Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-306-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie GG1A_K04 Examination
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej GG1A_K01 Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów GG1A_U12 Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy GG1A_U16 Examination,
Report
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geologii inżynierskiej. GG1A_W18 Examination
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. GG1A_W23, GG1A_W18 Examination
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. GG1A_U17, GG1A_W23, GG1A_U12, GG1A_W18 Project
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. GG1A_W04, GG1A_K04, GG1A_U12, GG1A_W18 Project
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. GG1A_W23, GG1A_U12, GG1A_W18 Project
M_W006 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. GG1A_W23, GG1A_W18 Examination
M_W007 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. GG1A_W18 Examination
M_W008 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. GG1A_W18 Examination
M_W009 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów GG1A_W04 Examination
M_W010 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów GG1A_W18 Examination,
Report
M_W011 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu GG1A_W23 Examination,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W012 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów GG1A_W23 Examination,
Report,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. + - - + - - - - - - -
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. + - - + - - - - - - -
M_W006 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. + - - - - - - - - - -
M_W009 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów + - - - - - - - - - -
M_W010 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
M_W011 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu + - + - - - - - - - -
M_W012 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Inżyniersko-geologiczne badania gruntów, jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady
Kartowania geologiczno-inżynierskie
Wyrobiska badawcze – wykopy, szybiki, odkrywki, otwory badawcze
Sondowania dynamiczne i statyczne – zasady interpretacji, stosowania charakterystyka.
Próbne obciążenia płytą sztywną i presjo metrem.
Opracowanie wyników badań – dokumentacja.
Karty otworów i sondowań, przekroje, mapy geologiczno-inżynierskie.
Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich.
Stateczność zboczy. Definicje i klasyfikacje
Podział metod oceny stateczności podłoża i zboczy.
Zasady obliczeń stateczności metodą pasków.
Sposoby zabezpieczenia zboczy i profilaktyki przeciwosuwiskowej.
Inżyniersko-geologiczna charakterystyka masywów.
Badania skał i masywów skalnych.
Gruntoznawstwo – wprowadzenie, terminologia.
Rock cycle i pochodzenie gruntów.
Skład fazowy gruntów.
Klasyfikacje gruntów.
Właściwości fizyko-chemiczne gruntów.
Właściwości mechaniczne gruntów.
Faza stała – minerały, skały (minerały ilaste w gruntach spoistych, układ i kontakty między cząstkami ilastymi, wiązania strukturalne w gruntach spoistych, struktura i tekstura gruntów, typy genetyczne i ich mikrostruktury, wpływ mikrostruktur na parametry fizyko-mechaniczne gruntów).
Faza ciekła – woda w gruncie (stany skupienia, rodzaje wód, stopień związania, wpływ wody na parametry fizyko-mechaniczne). Wody porowe. Kapilarność. Zjawisko tiksotropii. Współczynnik filtracji.
Zmiany deformacyjne zachodzącym w efekcie współdziałania fazy stałej i ciekłej w gruncie – Wysadzinowość. Osiadanie zapadowe. Skurcz. Ekspansywność i inne
Wymiana jonowa (model genetyczny składu kationów wymiennych w gruntach ilastych, wpływ rodzaju jonu wymiennego na parametry fizyko-mechaniczne gruntów).

Laboratory classes:

Oznaczanie i klasyfikacja gruntów – ocena makroskopowa.
Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów – analiza sitowa i areometryczna.
Oznaczanie gęstości gruntów.
Oznaczanie gęstości właściwej oraz parametrów pochodnych – porowatość, wskaźnik porowatości, … .
Oznaczanie wilgotności i granic Atterberga.
Oznaczanie wilgotności optymalnej.
Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych.
Badanie penetrometrem stożkowym.
Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania.
Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego ściskania.
Badania edometryczne gruntu.

