Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrology of Raw Materials I
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-503-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu ukazanie wpływu składu mineralnego, struktury i tekstury, wynikających z genezy skały na jej właściwości techniczne i możliwości jej surowcowego wykorzystania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 zna główne złoża skał mających praktyczne zastosowanie w Polsce i za granicą; GG1A_W12 Test
M_U002 umie rozpoznać podstawowe składniki mineralne skał w obrazie mikroskopowym; GG1A_U09 Test
M_U003 umie rozpoznać podstawowe składniki mineralne skał w obrazie mikroskopowym; GG1A_U09 Test
M_U004 zna objawy, mechanizmy i czynniki wpływające na niszczenie skał. GG1A_W04, GG1A_W05 Report
M_U005 umie zaplanować i przeprowadzić badania petrograficzne skał użytecznych; umie rozpoznać podstawowe rodzaje skał użytecznych, makroskopowo i w obrazie mikroskopowym GG1A_U19 Project
Knowledge
M_W001 zna metody i standardy mikroskopowych badań skał; zna standardy opisów petrograficznych oraz dokumentacji petrograficznej dla celów surowcowych GG1A_W04, GG1A_W07, GG1A_W05, GG1A_W06 Test
M_W002 zna zależnościami między genezą skały, jej mineralogią i petrografią oraz własnościami technicznymi; zna różne typy genetyczne skał, zna składniki mineralne, zna struktury i tekstury skał; GG1A_W06 Test
M_W003 umie rozpoznać podstawowe składniki mineralne skał w obrazie mikroskopowym; GG1A_U03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 zna główne złoża skał mających praktyczne zastosowanie w Polsce i za granicą; - - + - - - - - - - -
M_U002 umie rozpoznać podstawowe składniki mineralne skał w obrazie mikroskopowym; - - - - - - - - - - -
M_U003 umie rozpoznać podstawowe składniki mineralne skał w obrazie mikroskopowym; - - - - - - - - - - -
M_U004 zna objawy, mechanizmy i czynniki wpływające na niszczenie skał. - - + - - - - - - - -
M_U005 umie zaplanować i przeprowadzić badania petrograficzne skał użytecznych; umie rozpoznać podstawowe rodzaje skał użytecznych, makroskopowo i w obrazie mikroskopowym - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody i standardy mikroskopowych badań skał; zna standardy opisów petrograficznych oraz dokumentacji petrograficznej dla celów surowcowych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna zależnościami między genezą skały, jej mineralogią i petrografią oraz własnościami technicznymi; zna różne typy genetyczne skał, zna składniki mineralne, zna struktury i tekstury skał; + - - - - - - - - - -
M_W003 umie rozpoznać podstawowe składniki mineralne skał w obrazie mikroskopowym; - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Moduł ma na celu zapoznanie słuchaczy z zależnościami między genezą skały, jej mineralogią i petrografią oraz własnościami technicznymi. Przedmiotem studiów są skały: magmowe, metamorficzne i osadowe. Geneza skały decyduje o jej własnościach (technicznych, dekoracyjnych i in.) i praktycznym zastosowaniu. Zatem, znajomość procesów krystalizacji i metamorfizmu oraz środowisk sedymentacyjnych, jest podstawą dla dalszych studiów petrologicznych: składu mineralnego, struktury
i tekstury, przeobrażeń dia- i epigenetycznych i in. Wszystkie te czynniki wpływają zasadniczo na techniczne własności skały i, tym samym, na jej zastosowanie.
wykład:
1. Metody i standardy mikroskopowych badań skał; standardy opisów petrograficznych oraz dokumentacji petrograficznej dla celów surowcowych.
2. Podstawowe składniki mineralne skał mające wpływ na ich własności techniczne i wykorzystanie: skały magmowe i metamorficzne; skały osadowe detrytyczne i węglanowe; skały ilaste; skały krzemionkowe nieokruchowe; osady nieskonsolidowane.
3. Charakterystyka petrograficzna skał mających znaczenie surowcowe: skały magmowe i metamorficzne, skały osadowe okruchowe; skały węglanowe; skały krzemionkowe nieokruchowe.
4. Zależności cech fizyczno-mechanicznych i chemicznych od charakterystyki petrograficznej.
5. Przegląd głównych typów i rodzajów skał występujących w złożach polskich i zagranicznych: magmowych, metamorficznych i osadowych, oraz ich składu mineralnego, struktury i tekstury.
6. Techniczne własności skał – przegląd;
7. Czynniki petrograficzne wpływające na własności techniczne skał: skład mineralny, szkielet ziarnowy, spoiwo, cios, kliważ, tektonika; odporność skał na wietrzenie

