Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-504-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi sporządzić mapy izoliniowe parametrów złożowych i przekroje przez złoże. GG1A_U08, GG1A_U16 Project
M_U002 Umie ocenić ilościowo błędy szacowania jakości i zasobów kopaliny metodami statystycznymi GG1A_U08, GG1A_U16 Test
M_U003 Potrafi oszacować zasoby i jakość kopaliny metodami geologicznymi i statystycznymi GG1A_U08, GG1A_U16 Test
M_U004 Potrafi opisać zmienność parametrów złożowych metodą statystyczną GG1A_U08, GG1A_U16 Report
Knowledge
M_W001 Zna definicję, podział, skale i treść górniczych map pokładowych. GG1A_W10, GG1A_W23 Test
M_W002 Zna polskie klasyfikacje zasobów złóż kopalin stałych GG1A_W13 Examination
M_W003 Ma teoretyczną wiedzę w zakresie metodyki rozpoznawania złóż, dokumentowania otworów wiertniczych, opróbowania i kartowania złóż. GG1A_W10, GG1A_W23 Examination
M_W004 Zna treść i zakres dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania złoża GG1A_W13 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi sporządzić mapy izoliniowe parametrów złożowych i przekroje przez złoże. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie ocenić ilościowo błędy szacowania jakości i zasobów kopaliny metodami statystycznymi - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi oszacować zasoby i jakość kopaliny metodami geologicznymi i statystycznymi - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi opisać zmienność parametrów złożowych metodą statystyczną - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna definicję, podział, skale i treść górniczych map pokładowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna polskie klasyfikacje zasobów złóż kopalin stałych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma teoretyczną wiedzę w zakresie metodyki rozpoznawania złóż, dokumentowania otworów wiertniczych, opróbowania i kartowania złóż. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna treść i zakres dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania złoża + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przedmiot i zakres geologii górniczej. Metodyka rozpoznawania złóż. Dokumentowanie otworów wiertniczych: obserwacje w trakcie wiercenia, profilowanie otworów. Metodyka kartowania geologicznego złóż na powierzchni i w wyrobiskach górniczych. Metodyka opróbowania rdzeni z otworów wiertniczych i wyrobisk górniczych. Mapy strukturalne i mapy jakości kopaliny. Zmienność parametrów złoża i metody jej badania. Reprezentacyjność rozpoznania i opróbowania złoża, gęstość sieci rozpoznawczej. Klasyfikacja zasobów. Kryteria bilansowości, Wyznaczanie granic złoża. Geologiczne i statystyczne metody szacowania zasobów. Zasoby przemysłowe, straty i zubożenie. Dokumentacja geologiczna złoża, projekt zagospodarowania złoża.

Project classes:

Mapy górnicze: normy, znaki umowne, czytanie map górniczych. Wyznaczanie elementów ułożenia warstw metodami konstrukcyjnymi. Wyznaczanie granic złoża w profilu pionowym i poziomym. Skonstruowanie map spągu złoża, miąższości złoża, przekrojów przez złoże. Opracowanie schematu przygotowania próbki do analizy chemicznej. Ocena błędów losowych i systematycznych wyników opróbowań. Statystyczny opis zmienności. Szacowanie jakości kopaliny: ocena punktowa i przedziałowa. Błędy szacowania jakości kopaliny. Wyznaczanie minimalnej liczby próbek. Szacowanie zasobów metodami geologicznymi i statystycznymi. Kategoryzacja rozpoznania złoża.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wg algorytmu średniej ważonej z wagami: 0.6 – ocena z egzaminu, 0.4 – ocena z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Nieć M. (1990): Geologia kopalniana. Wyd.. Geol. Warszawa, s.504.
Nieć M (2011): Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 120
Sinclair A.J., Blackwell G.H. (2002): Applied Mineral Inventory Estimation. Cambridge University Press, s. 381.
Mucha J. (1991): Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej. Skr. Ucz. AGH, nr 1215, Kraków, s 157.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None