Project classes:

Opracowanie karty dokumentacyjnej otworu.
Opracowanie karty dokumentacyjnej sondowania dynamicznego DPL.
Wydzielenie warstw geotechnicznych.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia płytą sztywną.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia presjo metrem.
Opracowanie statystyczne wyników badań.
Obliczenie stateczności skarpy.
Określenie naprężeń pierwotnych w podłożu gruntowym.
Określenie rozkładu naprężeń pod fundamentem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Preparation for classes 25 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in project classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z oceny z projektów, oceny sprawozdań, kolokwium, oceny z egzaminu
Każda z ocen cząstkowych musi być pozytywna.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr III

Recommended literature and teaching resources:

Allen P.A. – „Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. – “Zasady Sporządzania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999.
Cała M i inni – „TECCO Slope Stabilization System and RUVOLUM Dimensioning Method”. Romanshorn, Switzerlan 2012.
Grubecki J.,Sysak J. –„Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1960.
Harris F. – “Ground Engineering Equipment and Methods”. McGraw- Hill Book Company Limited. 1983.
Jarominiak A. – „Lekkie Konstrukcje Oporowe” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2000.
Jeż J. – „Gruntoznawstwo Budowlane” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Jeż J. – „Biogeotechnika” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2008.
Kidybiński A. – „Podstawy Geotechniki Kopalnianej”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
Kleczkowski A. – „Osuwiska i Zjawiska Pokrewne” Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1955.
Kowalski W.C. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
Madej J. – „Metody Sprawdzania Stateczności Zboczy” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1981.
Majcherczyk T. – „Badanie Fizycznych Własności Skał”. Skrypt AGH nr 1175. Kraków 1989.
Maślanka K., Pielichowski J. – „Geosyntetyki w Inżynierii i Ochronie Środowiska”. Wydawnictwo Naukowo Techniczne TEZA. Kraków 2006.
Miłkowski W., Gliwa E., Szedel P. – „Wzmacnianie i Uszczelnianie Górotworu Środkami Chemicznymi”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
Myślińska E. – „Laboratoryjne Badania Gruntów” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1992.
Pisarczyk S. – „Geoinżynieria. Metody Modyfikacji Podłoża Gruntowego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
Pisarczyk S., Rymsza B. – „Badania Laboratoryjne i Polowe Gruntów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993.
Plewa M. – „Geologia Inżynierska w Inżynierii Środowiska” Politechnika Krakowska. Kraków 1999.
Popow J.W. – „Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
Sanecki L. – „Geotechniczne Badania Polowe”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2003.
Sidle R.C., Ochiai H. – “Landslides. Processes, Prediction, and Land Use”. American Geophysical Union. Washington DC 2006.
Sikora Z. – „Sondowanie Statyczne. Metody i Zastosowanie w Geoinżynierii”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2006.
Sozański J. – „Stateczność Wykopów Hałd i Nasypów”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1977.
Szczepański A., Szczepańska J. – „Hydrogeologia i Geologia Inżynierska”Skrypty Uczelniane Nr 642 Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie. Kraków 1978.
Wiłun Z. – „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
Wysokiński L. – „Ocena Stateczności Skarp i Zboczy. Zasady Wyboru Zabezpieczeń”. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011. Warszawa 2011.
Zaruba Q., Mencl V. – „Engineering Geology”. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1976.
Zaruba Q., Mencl V. – „Landslides And Their Control”. Academia Praha. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1969.
Praca zbiorowa – „Osuwiska i Sposoby Zapobiegania Im”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1978.
29. Prawo geologiczne, Dzienniki Ustaw Polskie Normy, Eurokody.
Grabowska –Olszewska B. 1990. Badania gruntów spoistych, WG, Warszawa.
Cernica J.N.. 1995. Goetechnical Engineering: Soil Mechanics. J. Wiley & Sons Inc., USA
Das B. M. 1985 Principles of Geotechnical Engineering, PWS-KENT Publishing Company.
Lancellota R. 2009. Geotechnical Engineering. Taylor $ Francis, London and New York
Macioszczyk A. Podstawy hydrogeologii stosowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN
Mitchell J.K., Soga K. 2005. Fundamentals of soil behavior, J. Wiley & Sons Inc., USA
Myślińska E. 1996. Leksykon gruntoznawstwa. PIG, Warszawa.
Myślińska E. 1992 lub wznowienia. Laboratoryjne badania gruntów (i gleb), WN PWN, Warszawa.
Pazdro Z. Hydrogeologia ogólna
Wiłun Z. 2001, 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa.
Polskie Normy – PN-B-04481:1988, PN EN/ISO 14688-1,2:2006
Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892-1, …, 12:2009
42. Instrukcje ITB 428/2007 – Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak