Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Górnictwo
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-302-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym GG1A_K04 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego, sporządzić prostą mapę warstwicową, wykonać przekrój geologiczny oraz opracować wykres głębinowy zasobów GG1A_U15, GG1A_U10, GG1A_U07 Execution of a project,
Test
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych GG1A_U10, GG1A_U07, GG1A_U16, GG1A_U18, GG1A_U09 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce GG1A_W04, GG1A_W12, GG1A_W10 Examination,
Test
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych GG1A_W21, GG1A_W22, GG1A_W10 Examination,
Test,
Execution of a project
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych GG1A_W21, GG1A_W10 Examination,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego, sporządzić prostą mapę warstwicową, wykonać przekrój geologiczny oraz opracować wykres głębinowy zasobów + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcia podstawowe z zakresu przedmiotu. Obszary zainteresowania, przedmiot, etapy i uwarunkowania formalno-prawne działalności górniczej. Struktura organizacyjno-własnościowa i charakterystyka techniczna ważniejszych zakładów górniczych w Polsce. Systematyka technologii górniczych. Elementy zalegania złoża pokładowego. Techniki i sposoby urabiania skał. Systematyka robót i wyrobisk górniczych. Obudowa górnicza i jej współpraca z górotworem. Sposoby i struktury (modele) udostępnienia regularnych i nieregularnych form złożowych. Przygotowanie złoża do eksploatacji. Klasyfikacja i determinanty wyboru systemów eksploatacji w górnictwie podziemnym. Elementy cyklu technologicznego w procesie wydobywczym. Podstawy wentylacji kopalń głębinowych. Wstęp do problematyki zagrożeń naturalnych. Zarys problematyki wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne.

Project classes:

Przykłady udostępnienia i powszechnie stosowanych systemów wybierania. Czytanie map (pokładowych) wyrobisk górniczych, oznaczenia na mapach. Uproszczony (teoretyczny) projekt udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złoża pokładowego (zadanie projektowe dla indywidualnych założeń wyjściowych).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny egzaminu (70%) i zajęć projektowych (30%).

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009. Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. Wydawnictwo AGH, Kraków 2008. Piechota S.: Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2003. Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009. Turek M.: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG, Katowice 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Chlebowski D.: Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref zagrożonych tąpaniami. Rozprawy Monografie, nr 290. Wydawnictwa AGH. Kraków, 2013.
Zorychta A., Chojnacki J., Krzyżowski A., Chlebowski D.: Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 1/2. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 2008.
Burtan Z., Zorychta A., Chlebowski D.:Trends in the development of preventive measures against natural hazard in Polish collieries. Materiały Kongresowe „Underground Mine Environment”, Session „Ground Control & Rock Burst”. 21st Word Mining Congress & Expo 2008, Kraków-Katowice-Sosnowiec, 2008.
Chlebowski D.: Ocena stopnia deformacji warstw stropu zasadniczego w aspekcie sejsmiczności wysokoenergetycznej indukowanej wybieraniem pól zamykających w warunkach LGOM. Zagrożenia i technologie. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kabiesza. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice, 2012.

Additional information:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa, na wykładach – zalecana i może być premiowana. Nieobecność usprawiedliwiona może zostać zrekompensowana i odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym. Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń projektowych jest możliwe w dwóch terminach (podstawowym, poprawkowym), dopuszcza się możliwość (zgodnie z wolą studenta) poprawy oceny pozytywnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu (forma pisemna, pytania otwarte) jest zaliczenie zajęć projektowych.