Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geomorphology and Quaternary Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-413-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne i ekologiczne skutki antropopresji na ukształtowanie powierzchni terenu GG1A_K05, GG1A_K07, GG1A_K03 Test
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać wybrane formy rzeźby i ich genezę na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych i DMT, a także na ich podstawie sporządzać szkicowe mapy geomorfologiczne. Potrafi wstępnie oceniać skutki procesów rzeźbotwórczych dla środowiska. Potrafi konstruować przekroje geologiczne. Zna podstawowe materiały kartograficzne z obszaru Polski dotyczące geomorfologii i geologii czwartorzędu. Zna litologię i występowanie w Polsce najważniejszych skał wieku czwartorzędowego. GG1A_U03, GG1A_U05 Test,
Project
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geomorfologii i geologii czwartorzędu. GG1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student zna procesy rzeźbotwórcze oraz formy rzeźby i ich rozmieszczenie oraz wiek na obszarze Polski GG1A_W04, GG1A_W07 Test
M_W002 Student ma podstawy wiedzy o ewolucji środowiska, w tym człowieka, podczas późnego kenozoiku. Potrafi określić wpływ człowieka na przebieg procesów rzeźbotwórczych. GG1A_W04, GG1A_W08, GG1A_W13, GG1A_W09 Test
M_W003 Student zna podstawy metodyki badawczej rzeźby oraz osadów czwartorzędowych. Zna podstawy stratygrafii czwartorzędu i późnego kenozoiku obszaru Polski. Potrafi wstępnie określić znaczenie surowcowe utworów czwartorzędowych. GG1A_W04, GG1A_W12, GG1A_W07, GG1A_W08, GG1A_W05, GG1A_W09
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne i ekologiczne skutki antropopresji na ukształtowanie powierzchni terenu + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać wybrane formy rzeźby i ich genezę na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych i DMT, a także na ich podstawie sporządzać szkicowe mapy geomorfologiczne. Potrafi wstępnie oceniać skutki procesów rzeźbotwórczych dla środowiska. Potrafi konstruować przekroje geologiczne. Zna podstawowe materiały kartograficzne z obszaru Polski dotyczące geomorfologii i geologii czwartorzędu. Zna litologię i występowanie w Polsce najważniejszych skał wieku czwartorzędowego. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geomorfologii i geologii czwartorzędu. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna procesy rzeźbotwórcze oraz formy rzeźby i ich rozmieszczenie oraz wiek na obszarze Polski + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawy wiedzy o ewolucji środowiska, w tym człowieka, podczas późnego kenozoiku. Potrafi określić wpływ człowieka na przebieg procesów rzeźbotwórczych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy metodyki badawczej rzeźby oraz osadów czwartorzędowych. Zna podstawy stratygrafii czwartorzędu i późnego kenozoiku obszaru Polski. Potrafi wstępnie określić znaczenie surowcowe utworów czwartorzędowych. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wyróżniki czwartorzędu jako okresu, historia badań, dolna granica czwartorzędu. Zmiany klimatyczne, ich przyczyny, przebieg, wskaźniki. Podstawy stratygrafii czwartorzędu, kategorie jednostek stratygraficznych i podziały stratygraficzne czwartorzędu w Polsce i wybranych regionach świata. Metody rekonstrukcji zdarzeń w czwartorzędzie. Cykl glacjalno-interglacjalny, formacje roślinne i fauna, pochodzenie i rozwój człowieka, gospodarka i wzrost antropopresji od społeczeństw pradziejowych po współczesność. Czwartorzędowe procesy rzeźbotwórcze, ich uwarunkowania środowiskowe, skutki, ingerencja człowieka. Środowisko peryglacjalne – rozprzestrzenienie, formy lodu gruntowego i zmarzliny, procesy mrozowe, struktury gruntu, formy, degradacja zmarzliny, współczesne procesy zmarzlinowe w Polsce. Środowisko glacjalne – typy, cechy i dynamika lodowców, rzeźba polodowcowa, hydrografia lodowców i rzeźba wodnolodowcowa, strefowość rzeźby glacjogenicznej w Polsce: obszar górski, staroglacjalny i młodoglacjalny. Grawitacyjne ruchy masowe – ich rodzaje i wpływ na kształtowanie stoków. Rzeźbotwórcze skutki działalności wodyna stoku – spłukiwanie, erozja wąwozowa, denudacja chemiczna. Praca rzek i fluwialne procesy morfotwórcze. Ewolucja rzek, wpływ człowieka na przebieg procesów denudacyjno-fluwialnych. Czwartorzędowe procesy eoliczne. Typy, wiek i występowanie form eolicznych w Polsce oraz współczesne procesy eoliczne. Współczesne pustynie i rola człowieka w pustynnieniu. Geneza, wiek i występowanie lessów. Krasowienie i sufozja. Rzeźba obszarów krasowych, ocena i wskaźniki skrasowienia. Pseudokras i formy zapadliskowe. Rozwój Bałtyku oraz rzeźba i procesy współczesnej strefy brzegowej. Rozwój i zanik jezior w Polsce, rozwój i degradacja torfowisk, rola jezior i torfowisk w środowisku przyrodniczym Polski. Topograficzny wyraz budowy geologicznej. Rzeźba antropogeniczna. Strefowość rzeźby Polski i jej rozwój.

