Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrography
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-404-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dumańska-Słowik Magdalena (dumanska@agh.edu.pl)
dr inż. Górniak Katarzyn (gorniak@agh.edu.pl)
dr inż. Hycnar Elżbieta (hycnar@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pawlikowski Maciej (mpawlik@agh.edu.pl)
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma wiedzę na temat występowania poszczególnych skał w Polsce, ich przemysłowej eksploatacji i praktycznego wykorzystania GG1A_K01 Report
Skills
M_U001 Potrafi wykonać opis i dokonać identyfikacji skały magmowej na podstawie obserwowanych struktur i tekstur oraz składu mineralnego. GG1A_U03 Test
M_U002 Potrafi wykonać opis i dokonać identyfikacji skały osadowej na podstawie obserwowanych struktur i tekstur oraz składu mineralnego. GG1A_U03 Test
M_U003 Potrafi wykonać opis i dokonać wstępnej identyfikacji skały metamorficznej GG1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie mineralogii i petrografii niezbędną do analizy mikroskopowej oraz identyfikacji głównych minerałów skałotwórczych na podstawie ich cech optycznych obserwowanych w płytkach cienkich w świetle spolaryzowanym GG1A_W06 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat budowy i składu skorupy ziemskiej, procesów powstawania skał, charakterystyki poszczególnych grup skał i ich typowych przedstawicieli. GG1A_W06 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma wiedzę na temat występowania poszczególnych skał w Polsce, ich przemysłowej eksploatacji i praktycznego wykorzystania + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać opis i dokonać identyfikacji skały magmowej na podstawie obserwowanych struktur i tekstur oraz składu mineralnego. - + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać opis i dokonać identyfikacji skały osadowej na podstawie obserwowanych struktur i tekstur oraz składu mineralnego. - + + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać opis i dokonać wstępnej identyfikacji skały metamorficznej - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie mineralogii i petrografii niezbędną do analizy mikroskopowej oraz identyfikacji głównych minerałów skałotwórczych na podstawie ich cech optycznych obserwowanych w płytkach cienkich w świetle spolaryzowanym - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat budowy i składu skorupy ziemskiej, procesów powstawania skał, charakterystyki poszczególnych grup skał i ich typowych przedstawicieli. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zarys historii petrografii (1).
Budowa Ziemi i skorupy ziemskiej, skały pochodzenia pozaziemskiego (1).
Ogólny podział skał (1).
Skały magmowe – geneza, procesy magmowe i pomagmowe (2). Klasyfikacje (IUGS i klasyczna wg składu modalnego) (1). Przegląd ważniejszych skał wg schematu: charakterystyka makroskopowa, formy występowania, skład mineralny, struktury i tekstury, występowanie w Polsce, praktyczne wykorzystanie (6).
Skały osadowe – geneza (procesy skałotwórcze egzogeniczne, środowiska depozycji, facje geochemiczne) (2).
Skład mineralny – minerały auto i allogeniczne (1).
Ogólna klasyfikacja skał osadowych (1).
Skały piroklastyczne (1). Przegląd skał osadowych wg schematu: opis i geneza składników, struktury i tekstury, skład mineralny, poszczególne klasyfikacje, występowanie w Polsce – skały okruchowe, ilaste, węglanowe, krzemionkowe, ewaporatowe, kaustobiolity, skały alitowe, żelaziste, manganowe, fosforanowe, siarkowe (4).
Praktyczne wykorzystanie skał osadowych (1).
Skały metamorficzne — geneza, czynniki metamorfizmu, procesy metamorficzne, metasomatoza, ultrametamorfizm, rodzaje metamorfizmu: regionalny, kontaktowy, dyslokacyjny, uderzeniowy, diaftoreza (1).
Skład mineralny i chemiczny, struktury i tekstury, Klasyfikacje (1).
Przegląd ważniejszych skał, występowanie w Polsce, praktyczne wykorzystanie skał metamorficznych (1).
Metody badania skał – terenowe, makroskopowe, mikroskopowe (mikroskopia optyczna, elektronowa, TEM, SEM), chemiczne, rentgenograficzne, spektroskopowe, badania technicznych własności skał (2).

Laboratory classes:

Struktury i tekstury skał magmowych (2). Mikroskopowy przegląd skał magmowych: ultrazasadowych, zasadowych, obojętnych, kwaśnych oraz wybranych skał alkalicznych (8). Opis i analiza planimetryczna głębinowej skały magmowej (4).
Przegląd mikroskopowy skał piroklastycznych, piaskowców, mułowców, skał ilastych, krzemionkowych, węglanowych, ewaporatowych (10).
Przegląd makroskopowy kopalnych paliw stałych i mikroskopowy podstawowych macerałów węgli kamiennych i brunatnych(2). Mikroskopowy przegląd wybranych skał metamorficznych (2).

Auditorium classes:

Podstawy mikroskopii optycznej, tok analizy mikroskopowej, identyfikacja minerałów skałotwórczych na podstawie cech optycznych (2). Klasyfikacje skał magmowych (3). Kolokwium I (1). Skały osadowe: środowiska sedymentacji, klasyfikacje, metody badań (5). Kolokwium II (1). Metamorfizm i skały metamorficzne (2).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation for classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 25% oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych +
25% oceny z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu geologii i mineralogii

Recommended literature and teaching resources:

Manecki A., Muszyński M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków 2008.
Majerowicz A., Wierzchołowski B. – Petrologia skał magmowych, Warszawa 1990.
Łydka K. – Petrologia skał osadowych, Warszawa 1985.
Ryka W., Maliszewska A. – Słownik Petrograficzny, Warszawa 1991.
Żaba J. – Ilustrowany słownik minerałów i skał, Katowice 2003.
Borkowska M., Smulikowski K. – Minerały skałotwórcze, Warszawa 1973.
MacKenzie W.S., Donaldson C.H., Guilford C. – Atlas of Igneous Rocks and their Textures, Longman.
Adams A.E. – Atlas of Sedimentary Rocks Under the Microscope

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Manecki A., Muszyński M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków 2008.

Additional information:

None