Wrocław, 274.
Staffa M. (ed.), (1994). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 15. Kotlina Kłodzka, Rów Górnej Nysy, I-BIS, Wrocław, 525.
Witkowski A., Pokryszko B., M., Ciężkowski W., (2008). Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych, Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, 1-404.
Nadmorska praktyka z geologii ogólnej:
Leśniak T., 2005. Materiały pomocnicze do terenowych ćwiczeń geologicznych w rejonie nadmorskim. Skrypty uczelniane, SU 1671. Wyd Nauk.-Dydakt. AGH, 40 s.
Literatura uzupełniająca:
Alexandrowicz S.W., 1988. Molluscan Assemblages of the Lacustrine Sediments in the An-cient Mett-Lake Orle. Folia Quaternaria 58.
Bohdziewicz L., 1960. Budowa geologiczna i procesy dynamiczne w strefie brzegowej w Orłowie i Rewie. Ann. Soc. Geol. Pol., 29, 4.
Dobracki R., Uścinowicz S., 2007. Geozagrożenia polskiego brzegu Bałtyku. [W:] “Geoza-grożenia – zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości” – V Międzynarodowe Targi Geologiczne, Warszawa, 30 maja 2007.
Leśniak T., 2006. Osady polodowcowe w żwirowni w Mrzezinie. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 172-173.
Leśniak T., 2006. Zlepieńcowe skałki z Połchowa. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 174-175.
Leśniak T., 2006. Cypel Rewski. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Jo-niec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 176-177.
Leśniak T., 2006. Osuwisko w klifie rozewskim. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 178-179.
Lindner L., 1992. Czwartorzęd; metody badań; stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.
Marsz A., 1966. Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Poz. Tow. Przyj. Nauk, 4, 6.
Materiały 40 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1991. Morze Bałtyckie i jego pobrzeże. Środowisko – gospodarka – społeczeństwo. Wyd. Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddz. Gdański, Gdańsk, 146 s.
Miszalski J., 1973. Współczesne procesy geologiczne na wybrzeżu Słowińskim. Dokum. Geogr. IG PAN.
Passendorfer E. & Wilczyński A., 1961. Przewodnik geologiczny po Kujawach i Pomorzu. Wyd. Geol., Warszawa.
Piątkowski J., Pradolina Redy, Mierzeja Łebska i Zastoiska Lęborskie. Ann. Soc. Geol. Pol., 29, 4.
Przewodnik 70 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1999. Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Wyd. Polskie Tow. Geologiczne, Szczecin, 330 s.
Rudowski S., 1962. Mikroformy strefy brzegowej Bałtyku w Polsce. Acta Geol. Pol., 12, 4.
Rudowski S., 1970. Dawne linie brzegowe i rozwój wybrzeża polskiego Bałtyku w późnym glacjale. Kom. Bad. Czwart. PAN, 2.
Subotowicz W., 1980. Geodynamika brzegów klifowych regionu gdańskiego. Prelibalticum; Problemy badawcze obszaru bałtyckiego. Gdańs. Tow. Nauk.
Śpiewakowski E. & Śpiewakowska F., 1989. Słowiński Park Narodowy. Wyd. PTTK „Kraj”, Gdańsk.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Semestralna ocena zaliczająca zajęcia praktyczne jest średnią z pozytywnych ocen cząstkowych, których uzyskanie możliwe jest poza terminem podstawowym w dwu terminach poprawkowych.