Project classes:

Niektóre formy rzeźby i sposoby ich graficznego ujmowania. Metodyka badań osadów czwartorzędowych. Litologia skał czwartorzędowych. Datowania wieku bezwzględnego i stratygrafia czwartorzędu. Wprowadzenie do fotointerpretacji. Formy rzeźby fluwialnej. Analiza rzeźby obszarów górskich. Krajobraz polodowcowy obszarów nizinnych. Rzeźba obszarów warunkowana strukturą płytową, monoklinalną i blokową. Rzeźba eoliczna i krasowa. Analiza form i osadów czwartorzędowych na wybranych rzeczywistych mapach geologicznych i geomorfologicznych. Sporządzanie przekrojów geologicznych przez utwory czwartorzędowe, analiza paleorzeźby. Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,7*ocena ze sprawdzianu z wykładów + 0,3* ocena ze sprawozdań i kolokwium z zajęć projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii ogólnej, geologii historycznej, mineralogii, ochrony środowiska, kojarzenie wiadomości z prowadzonych równolegle zajęć z sedymentologii, petrografii i geologii regionalnej Polski oraz kartografii geologicznej.

Recommended literature and teaching resources:

Allen, P. A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa.
Galon, R. (red.) 1972. Geomorfologia Polski, t. 2, Niż Polski. PWN. Warszawa.
Klimaszewski, M., (red.) 1972. Geomorfologia Polski. t. 1. Polska południowa, Góry i wyżyny. PWN. Warszawa.
Klimaszewski, M., 1978. Geomorfologia. PWN. Warszawa.
Kozłowski, J. K. & Kozłowski, S. K. (red.) 1983. Człowiek i środowisko w pradziejach. PWN. Warszawa.
Mannion, A. M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa.
Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Mojski, J. E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. PIG. Warszawa.
Mycielska-Dowgiałło, E., Korotaj-Kokoszczyńska, M., Smolska, E. & Rutkowski, J., 2001. Geomorfologia dynamiczna i stosowana. Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych UW. Warszawa.
Starkel, L., (red.) 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN. Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:
- obecność na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)
- oddanie i zaliczenie wszystkich projektów
- uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy uzyskiwania zaliczenia ćwiczeń – jeden podstawowy i dwa poprawkowe)
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń rysunkowych lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od nieobecności.
Sprawdzian z wykładów jest dwuczęściowy. Jedna obejmuje opis zdjęć (o tematyce omawianej na wykładach), druga odpowiedzi na pytania testowe. W przypadku uzyskania oceny negatywnej tylko z jednej części, w kolejnym terminie wystarczy poprawiać tylko tę część. Ocena pozytywna z jednej części ulega unieważnieniu w przypadku powtarzania przedmiotu. Na sprawdzianie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach w roku uzyskiwania zaliczenia. Postęp wiedzy powoduje praktycznie coroczne modyfikacje treści wykładów. Zmiany te mieszczą się jednak w ramach zagadnień zamieszczonych w syllabusie (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy sprawdzianu z wykładów – jeden podstawowy i dwa poprawkowe).
Pozostałe informacje i wymogi na stronie internetowej Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej