Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia historyczna z paleontologią
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-304-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krobicki Michał (krobicki@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Krobicki Michał (krobicki@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi objaśnić i rozpoznać najważniejsze grupy skamieniałości fauny bezkręgowćow morskich. GG1A_U03, GG1A_U05 Test
M_U002 Potrafi objaśnić i rozpoznać najważniejsze grupy skamieniałości flory lądowej. GG1A_U03, GG1A_U05 Test
M_U003 Umie powiązać lokalne/regionalne wydarzenia paleośrodowiskowo-paleoekologiczne z odpowiadają-cymi im wydarzeniami tego typu w skali globalnej. GG1A_U03, GG1A_U05 Examination
Knowledge
M_W001 Zna tabelę stratygraficzną i najważniejsze wydarzenia w ewolucji świata organicznego. GG1A_W09 Test
M_W002 Zna zasady rekonstrukcji paleogeograficznych (w tym teorię tektoniki płyt litosfery, analizy paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne etc). GG1A_W04, GG1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi objaśnić i rozpoznać najważniejsze grupy skamieniałości fauny bezkręgowćow morskich. + - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi objaśnić i rozpoznać najważniejsze grupy skamieniałości flory lądowej. + - - - - - + - - - -
M_U003 Umie powiązać lokalne/regionalne wydarzenia paleośrodowiskowo-paleoekologiczne z odpowiadają-cymi im wydarzeniami tego typu w skali globalnej. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna tabelę stratygraficzną i najważniejsze wydarzenia w ewolucji świata organicznego. + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna zasady rekonstrukcji paleogeograficznych (w tym teorię tektoniki płyt litosfery, analizy paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne etc). + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Skale czasu w badaniach geologicznych i podział stratygraficzny dziejów Ziemi (tabela stratygraficzna).
2. Powstanie życia na Ziemi i kopalny zapis jego początków.
3. Przegląd najważniejszych, spektakularnych wydarzeń w dziejach Ziemi i ich znaczenie w zrozumieniu ewolucji planety w fanerozoiku, na tle systematycznego, chronologicznego wykładu poprzez poszczególne okresy stratygraficzne:
1. wielkie wymierania w dziejach Ziemi (definicje, podziały, strategie przetrwania i odradzania się biocenoz z wielkich kryzysów, mechanizmy przetrwania, przyczyny wielkich wymierań: biotyczne, abiotyczne, kombinowane);
2. epizody wielkich wahań eustatycznych (podstawowe pojęcia i definicje, okresy wielkich zmian eustatycznych, przyczyny i skutki);
3. globalne wydarzenia wulkaniczne i trzęsienia ziemi (wydarzenia tego typu na tle geotektoniki globalnej, przyczyny i skutki – zapis geologiczny);
4. wielkie zlodowacenia – zapis neoproterozoiczno-fanerozoiczny (definicje, zapis kopalny, zasięg, korelacja, przyczyny i skutki);
5. wydarzenia anoksyczne w oceanie światowym (geneza czarnych osadów oceanicznych, przebieg zjawisk i ich zapis kopalny
6. zmiany klimatu i ich zapis w stanie kopalnym

Practical classes:

Podstawowe grupy skamieniałości (opis, dokumentacja graficzna, rozpoznawanie) i ich znaczenie stratygraficzne; analiza facjalna; tabela stratygraficzna – ćwiczenia laboratoryjne. Rekonstrukcja lokalnych/regionalnych wydarzeń paleośrodowiskowo-paleoekologicznych z odpowiadającymi im wydarzeniami tego typu w skali globalnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in practical classes 30 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie średnią z zaliczenia części ćwiczeniowej i wykładowej.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii, geografii i geologii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Geologia historyczna dla geografów. Mizerski W., 2001. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
2. Geologia stratygraficzna. Gignoux J., 1975. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
3. Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Praca zbiorowa, 1986. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
4. Paleontologia bezkręgowców. Bieda F., 1965. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
5. Bezkręgowce kopalne. Lehmann U. & Hillmer G., 1991. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
6. Kolebka życia (O narodzinach i najstarszych śladach życia na Ziemi). Schopf, J.W., 2006. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
7. Paleontologia ogólna i systematyczna. Chruszcz A., Jurkiewicz H. & Małecki J., 2003. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kilece.
8. Geologia Historyczna. Makowski K. (red.), 1984. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
9. Dzieje życia na Ziemi. Dzik J., 1992. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None