Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sedimentology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-402-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Strzeboński Piotr (strzebo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
dr inż. Strzeboński Piotr (strzebo@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krajewski Marcin (kramar@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi rozpoznawać, klasyfikować i opisywać podstawowe facje skał osadowych. GG1A_U03, GG1A_U05, GG1A_U09, GG1A_U04 Test results
M_U002 Potrafi wyróżnić i scharakteryzować podstawowe modele systemów depozycyjnych. GG1A_U05, GG1A_U09, GG1A_U04 Test results
M_U003 Potrafi zastosować sedymentologiczną analizę facjalną w celu analizy i interpretacji charakterystycznych sekwencji i kompleksów depozycyjnych oraz identyfikacji typowych środowisk i subśrodowisk sedymentacyjnych. GG1A_U05, GG1A_U09, GG1A_U04 Test results
M_U004 Potrafi wykonać analizę paleotransportu materiału ziarnowego i zinterpretować wyniki. GG1A_U14, GG1A_U05, GG1A_U01, GG1A_U09, GG1A_U04, GG1A_U10 Test results
M_U005 Potrafi przeprowadzić analizę granulometryczną skał okruchowych i zinterpretować wyniki. GG1A_U15, GG1A_U14, GG1A_U05, GG1A_U09, GG1A_U04, GG1A_U08, GG1A_U10 Test results
Knowledge
M_W001 Rozumie powiązania sedymentologii z innymi naukami. GG1A_W12, GG1A_W07, GG1A_W09, GG1A_W06, GG1A_W20, GG1A_W11, GG1A_W19, GG1A_W05, GG1A_W03 Participation in a discussion
M_W002 Zna przykłady praktycznego zastosowania sedymentologii w badaniach geologicznych podstawowych i stosowanych. GG1A_W12, GG1A_W11 Participation in a discussion
M_W003 Posiada wiedzę sedymentologiczną w zakresie ogólnej terminologii i definicji pojęć podstawowych. GG1A_W04 Test results
M_W004 Ma wiedzę na temat budowy wewnętrznej osadów – cech teksturalnych i struktur sedymentacyjnych. GG1A_W04, GG1A_W06 Test results
M_W005 Ma wiedzę na temat transportu grawitacyjnego i hydraulicznego. GG1A_W04, GG1A_W19 Test results
M_W006 Zna główne typy form akumulacyjnych i erozyjnych oraz ich związek ruchem płynów i ruchem materiału ziarnowego. GG1A_W04, GG1A_W11, GG1A_W19, GG1A_W08 Test results
M_W007 Ma ogólną wiedzę na temat genezy i klasyfikacji skał osadowych. GG1A_W07, GG1A_W09, GG1A_W06, GG1A_W05 Test results
M_W008 Posiada ogólną wiedzę na temat falowania, pływów i prądów morskich. GG1A_W04 Test results
M_W009 Zna podstawowe środowiska sedymentacyjne, ich modelowe sekwencje i facje. GG1A_W04, GG1A_W09, GG1A_W08 Test results
M_W010 Zna sedymentologiczne kierunki badawcze i sposoby modelowania procesów sedymentacyjnych. GG1A_W21, GG1A_W20, GG1A_W23 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi rozpoznawać, klasyfikować i opisywać podstawowe facje skał osadowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyróżnić i scharakteryzować podstawowe modele systemów depozycyjnych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zastosować sedymentologiczną analizę facjalną w celu analizy i interpretacji charakterystycznych sekwencji i kompleksów depozycyjnych oraz identyfikacji typowych środowisk i subśrodowisk sedymentacyjnych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać analizę paleotransportu materiału ziarnowego i zinterpretować wyniki. - + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi przeprowadzić analizę granulometryczną skał okruchowych i zinterpretować wyniki. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie powiązania sedymentologii z innymi naukami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przykłady praktycznego zastosowania sedymentologii w badaniach geologicznych podstawowych i stosowanych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę sedymentologiczną w zakresie ogólnej terminologii i definicji pojęć podstawowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat budowy wewnętrznej osadów – cech teksturalnych i struktur sedymentacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę na temat transportu grawitacyjnego i hydraulicznego. + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna główne typy form akumulacyjnych i erozyjnych oraz ich związek ruchem płynów i ruchem materiału ziarnowego. + - - - - - - - - - -
M_W007 Ma ogólną wiedzę na temat genezy i klasyfikacji skał osadowych. + - - - - - - - - - -
M_W008 Posiada ogólną wiedzę na temat falowania, pływów i prądów morskich. + - - - - - - - - - -
M_W009 Zna podstawowe środowiska sedymentacyjne, ich modelowe sekwencje i facje. + - - - - - - - - - -
M_W010 Zna sedymentologiczne kierunki badawcze i sposoby modelowania procesów sedymentacyjnych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Sedymentologia – dział petrologii ściśle powiązany z naukami geologicznymi, wykazujący także liczne związki z innymi naukami np. chemią, biologią czy fizyką. Dyscyplina naukowa, której badania posiadają kluczowe znaczenie dla gospodarki każdego kraju i stosowane są powszechnie m. in. w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji złóż surowców mineralnych.

Terminologia, definicje pojęć podstawowych. Praktyczne znaczenie sedymentologii. Surowce naturalne związane z procesami sedymentacji. Związek sedymentologii z innymi naukami. Źródła energii procesów na Ziemi. Procesy geologiczne. Procesy sedymentacyjne. Klasyfikacja skał osadowych, materiał skał osadowych, typy osadów. Klasyfikacja procesów sedymentacyjnych. Czynniki środowiskowe. Energia procesów sedymentacyjnych. Zależność procesów sedymentacji od diastrofizmu. Wpływ klimatu na sedymentację. Znaczenie biosfery w sedymentacji. Parametry fizyczne i chemiczne sedymentacji. Czas a sedymentacja. Sedymentologiczne kierunki badawcze. Modelowanie procesów sedymentacyjnych. Transport grawitacyjny materiału ziarnowego, powierzchniowe ruchy masowe, spływy grawitacyjne. Transport hydrauliczny, transport wodny, eoliczny, lodowcowy. Ruch płynów. Ruch materiału ziarnowego, formy akumulacyjne, formy erozyjne. Falowanie. Pływy. Prądy oceaniczne. Teksturalne cechy osadów. Jednostki warstwowania. Sruktury sedymentacyjne. Środowiska sedymentacyjne, środowisko rzeczne, eoliczne, glacjalne, sedymentacji klastycznej na wybrzeżach morskich, morskie, hemipelagiczne, pelagiczne. Flisz. Modele głębokomorskich, silikoklastycznych systemów depozycyjnych. Minerały i skały węglanowe. Składniki skał węglanowych, składniki ziarnowe, matrix, cement węglanowy, mikrobiality. Klasyfikacje skał węglanowych. Diageneza węglanów. Środowiska sedymentacji węglanów. Zarys sedymentologii ewaporatów.

Auditorium classes:

Analiza granulometryczna skał okruchowych: terminologia, definicje pojęć podstawowych, wielkość ziaren, jednostki φ, metodyka badawcza, sposoby prezentacji wyników, liczbowe charakterystyki rozkładu, podstawowe parametry statystyczne, interpretacja genetyczna, krzywe Visher’a, praktyczne znaczenie. Analiza paleotransportu materiału ziarnowego w basenach sedymentacyjnych: podstawowa terminologia i definicje, cechy kierunkowe, cechy skalarne, cechy jakościowe, metodyka pomiarów, analiza statystyczna, sposoby prezentacji wyników, interpretacja genetyczna, praktyczne znaczenie. Sedymentologiczna analiza facjalna, definicje podstawowych pojęć, sedymentacja fliszowa, mechanizmy grawitacyjnej depozycji, litofacje silikoklastyczne, analiza profili fliszowych, wydzielanie sekwencji i kompleksów depozycyjnych, interpretacja subśrodowisk i środowisk sedymentacyjnych, modele systemów depozycyjnych, rekonstrukcja rozwoju sedymentacji, praktyczne znaczenie. Sedymentacja węglanowa: metody badań minerałów i skał węglanowych, wybrane skały pochodzenia organogenicznego i chemogenicznego, analiza i interpretacja profili serii węglanowych, modele środowisk sedymentacyjnych i strefy facjalne sedymentacji węglanowej, praktyczne znaczenie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z:

