Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geohazards
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-502-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje najważniejsze procesy geodynamiczne, ich efekty i metody inwentaryzacji. Zapoznaje się ze sposobami ograniczającymi skutki tych zdarzeń.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki geozagrożeń GG1A_K05, GG1A_K04 Test
Skills
M_U001 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geozagrożeń GG1A_U09, GG1A_U04 Test
Knowledge
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie geozagrożeń GG1A_W14, GG1A_W04, GG1A_W08 Test
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie wpływu człowieka na przebieg procesów geodynamicznych GG1A_W14, GG1A_W04, GG1A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe skutki geozagrożeń + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geozagrożeń + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie geozagrożeń + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie wpływu człowieka na przebieg procesów geodynamicznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Geozagrożenia jako procesy geodynamiczne w litosferze, atmosferze i hydrosferze, mogące powodować szkody w środowisku i zniszczenia infrastruktury. Przejawy geozagrożeń: impakty, grawitacyjne ruchy masowe, powodzie i podtopienia, erozja, abrazja i inne procesy litoralne, krasowienie, erozja, sufozja i działalność wody na stoku, neotektonika i wstrząsy sejsmiczne. Inne geozgrożenia – m. in. wichury, pożary, rola człowieka w generowaniu i intensyfikacji geozagrożeń (budownictwo, eksploatacja kopalin, magazynowanie). Prognozowanie, rozpoznawanie (geoindykatory), monitorowanie i zapobieganie skutkom procesów geodynamicznych. Archiwizacja (bazy danych, kartografia) geozagrożeń. Regionalizacja na obszarze Polski. Zagadnienia prawne ochrony litosfery.

Project classes:

Rozpoznawanie i dokumentowanie obszarów i przejawów grawitacyjnych ruchów masowych, obszarów krasowych, erozji, abrazji i innych geozagrożeń z wykorzystaniem materiałów kartograficznych, teledetcyjnych i NMT. Sporządzanie kart geozagrożeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 20 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 30 h
Examination or Final test 15 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.7 ocena ze sprawdzianu z wykładów + 0.3 ocena ze sprawdzianu z ćwiczeń i projektów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii ogólnej, regionalnej, geomorfologii, ochrony środowiska, kartografii geologicznej

Recommended literature and teaching resources:

Grabowski, D., Marciniec, P., Mrozek, T., Nescieruk, P., Rączkowski, W., Wójcik, A. & Zimnal, Z., 2008. Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10.000. PIG-PIB. Warszawa.
Graniczny, M. & Mizerski, W., 2009. Katastrofy przyrodnicze. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Graniczny, M. & Mizerski, W. 2017. Geozagrożenia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Klimaszewski, M., 1978. Geomorfologia. PWN. Warszawa.
Kowalski, W. C., Geologia inżynierska. Wyd. Geol. Warszawa.
Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Mycielska-Dowgiałło, E., Korotaj-Kokoszczyńska, M., Smolska, E. & Rutkowski, J., 2001. Geomorfologia dynamiczna i stosowana. Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych UW. Warszawa.
Wyrzykowski, T., 1989. Mapa gradientów prędkości współczesnych pionowych ruchów powierzchni skorupy ziemskiej na obszarze Polski, 1: 2 500 000. Inst. Geod. i Kartogr., Warszawa.
Zuchiewicz W., 2000. Mapy 1:5 000 000: Współczesne ruchy tektoniczne, Ruchy tektoniczne w czwartorzędzie I, Ruchy tekto-toniczne w czwartorzędzie II, Jednostki neotektoniczno-strukturalne. W: Atlas Polski. Encyklopedia geograficzna świata , XI. Wyd. Opres, Kraków.
Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków: IGiGP UJ. s. 143
Ozimkowski w., Rubinkiewicz J., Śmigielski M., Konon A., 2010, Metodyka prac analitycznych i kartograficznych w problematyce osuwisk karpackich w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s.74
Pawłowska K., Słysz K., 2002, Zagrożenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym, Poradnik metodyczny, Instytut. Gosp. Przestrzennej i Komunalnej., Kraków, s.104.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Strona internetowa Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

Additional information:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:
- obecność na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)
- oddanie i zaliczenie wszystkich projektów i sprawozdań w terminie 2 tygodni od daty wydania projektu lub sprawozdania.
- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy uzyskiwania zaliczenia ćwiczeń – jeden podstawowy i dwa poprawkowe).
W ramach ćwiczeń może odbyć się wycieczka terenowa, w trakcie której studenci wykonają dokumentację obszaru objętego geozagrożeniami.
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń rysunkowych lub sprawozdań, oraz dostarczenie zwolnienia lekarskiego w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty nieobecności.

Warunki uzyskania zaliczenia wykładów:
Na sprawdzianie z wykładów obowiązuje materiał prezentowany na wykładach w roku uzyskiwania zaliczenia. Postęp wiedzy powoduje praktycznie coroczne pewne modyfikacje treści wykładów. Zmiany te mieszczą się jednak w ramach zagadnień zamieszczonych w syllabusie (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy zaliczania sprawdzianu – jeden podstawowy i dwa poprawkowe).