Laboratory classes:

ćwiczenia laboratoryjne:
1. Obraz mikroskopowy podstawowych składników mineralnych skał mających wpływ na ich wykorzystanie: skały magmowe i metamorficzne; skały osadowe detrytyczne i węglanowe; skały krzemionkowe nieokruchowe; skały ilaste; osady nieskonsolidowane (rozpoznawanie, opis).
2. Badanie mikroskopowe skał mających znaczenie surowcowe: skały magmowe i metamorficzne (mobilne i stabilne składniki mineralne; kryształy i blasty; struktura i tekstura; przemiany epigenetyczne); skały osadowe okruchowe (ziarna i spoiwo; struktura i tekstura, przemiany epigenetyczne) ; skały węglanowe (składniki mineralne, struktura i tekstura, przemiany epigenetyczne); skały krzemionkowe nieokruchowe (składniki mineralne, struktura i tekstura, przemiany epigenetyczne).
3. Badania petrograficzne luźnych osadów okruchowych (piaski, żwiry, gliny);.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 175 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 42 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Preparation for classes 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena projektu *waga 0,1 +ocena kolokwium praktycznego * waga 0,4 +ocena kolokwium teoretycznych *waga 0,5.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość mikroskopowych technik badania skał, podstawy mineralogii i petrografii.

Recommended literature and teaching resources:

BOLEWSKI A., MANECKI A., 1993 – Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE. Warszawa
KARWACKI A. (1980) – Petrograficzne podstawy zróżnicowania własności technicznych granitoidów masywu Strzegom-Sobótka. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, T.6, z.1., 79-105.
KOZŁOWSKI S. (1986) – Surowce skalne Polski. Wyd. Geol. Warszawa
MANECKI A., MUSZYŃSKI M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków 2008.
NEY R. (redaktor naukowy) (2002) – Kamienie budowlane i drogowe. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN
NEY R. (redaktor naukowy) (2007) – Kruszywa mineralne. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN
NEY R. (redaktor naukowy) (2000 ) –Surowce węglanowe. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN
PESZAT C. (1973) – Własności techniczne piaskowców Gór Świętokrzyskich. Zesz. Nauk. AGH. Geologia z. 18.
PESZAT C. (1976) – Własności techniczne i przydatność przemysłowa piaskowców karpackich. Górn. Odkr. 5-6.
PESZAT C. (1980) – Własności fizyczno-mechaniczne skał węglanowych dewonu Gór Świętokrzyskich. Biul. I.G. 324
SMULIKOWSKI K., 1955 – Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol. Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

BROMOWICZ J. et al. 2001. Wyniki badań petrograficznych typowych litofacji zbiornikowych fliszu karpackiego W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich. Praca zbiorowa pod red. Jana Kuśmierka. Polish Journal of Mineral Resources, 4/2001: 31–75.
BROMOWICZ J. et al. 2005. Właściwości fizyczno-mechaniczne kopalin w polskich złożach kamieni budowlanych i drogowych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 109. Konferencje ; nr 41 s. 13–24.
BROMOWICZ J. [red], 2005. Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
MANECKI A., MUSZYŃSKI M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków 2008.
REMBIŚ M., 2002. Spoiwa piaskowców ropianieckich i magurskich między Rabką a Grybowem na tle ich warunków sedymentacji i przemian diagenetycznych. Prace Geologiczne 149: 1-79. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
REMBIŚ M., 2008. Zmienność fizyczno-mechanicznych właściwości utworów górnych warstw lgockich między Sułkowicami a Myślenicami. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 429: 163–165.
REMBIŚ M., 2011. Mineralno-teksturalna zmienność wybranych skał bazaltowych Dolnego Śląska i jej rola w kształtowaniu fizyczno-mechanicznych właściwości produkowanych kruszyw. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 27 z. 3: 29–49.
REMBIŚ M., 2015. Zróżnicowanie jakości kopaliny jako efekt warunków depozycji i przemian diagenetycznych osadu oraz procesów wietrzenia skały na przykładzie piaskowców magurskich ze złoża Osielec. Górnictwo Odkrywkowe, 56 nr 2: 118–125.

Additional information:

None