Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geological cartography
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-401-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
dr Olszak Janusz (joszak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii geologicznej, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne GG1A_K05, GG1A_K04
Skills
M_U001 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, GG1A_U17, GG1A_U09 Test,
Project
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych GG1A_U17, GG1A_U04 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych GG1A_W14, GG1A_W04 Examination,
Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania GG1A_W14 Examination
M_W003 Zna podstawową terminologię związaną z tektoniką GG1A_W04 Examination,
Test
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi GG1A_W13 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii geologicznej, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawową terminologię związaną z tektoniką + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Kartografia geologiczna

1. Materiały i metody badań wykorzystywane w kartografii geologicznej i sozologicznej. (1h)
2. Podstawowe odwzorowania kartograficzne (3h)
3. Deformacje warstw skalnych budujących skorupę ziemską i sposoby ich przedstawiania. (4h)
4. Style tektoniczne. (1h)
5. Orogenezy i fazy górotwórcze. (2h)
6. Współczesne ruchy tektoniczne. (2h)
7. Piętra strukturalne i tektoniczne. (2h)
8. Podstawowe zaburzenia tektoniczne: warunki powstania i ich klasyfikacja. (12h)
9. Materiały i metody wykorzystywane w kartografii geologicznej, sozologicznej, itp.(3h)
10. Projektowanie prac w zakresie kartografii geologicznej, wykonawstwo i dokumentacja prac, opracowanie końcowe. (2h)
11. Problemy prawne związane z kartografia geologiczną (1h)

Project classes:
Kartografia geologiczna

1. Podstawy topografii. (2h)
2. Parametry położenia powierzchni geologicznej, sposób pomiaru i przedstawienia wyników. (2h)
3. Podstawy intersekcji. (4h)
4. Metody graficznego przedstawiania położenia struktur geologicznych w przestrzeni. (6h)
5. Obrazy intersekcyjne struktur geologicznych (fałdy, uskoki, intruzje, nasunięcia). (12h)
6. Mapy strukturalne (8h)
7. Analiza map geologicznych Polski i świata. (7h)
8. Interpretacja wierceń (4h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in project classes 28 h
Participation in lectures 28 h
Contact hours 15 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena ćwiczeń = zaliczenie projektów + ocena z kolowium zaliczeniowego

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,5 * ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej
Obowiązują 3 terminy kolokwium zaliczeniowego (podstawowy i 2 poprawkowe) i 3 terminy egzaminu

Recommended literature and teaching resources:

1. Dadlez R., Jaroszewski W., 1994 – Tektonika
2. Pasławski J. (red.), 2006 – Wprowadzenie do kartografii i topografii
3. Instrukcja wykonywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None