dwóch testów zaliczeniowych z wykładów (część I i cz. II przedmiotu; waga 0,5)
i
dwóch testów zaliczeniowych z ćwiczeń (część I i cz. II przedmiotu; waga 0,5).

Prerequisites and additional requirements:
W celu wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności (również usprawiedliwionych) studenta na ćwiczeniach, wymagane jest zaliczenie materiału opuszczonych zajęć (w godzinach konsultacji). Możliwe jest także odrobienie nieobecności na tożsamych ćwiczeniach z inną grupą prowadzącego. Nie uzupełnienie wyżej wymienionych braków skutkuje niemożliwością przystąpienia do zaliczenia przedmiotu, odpowiednio do zaległości – części I i/lub cz. II (do czasu nie uzupełnienia braków). Absencja na ćwiczeniach powyżej 50% (nie odrobiona z innymi grupami) skutkuje brakiem możliwości “zaocznego” zaliczania na konsultacjach i w efekcie brakiem zaliczenia przedmiotu.
Recommended literature and teaching resources:

Allen, J.R.L., 1985. Principles of Phisical Sedimentology. Wyd. Allen & Unwin, London, 272 pp.
Alen, P.A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 475 s.
Allen, P.A., Allen, J.R., 2005. Basin Analysis: Principles and Applications, Blackwell Publishing Ltd, 549 pp.
Boggs, S.Jr., 1992. Petrology of Sedimentary Rocks. Macmillan Publishing Company, New York, 707 pp.
Davies, G.F., 1999. Dynamic Earth: Plates, Plumes and Mantle Convection. Cambridge University Press, 458 pp.
Dżułyński, S., 1963. Wskaźniki kierunkowe transportu w osadach fliszowych. Studia Geologica Polonica, XII, Polska Akademia Nauk, Zakład Nauk Geologicznych, Warszawa, 136 s.
Dżułyński, S., 2001. Atlas struktur sedymentacyjnych fliszu karpackiego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-ków, 132 s.
Dżułyński, S., Walton, E.K., 1965. Sedimentary features of flysch and greywackes. Elsevier Publishing Company, Amsterdam London New York, 274 pp.
Flügel, E., 2004. Microfacies of carbonate rocks. Springer, Berlin, 976 pp. Ghibaudo G., 1992. Subaqueous sediment gravity flow deposits: practical criteria for their field description and classification. Sedimentology, 39: 423-454.
Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R., 1986. Zarys Sedymentologii, Wyd. Geol., Warszawa 628 s.
Hsü, K.J., 2004. Physics of Sedimentology. Springer, 240 pp.
Krawczyk, A., Słomka, T., 1994. Podstawowe metody matematyczne w geologii. Skrypty Uczelniane 1393, Wyd. AGH, Kraków, 168 s.
Matyszkiewicz, J., 2008. Skały węglanowe. W: Przewodnik do petrografii, Manecki, A., Muszyński, M., [red.], Wyd. AGH Kraków, 291-330.
Miall, A.D., 1996. The Geology of Fluvial Deposits. Springer, Berlin, 582 pp.
Miall, A.D., 2000. Principles of Sedimentary Basin Analysis.
Prothero, D.R., Schwab, F., 1996. Sedimentary Geology. W. H. Freeman and Company, New York, 575.
Reading, H.G. (Ed.), 1996. Sedimentary Environments: processes, facies and stratigraphy, Wyd. Blackwell Science, London, 688 pp.
Reading, H.G., Richards, M., 1994. Turbidite systems in deep-water basin margins classified by grain size and feeder system. Bull. Am. As-soc. Petrol., 78, 5, 792-822.
Ricchi Lucchi, F., 1995. Sedimentografica: a photographic atlas of sedi-mentary structures, Columbia University Press, New York, 255 pp.
Selley, R.C., 2000. Applied Sedimentology. Academic Press. 523 pp.
Shanmugam, G., 2006. Deep-Water Processes and Facies Models: Implica-tions for Sandstone Petroleum Reservoirs, Elsevier, 476 pp.
Słomka, T., 1995. Głębokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat. Prace Geol. PAN, Kraków, 139: 132 s.
Stanley, S.M., 2002. Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 711 s.
Uchman, A., Wetzel, A., 2011. Deep-sea ichnology: the relationships between depositional environment and endobenthic organisms. In: Hϋneke, H., Mulder, T. (Eds): Deep-sea sediments. Developments in Sedimentology 63, 517-556.
Van Andel, T.H., 2001. Nowe spojrzenie na starą planetę – zmienne oblicze Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 304 s.

http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=102
Sedymentologia – materiały pomocnicze do wykładów (cz. 1)
Sedymentologia – materiały pomocnicze do ćwiczeń (cz. 1)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Krajewski M (2000) Lithology and morphology of Upper Jurassic carbonate buildups in the Będkowska Valley, Kraków region, Southern Poland. Ann Soc Geol Polon, 70:51–163

Krajewski M, Olszewska B (2006) New data about microfacies and stratigraphy of the Late Jurassic Aj-Petri carbonate buildup (SW Crimea Mountains, S Ukraine). N Jb Geol Paläont Mh 5:298–312

Krajewski M (2008) Lithology of the Upper Jurassic – Lower Cretaceous (Tithonian – Lower Berriasian) Ay-Petri reef complex (southern Ukraine, the Crimea Mountains). N Jb Geol Paläont Abh 249:239–255

Krajewski M, Matyszkiewicz J, Król K, Olszewska B (2011a). Facies of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous deposits from the southern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków–Rzeszów area (southern Poland). Ann Soc Geol Polon 81:269–290

Krajewski M, Król K, Olszewska B, Felisiak I, Skwarczek M (2011b) Facies of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous sediments in the basement of the Carpathian Foredeep (Western Ucraine). Ann Soc Geol Polon 81:291–307

Krajewski M, Olchowy P, Felisiak I (2014) Lower Kimmeridgian layer with bored and encrusted hiatus concretions (Upper Jurassic, Central Poland): implications for stratigraphy and basin evolution. Ann Soc Geol Polon 84:113–129

Strzeboński, P., 2015. Late Cretaceous–Early Paleogene sandy-to-gravelly debris flows in the Silesian Basin of the Alpine Tethys: (Western Outer Carpathians, Istebna Formation). Geological Quarterly, 59,1: 195–214.

Strzeboński, P., Uchman, A., 2015. The trace fossil Gyrophyllites in deep-sea siliciclastic deposits of the Istebna Formation (Upper Cretaceous–Palaeocene) of the Carpathians: An example of biologically controlled distribution. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 426: 260–274.

INNE –
https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Strzebonski/contributions

Additional information:

ZALICZENIE

Trzy terminy (tzn. możliwość wyboru jednego z trzech terminów) – przy czym, pierwszy termin traktowany jest jako termin podstawowy, a dwa pozostałe terminy jako zaliczenia poprawkowe. W przypadku przystąpienia do zaliczenia w terminie drugim (z pominięciem pierwszego terminu) i nie uzyskania zaliczenia, termin trzeci traktowany jest jako jedyny, przysługujący termin poprawkowy. Wybór trzeciego terminu (nieprzystąpienie do zaliczenia w pierwszym lub drugim terminie) zakończony brakiem uzyskania zaliczenia, skutkuje brakiem zaliczania przedmiotu.