Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geomechanics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-307-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Kućmierz Paweł (dydaktyka@poweu.com)
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i zdolność do samokształcenia GG1A_K01, GG1A_K03 Project
Skills
M_U001 Student potrafi graficznie zilustrować stan naprężeń oraz zastosować kryteria wytrzymałościowe GG1A_U12, GG1A_U10, GG1A_U18 Test
M_U002 Student potrafi policzyć podstawowe wskaźniki jakości górotworu GG1A_U12, GG1A_U10, GG1A_U18 Project
Knowledge
M_W001 Student rozróżnia i opisuje mechaniczne właściwości skał i gruntów GG1A_W04, GG1A_W18 Test
M_W002 Student charakteryzuje geomechaniczne właściwości górotworu GG1A_W04, GG1A_W18 Project
M_W003 Student opisuje stan naprężeń i odkształceń w ośrodku geologicznym GG1A_W04, GG1A_W18 Test
M_W004 Student zna mechanizmy wstrząsów górniczych oraz osuwisk GG1A_W04, GG1A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i zdolność do samokształcenia - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi graficznie zilustrować stan naprężeń oraz zastosować kryteria wytrzymałościowe - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi policzyć podstawowe wskaźniki jakości górotworu - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozróżnia i opisuje mechaniczne właściwości skał i gruntów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student charakteryzuje geomechaniczne właściwości górotworu + - - - - - - - - - -
M_W003 Student opisuje stan naprężeń i odkształceń w ośrodku geologicznym + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna mechanizmy wstrząsów górniczych oraz osuwisk + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zadania geomechaniki
2. Elementy budowy górotworu
3. Deformacje ciągłe i nieciągłe
4. Cechy strukturalne i tekstualne górotworu
5. Fizyczne właściwości skał
6. Naprężenia i odkształcenia – moduły sprężystości
7. Wytrzymałościowe, plastyczne i reologiczne właściwości skał
8. Analityczne podstawy mechaniki ciała stałego – stan naprężeń i odkształceń
9. Tensor naprężeń i odkształceń
10. Transformacja naprężeń i odkształceń
11. Naprężenia główne, koła Mohra
12. Równania równowagi
13. Kryteria wytrzymałościowe
14. Klasyfikacja jakości ośrodka skalnego, wskaźniki RQD, RMR, Q, GSI,KF
15.Współpraca obiektu podziemnego z otaczającym ośrodkiem, sprężysto-plastyczny
model współpracy
16. Wstrząsy mikrosejsmologiczne, tąpnięcia i ich mechanizmy
17. Osuwiska, zapadliska i ich mechanizmy
18. Stateczność skarp i zboczy

Auditorium classes:

1. Realizacja 4 zadaniowego projektu dotyczącego oceny jakości masywu skalnego dla
potrzeb projektowania obiektu podziemnego:
Zad1. Obliczanie wskaźnika RQD na podstawie informacji o stanie spękań rdzeni
wiertniczych i graficzne przedstawienie stanu spękań w jednym z programów
graficznych (np. Correl Draw)
Zad2. Obliczanie parametrów jakości górotworu wg. Klasyfikacji RMR
Zad3. Obliczanie parametrów jakości górotworu wg. Klasyfikacji Q
Zad4. Obliczanie parametrów jakości górotworu wg. Hoeka
2. Opracowanie zagadnienia z zakresu geomechaniki (praca w zespołach 2-3
osobowych) zakończone dyskusją oceną prezentacji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% oceny z kolokwium z materiału z wykładów + 50% oceny z ćwiczeń
(kolokwium + projekty)

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Brady B. H. G. i Brown E. T. 1993: Rock mechanics for underground
mining. University Press, Cambridge.
2. Dadlez R. i Jaroszewski W. 1994: Tektonika. Wyd. PWN, Warszawa.
3. Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E. 2008: Podstawy
Geomechaniki. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
Kraków.
4. Sałustowicz A., 1968: Zarys mechaniki górotworu. Wyd. Śląsk,
Katowice.
5. Thiel K. 1980: Mechanika skał w inżynierii wodnej. PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Cichy A. – Rozkłady naprężeń w obszarze pionowej szczeliny poślizgowej oddziaływującej z frontem eksploatacyjnym. Publs.Inst.Geoph.Pol.Ac.Sci. M-10 /213/ (1988)
2. Cichy A. – Komputerowy system obliczania rozkładów naprężeń z uwzględnieniem nieciągłości ośrodka. Zeszyty Naukowe AGH Nr. 1430 (1992)
3. Cichy A., Mortimer Z. – Numeryczne modelowania wybranych pól geofizycznych w procesie niszczenia górotworu. Zeszyty Naukowe AGH nr. 1467, Geofizyka Stosowana, Zeszyt 10. (1992)
4. Cichy A., Mortimer Z. – 2-D FEM dilatancy failure modeling of the mining excavations. Acta Geophysica Polonica Vol.XLII , no.3 (1994)

Additional information:

Brak