Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economics and management
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-501-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na interpretację zdarzeń ekonomicznych i uwarunkowań działalności gospodarczej w kontekście problemów współczesnej ekonomii i zarządzania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu GG1A_K01, GG1A_K04, GG1A_K06 Test,
Case study
Skills
M_U001 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami GG1A_U09 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_U002 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. GG1A_U09 Activity during classes,
Test,
Case study
M_U003 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. GG1A_U09 Test,
Case study
M_U004 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. GG1A_U09 Test,
Case study
M_U005 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa GG1A_U09 Test,
Case study
Knowledge
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności GG1A_W17 Test
M_W002 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych GG1A_W17 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami - + - - - - - - - - -
M_U002 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. - + - - - - - - - - -
M_U003 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. - + - - - - - - - - -
M_U004 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. - + - - - - - - - - -
M_U005 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności + + - - - - - - - - -
M_W002 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia

  Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa ekonomiczne.

 2. Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje

  Zasady działania przedsiębiorstwa. Formy prawne. Podstawy rachunku kosztów i analizy efektywności

 3. Rynki finansowe.

  Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania

 4. Podstawy makroekonomii.

  Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe

 5. Pieniądz i jego funkcje

  Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie

 6. Zarządzanie – podstawowe pojęcia

  Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji.

 7. Rodzaje i typy organizacji oraz ich rola w gospodarce

  Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania

 8. Role kierownicze

  Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Style kierowania

 9. Funkcje zarządzania.

  Planowanie i kontrola w zmiennym otoczeniu

 10. Zasady budowania struktur organizacyjnych

  Metody restrukturyzacji. Benchamarking i reenginieering

Auditorium classes:
 1. Rynek, popyt, podaż.

  Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.

 2. Analiza kosztów

  Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne

 3. Pieniądz i bank centralny

  Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe

 4. Zarządzanie – podstawowe pojęcia

  Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.

 5. Rodzaje i typy organizacji

  Klasyfikacja organizacji. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.

 6. Funkcje zarządzania

  Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy. Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw. Przekształcanie struktur organizacyjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia z dwóch kolokwiów przeprowadzanych w połowie i pod koniec semestru z wagą 80% i prezentacji z wagą 20%. Ocena niedostateczna z kolokwium musi być poprawiona, sposób poprawy ustala prowadzący zajęcia.Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995
5. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
6. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L., PINDÓR T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska jako instrumenty zrównoważonego rozwoju W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw red. nauk. Józefa Famielec ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2011.
DUDA J., Innowacyjność polskiego i małopolskiego sektora MSP na wspólnym rynku Unii Europejskiej — Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński 2012 nr 736. , s. 27–53.
Proces zarządzania w praktyce, Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014

Additional information:

Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem kolokwiów. W przypadku nieoddania prezentacji, bądź niezaliczenia jednego lub obu kolokwiów do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony. Student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na kolokwiach konieczne jest ich zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego. Sposób wyrównywania pozostałych nieobecności ustala prowadzący zajęcia.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów